Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw służby zastępczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPS.2007.2.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 maja 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw służby zastępczej

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 17/2006 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie powołania komisji do spraw służby zastępczej w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
z funkcji członka komisji do spraw służby zastępczej odwołuje się Pana Zbigniewa Matczaka i powołuje się Pana Andrzeja Wierzbickiego;
2)
zmienia się nazwisko członka komisji Pani Iwony Skibińskiej na Iwona Szelenbaum.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.