Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2013.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 11 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz wspierania sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2013

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, późn. zm.2)) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 24 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz wspierania sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2013 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji oceniającej wchodzą:

1) Adam Soroko - przewodniczący;

2) Paweł Słomiński - zastępca przewodniczącego;

3) Jarosław Debert - sekretarz;

4) Dorota Liese-Romanowska;

5) Andrzej Wiśniewski;

6) Zbigniew Winiarski;

7) Danuta Redel;

8) Marta Przeździecka;

9) Tomasz Marcinkowski.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r., poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.