Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2011.4.88

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71/2011
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 14 października 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 34/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą (Dz. Urz. MNiSzW Nr 2, poz. 36) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Hanna Mamzer;

2) członkowie: - Robert Bogdanowicz,

- Piotr Bujło,

- Krzysztof Filipiak,

- Bartłomiej Gorlewski,

- Włodzimierz Kucharczyk,

- Karolina Kurtz,

- Wojciech Nawrocik,

- Bartosz Powałka,

- Jolanta Skangiel-Kramska,

- Hanna Wiśniewska-Weinert".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).