Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2013.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm2).) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 63 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 68 z dnia 17 grudnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 9 z dnia 25 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 uchyla się L.p. 51;
2) w załączniku nr 3 do zarządzenia pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23. Przemysł elektroniczny".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706,z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r., poz. 1544.