Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.70

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 34 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 50) w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego, w § 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) Franciszek Czajkowski

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493.