Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 22 lutego 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 36/2005 Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą (Dz. Urz. MNiI Nr 9, poz. 46) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Janina Jóźwiak

Członkowie: - Andrzej Białynicki-Birula

- Ryszarda Chazan

- Maria Kamińska

- Małgorzata Kossut

- Marek Lewandowski

- Bolesław Mazurek

- Jarosław Mizera

- Wojciech Nawrocik

- Anna Piotrowska

- Ludomir Ślusarski

- Marek Zirk-Sadowski

Sekretarz - Ewa Madej-Popiel.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).