Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2010.4.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 30 listopada 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 40 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem nr 43 Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 października 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 3 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) budownictwo z wyłączeniem BUDEXPO sp. z o.o.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., LOT CARGO S.A., Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oraz Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

5) hutnictwo;

6) KGHM Polska Miedź S.A.;

7) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

8) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

9) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., z wyłączeniem zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).";

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podsekretarz Stanu Mikotaj Budzanowski nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie, LOT CARGO S.A. w Warszawie, Ciech S.A. w Warszawie, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. w Katowicach, Centrum - Hotele sp. z o.o. w Łodzi, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach, Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A. w Warszawie, Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie, Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi, Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w Lublinie, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku, Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o. w Warszawie, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy oraz Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie.";

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 poza: Przedsiębiorstwem Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o., LOTOS PETROBALTIC S.A., Siarkopol Gdańsk S.A.):

1) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

2) przemysł naftowy z wyłączeniem Nafta Polska S.A. w likwidacji;

3) przemysł obronny;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) BUDEXPO sp. z o.o. w Warszawie.";

5) w § 5 ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

"4) Jastrzębska Spółka Węglowa (w zakresie prywatyzacji);";

6) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza Ciech S.A. w Warszawie, Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach, Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A. w Warszawie, Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie, Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi, Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w Lublinie, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku, Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o. w Warszawie, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy oraz Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie):

1) media;

2) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

3) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

4) uzdrowiska;

5) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

6) przemysł spirytusowy;

7) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

8) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

9) przemysł drzewny i papierniczy;

10) przemysł meblowy;

11) przemysł odzieżowy;

12) przemysł surowców odzieżowych;

13) przemysł skórzany;

14) przedsiębiorstwa turystyczne;

15) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

16) zarządzanie nieruchomościami;

17) wydawnictwa i poligrafia;

18) przemysł cukrowniczy;

19) chemia ciężka;

20) wyścigi konne;

21) gry losowe i zakłady wzajemne;

22) fundacje;

23) Bank Gospodarstwa Krajowego;

24) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

25) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

26) Nafta Polska S.A. w likwidacji;

27) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., w zakresie zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).";

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przypisanie branż i spółek do Departamentów Ministerstwa przedstawiają załączniki nr 1-3 i 5 do zarządzenia.";

8) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
10) dodaje się załącznik nr 5 w treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

"Załącznik Nr 2

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Restrukturyzacji

Lp.Nazwa podmiotuSiedziba
123
1Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.Katowice
2Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.Bydgoszcz
3Centrala Nasienna w Warszawie (komercjalizacja) Warszawa
4Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.Warszawa
5Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie Sp. z o.o.Kraków
6Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o.Warszawa
7Centrum-Hotele Sp. z o.o.Łódź
8Ciech S.A.Warszawa
9Elektrownia Chorzów S.A.Chorzów
10EUROLOT S.A. w WarszawieWarszawa
11FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A.Kraśnik
12Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.Gdańsk
13Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Gliwice
14H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.Poznań
15HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o.Stalowa Wola
16Huta "Kościuszko" S.A.Chorzów
17HUTMAR S.A.Częstochowa
18Kopalnia Siarki "MACHÓW" S.A.Tarnobrzeg
19Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.Wilków
20Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.Kraków
21LOT CARGO S.A.Warszawa
22Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.Łódź
23Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o.Poznań
24Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie (komercjalizacja) Warszawa
25Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.Płock
26Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.Warszawa
27POLMOZBYT w Białymstoku Sp. z o.o.Białystok
28Polska Żegluga Bałtycka S.A.Kołobrzeg
29Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.Warszawa
30Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.Warszawa
31Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Gdańsk
32PRUMEL Spółka z o.oPruszków
33Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD" w WarszawieWarszawa
34Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.Sopot
35Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.Szczecin
36Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o.Tczew
37Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.Warszawa
38Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PSK Rzeszów" Sp. z o.o.Rzeszów
39Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o.Otwock
40Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.Nowy Targ
41Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "SZKUNER" Sp. z o.o.Władysławowo
42Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.Szczecin
43Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A.Zambrów
44Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Szczecin Sp. z o.o.Szczecin
45Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódź
46Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A.Warszawa
47Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowa
48Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie (komercjalizacja)Warszawa
49SUPON w Katowicach Sp. z o.o.Katowice
50Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.Szczecin
51Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.Katowice
52UNICON Sp. z o.o.Białogard
53Unimor Radiocom Sp. z o.o.Gdańsk
54UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.Warszawa
55Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawa
56WITAR S.A.GĄDKI
57Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowice
58WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.Warszawa
59Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.Świdnik
60Zakład Utrzymania Ruchu "PZL-Mielec" Sp. z o.o.Mielec
61Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiec
62Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.Bydgoszcz
63Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A.Nowa Sarzyna
64Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.Dzierżoniów
65Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.Łódź
66Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.Piła
67Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A.Ujazd
68Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.Łódź
69Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.Lublin
70Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.Kielce
71Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.Suchedniów

