Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.8.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 9 października 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie pośrednictwa pracy.

Na podstawie art. 145 ust. 5 pkt 1 i art. 146 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 35 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 17 lipca 1984 r. w sprawie pośrednictwa pracy (Dz. Urz. MPPiSS Nr 7, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 i 4 skreśla się,
2) dotychczasowe § 5, 6, 7 i 8 oznacza się odpowiednio jako § 3, 4, 5 i 6,
3) w załączniku do zarządzenia:
a) skreśla się tytuł "I. Zgłaszanie i realizacja zapotrzebowań na pracowników" oraz § 1-3,
b) skreśla się tytuł "II. Informacje dla kandydatów do pracy" oraz § 5,
c) dotychczasowe § 4 i 6 oznacza się odpowiednio jako § 1 i 2,
d) skreśla się tytuł "III. Współdziałanie wydziałów zatrudnienia i spraw socjalnych z zakładami pracy w zakresie racjonalnego rozmieszczania zasobów pracy oraz kierowanie kandydatów do pracy" i w § 7 w ust. 1 pkt 6 oraz § 8-11 i § 13-16,
e) dotychczasowe § 7 i 12 oznacza się odpowiednio jako § 3 i 4,
f) skreśla się tytuł "IV. Rejestracja i ewidencja kandydatów do pracy", w § 17 ust. 2-4, § 19, § 21, § 22 ust. 3 i 4 oraz § 23 ust. 1,
g) dotychczasowe § 17, 18, 20, 22 i 23 oznacza się odpowiednio jako § 5, 6, 7, 8 i 9.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.