Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2013.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 25 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505. z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 63 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 68 z dnia 17 grudnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 r., Zarządzeniem Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 4 z dnia 15 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia):",

b) dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.";

2) w § 4 w ust. 3 w pkt 14 dodaje się lit. bz w brzmieniu:

"bz) Zakłady Azotowe Puławy S.A.";

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) w załączniku nr 2:
a) uchyla się Lp. 53.
b) Lp. 69 otrzymuje brzmienie:

"69. Podmioty w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji",

c) Lp. 70 otrzymuje brzmienie:

"70. Podmioty nie prowadzące działalności";

5) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 2 pkt 20 oraz w załączniku nr 2 L.p. 69 i 70 niniejszego zarządzenia",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Chemia ciężka z wyłączeniem:

– AZOTY-ADIPOL S.A.,

– Zakłady Azotowe Puławy S. A.,

– Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.,

– Zakłady Chemiczne POLICE S.A.",

c) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem UNICON Sp. z o.o. w Białogardzie".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706,z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r., poz. 1544.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Lp.Nazwa podmiotuSiedzibaBranża
1234
1AZOTY-ADIPOL S.A.Chorzówchemia ciężka
2ENEA S.A.Poznańenergetyka
3ENERGA S.A.Gdańskenergetyka
4Grupa LOTOS S.A.Gdańskprzemysł naftowy
5KGHM Polska Miedź S.A.LubinKGHM
6LOTOS PETROBALTIC S.AGdańskprzemysł naftowy
7Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Warszawaprzemysł gazowy
8PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.Warszawaenergetyka
9Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.Płockprzemysł naftowy
10Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.Warszawaprzemysł gazowy
11Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.Płockprzemysł naftowy
12Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.Gdańskprzemysł naftowy
13Siarkopol Gdańsk S.A.Gdańskprzemysł naftowy
14TAURON Polska Energia S.A.Katowiceenergetyka
15Zakłady Azotowe Puławy S.A.Puławychemia ciężka
16Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.Tarnówchemia ciężka
17Zakłady Chemiczne POLICE S.A.Policechemia ciężka
18Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.Szczecinżegluga i porty
19Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.Gdańskżegluga i porty
20Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.Gdyniażegluga i porty