Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 16 czerwca 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 24 Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 53) w § 1 w pkt 10 w miejsce wyrazów: "dr Emil Kowalczyk" wpisuje się wyrazy: "Mariusz Murzyniak, przedstawiciel Rady Gminy Lipnica Wielka.".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.