Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 64 Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 65) w § 1 :
1) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) prof. dr hab. Stefan Skiba

Uniwersytet Jagielloński;";

2) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) mgr inż. Stanisław Sennik

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.