Dziennik resortowy

Dz.Urz.MRPiPSp.2012.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020 (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 14 i 22) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się literę e w brzmieniu:

"e) Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.