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

"Załącznik nr 3

Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Bankowość, z wyłączeniem:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

3. Budownictwo, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. w Sopocie,

- Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Szczecin sp. z o.o. w Szczecinie.

4. Chemia ciężka, z wyłączeniem Ciech S.A. w Warszawie.

5. Energetyka, z wyłączeniem:

- TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

- Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

- Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

6. Fundacje.

7. Górnictwo, z wyłączeniem:

- Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

- Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

8. Gry losowe i zakłady wzajemne, z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

9. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

10. Hutnictwo, z wyłączeniem:

- Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

- Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

11. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

- EUROLOT S.A. w Warszawie,

- LOT CARGO S.A. w Warszawie.

13. Media.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

- HUTMAR S.A. w Częstochowie,

- SUPON w Katowicach sp. z o.o.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

- Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

- COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

- Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi.

18. Przedsiębiorstwa państwowe, z wyłączeniem:

- SPHW w Warszawie,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie,

- Centrala Nasienna w Warszawie,

- Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HOLDBUD w Warszawie.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

- Centrum - Hotele sp. z o.o. w Łodzi,

- Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

- Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w Bydgoszczy.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Gadkach.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

- Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. w Gdańsku,

- PRUMEL sp. z o.o. w Pruszkowie,

- UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

- UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

- Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

- Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

- H. Cegielski - POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

- Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. w Poznaniu,

- Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. w Kraśniku.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

- Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

- Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

- LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o. w Gdańsku,

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku,

- Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł obronny, z wyłączeniem:

- Bumar sp. z o.o. w Warszawie,

- HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli,

- Unimor Radiocom sp. z o.o. w Gdańsku,

- Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. w Świdniku,

- Zakład Utrzymania Ruchu "PZL-Mielec" sp. z o.o.,

- Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "NIEWIADÓW" S.A. w Ujeździe.

35. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

36. Przemysł skórzany.

37. Przemysł spirytusowy.

38. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

- Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

- Mleczarnia Naramowice sp. z o.o. w Poznaniu,

- Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.,

- Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH" w Krakowie sp. z o.o.,

- Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

- Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o. w Warszawie.

39. Przemysł stoczniowy.

40. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie,

- Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

41. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

- Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

42. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

- Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

43. Telekomunikacja.

44. Transport, z wyłączeniem:

- POLMOZBYT w Białymstoku sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu.

45. Uzdrowiska.

46. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

47. Wyścigi konne.

48. Zarządzanie nieruchomościami.

49. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

- Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER sp. z o.o. we Władysławowie,

- Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

- Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

- Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.".

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

"Załącznik nr 5

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Rynków Kapitałowych

1. Elektrociepłownia Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie.

2. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance.

3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój (w zakresie prywatyzacji).".