Zm.: zarządzenie w sprawie Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.10.107

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 maja 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)) oraz art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 18 oraz z 2009 r. Nr 17, poz. 190) § 4 ust.1 otrzymuj brzmienie:

"§ 4. 1. Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy wyposaża się w oparciu o art. 53 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.3)) w następujące nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa pozostające w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy:

1) nieruchomość położoną w Bydgoszczy przy ul. Czerkaskiej, zabudowaną budynkiem o kubaturze 7468 m3, powierzchni ogólnej 1674 m2, powierzchni użytkowej 1263 m2, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 13/2, obręb 172 Bydgoszcz, o powierzchni 0,3803 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr BY1B/00025416/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy;

2) nieruchomość położoną w Bydgoszczy przy ul. Czerkaskiej, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 12/2, obręb 172 Bydgoszcz, o powierzchni 0,0074ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr BY1B/00127316/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

3) nieruchomość położoną w Bydgoszczy, przy ul. Czerkaskiej, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 11, obręb 172 Bydgoszcz, o powierzchni 0,0012ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr BY1B/00130171/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340 i Nr 98, poz. 817 Nr 161, poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.