Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2008
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 11 lutego 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 36/2007 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (Dz. Urz. MNiSzW Nr 5, poz. 56) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący - Edmund Wittbrodt

Wiceprzewodniczący - Henryk Górecki

Członkowie: - Lesław Brunarski

- Maciej Chorowski

- Jan Gawęcki

- Jerzy Gębicki

- Tomasz Jasiński

- Andrzej Jerzmanowski

- Jan Kazior

- Zofia Kędzior

- Andrzej Libik

- Jan Madey

- Krzysztof Marlicz

- Jarosław Mizera

- Urszula Narkiewicz

- Ryszard Nycz

Sekretarz - Marzena Durkiewicz-Sierocka".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).