Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2013.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 22 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się. co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 14 Ministra Skarbu Państwa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 3 w pkt 13 uchyla się lit. i;
2) w § 4 w ust. 3 w pkt 13 dodaje się lit. zc w brzmieniu:

"zc) Zakład Mechaniczny "Bumar-Mikulczyce" S.A. w Zabrzu";

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) w załączniku nr 3:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 pkt 20 oraz w załączniku nr 2 Lp. 66 i 67 niniejszego zarządzenia",

b) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

"37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o. w Warszawie.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706,z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r., poz. 1544.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

z dnia 26 kwietnia 2013 r. (poz. 6)
Lp.Nazwa podmiotuSiedzibaBranża
1234
1Adextra S.A.Piasecznoagencje przedsiębiorczości
2Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.WarszawaARP
3Bumar sp. z o.o.Warszawaprzemysł obronny
4Bumar Elektronika S.A.Warszawaprzemysł obronny
5Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A.Białe Błotaprzemysł obronny
6Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.Bydgoszczprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
7Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
8Centrum Biurowe Płac Grunwaldzki S.A.Katowicejednostki otoczenia górnictwa
9Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o.Warszawaprzemysł spożywczy
10Elektrownia Chorzów S.A.Chorzówenergetyka
11EUROLOT S.A. w WarszawieWarszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
12Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.Kraśnikprzemysł obronny
13FS Holding S.A.Lublinprzemysł drzewny i papierniczy
14Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Gliwiceturystyka
15H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.Poznańprzemysł maszynowy
16Huta Stalowa Wola S.A.Stalowa Wolaprzemysł obronny
17HUTMAR S.A.Częstochowaprzedsiębiorstwa handlowe i inne
18Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
19Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A.Kłodawaprzemysł wydobywczy i kopalin
20Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.Wilkówprzemysł wydobywczy i kopalin
21Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.Krakówprzemysł elektrotechniczny
22LS Airport Sendces S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
23Morska Stocznia Remontowa S.A.Świnoujścieprzemysł obronny
24Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
25OśrodekBadawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.Gdyniaprzemysł obronny
26Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o.Poznańprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
27Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.Gliwiceprzemysł obronny
28Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.Warszawaprzemysł środków transportu
29Polska Żegluga Bałtycka S. A.Kołobrzegżegluga i porty
30Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
31Polskie Linie Oceaniczne S.A.Gdyniażegluga i porty
32Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.Warszawajednostki usługowe
33Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Gdańskotoczenie rolnictwa
34Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.Szczecinbudownictwo
35Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.Warszawabudownictwo
36Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PSK Rzeszów" Sp. z o.o.Rzeszówprzemysł środków transportu
37Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targtransport
38Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.Warszawatransport
39Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.Gnieznotransport
40Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.Szczecinżegluga i porty
41Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódźturystyka
42Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A.Warszawawydawnictwa i poligrafia
43Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowahutnictwo
44Stocznia Remontowa Nauta S.A.Gdyniaprzemysł obronny
45STOMIL-Poznań S.A.Poznańprzemysł obronny
46Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.Szczecinprzemysł obronny
47Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.Szczecinprzemysł spożywczy
48Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.Katowicehutnictwo
49Unimor Radiocom Sp. z o.o.Gdańskprzemysł obronny
50Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawaprzemysł elektrotechniczny
51Waryński S.A. Grupa HoldingowaWarszawaprzemysł maszynowy
52Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.Katowicebudownictwo
53Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowiceturystyka
54WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.Warszawaprzemysł farmaceutyczny
55Zakład Mechaniczny "Bumar-Mikulczyce" S.A.Zabrzeprzemysł obronny
56Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,Brzozówprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
57Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.Białystokbudownictwo
58Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiecprzemysł materiałów budowlanych
59Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.Tarnówprzemysł obronny
60Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.Dzierżoniówjednostki otoczenia górnictwa
61Zakłady Przemyślu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.Piłaprzemysł spożywczy
62Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.Brodnicaprzemysł środków transportu
63Zakłady Tekstylno-Konfekeyjne Teofilów S.A.Łódźprzemysł surowców odzieżowych
64Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.Kielceprzemysł maszynowy
65Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.Suchedniówprzemysł materiałów budowlanych
66Podmioty w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji
67Podmioty nieprowadzące działalności