Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2014.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 38 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem Nr 49 z dnia 9 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 5 z dnia 11 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) podmioty w upadłości i likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, oraz Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości układowej.",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, z wyłączeniem spółek Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Unimor Radiocom sp. z o.o. w upadłości układowej.";

2)
w § 4 w ust. 2:
a)
pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;",

b)
w pkt 33 dodaje się lit. c-d w brzmieniu:

"c) Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

d) Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu.";

3)
w załączniku nr 2:
a)
uchyla się poz. 58,
b)
dodaje się poz. 59-60 w brzmieniu:

"59. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy

60. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu";

4)
załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. Spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

- "BUDEXPO" sp. z o.o. w Warszawie,

- Dalmor S.A. w Gdyni,

- FS Holding S.A. w Lublinie,

- Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach,

- Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach,

- Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie,

- INTRACO S.A. w Warszawie,

- Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A. w Kłodawie,

- Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie,

- LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

- Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

- Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A. w Szczecinie,

- OPAKOMET S.A. w Krakowie,

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o. w Poznaniu,

- Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. w Warszawie,

- Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

- Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" sp. z o.o. w Gdańsku,

- Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku,

- Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

- Stocznia Remontowa Nauta S.A. w Gdyni,

- Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie,

- Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie,

- Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

- Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o. w Białymstoku,

- Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie,

- Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy,

2. Podmioty w upadłości w celu likwidacji.

3. Podmioty w likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

4. Podmioty nieprowadzące działalności.

1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).