Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2012.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 września 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Na podstawie § 8 ust. 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 21 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w § 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Grażyna Wasilewska - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej - NSZZ "Solidarność" Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Warszawa - Śródmieście,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.