Zm.: zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.10.73

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2004
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 16 września 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 2/2004 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2004 r. (Dz. Urz. MNiKBN Nr 1, poz. 6, Nr 4, poz. 24 i Nr 7 poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki finansowe w łącznej wysokości 1.361.528.100 zł dzieli się pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych, zwane dalej "zespołami", z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2004 r. działalności statutowej jednostek naukowych, w tym także współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz prowadzonych przez jednostki naukowe międzynarodowych studiów doktoranckich.";

2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Środki finansowe w łącznej wysokości 449.667.313 zł dzieli się pomiędzy zespoły, z przeznaczeniem na finansowanie w 2004 r. projektów badawczych.";

3)
w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości 51.437.743 zł";

4)
w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nauk przyrodniczych - w wysokości 186.385.259 zł";

5)
w § 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nauk technicznych - w wysokości 211.844.311 zł";

6)
w § 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nauk przyrodniczych - w wysokości 4.063.230 zł";

7)
w § 3 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nauk technicznych - w wysokości 188.752.947 zł";

8)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Środki finansowe w łącznej wysokości 18.490.000 zł przydziela się Zespołowi do Spraw Działalności Wspomagającej Badania, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie w 2004 r. działalności wspomagającej badania podmiotów działających na rzecz nauki, w tym na dofinansowanie zadań Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie - w wysokości 2.063.000 zł.";

9)
załącznik Nr 1 do zarządzenia zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
10)
załącznik Nr 2 do zarządzenia zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
11)
załącznik Nr 3 do zarządzenia zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Lp.Zespół KomitetuŚrodki finansowe

w zł

123
1Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)85.752.700
2Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)36.442.000
3Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)115.386.600
4Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)130.820.600
5Zespół Nauk Medycznych (P-5)205.130.000
6Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)194.515.200
7Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)112.938.900
8Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)57.026.700
9Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)141.894.600
10Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)61.005.900
11Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)82.432.200
12Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)87.892.800
13Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)50.289.900

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie w 2004 r. projektów badawczych

Lp.Zespół KomitetuZobowiązania z lat poprzednich w złŚrodki na nowe projekty zamawiane i projekty badawcze

w zł

Razem kolumny 3 i 4

w zł

12345
1Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)10.634.2876.167.00016.801.287
2Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)8.564.4265.317.00013.881.426
3Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)14.593.0306.162.00020.755.030
4Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)27.478.68223.826.00051.304.682
5Zespół Nauk Medycznych (P-5)69.590.30621.886.00091.476.306
6Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)28.771.27114.833.00043.604.271
7Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)14.908.3298.831.00023.739.329
8Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)36.242.54122.813.00059.055.541
9Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)23.155.62411.490.00034.645.624
10Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)10.451.7537.112.70017.564.453
11Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)16.716.38812.783.04429.499.432
12Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)24.567.86710.168.00034.735.867
13Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)5.322.9953.284.9308.607.925
14Zespół Interdyscyplinarny (I-15)3.996.14003.996.140
15Razem294.993.639154.673.674449.667.313

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na dofinansowanie w 2004 r. projektów celowych

Lp.Zespół KomitetuZobowiązania z lat poprzednich w złŚrodki na zadania nowe w 2004 r. w złRazem kolumna 3 i kolumna 4 w zł
12345
1Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)00-
2Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)331.2500331.250
3Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)00-
4Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)00-
5Zespół Nauk Medycznych (P-5)754.580345.0001.099.580
6Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)2.513.400450.2502.963.650
7Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)4.388.5504.525.0008.913.550
8Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)32.811.39612.800.00045.611.396
9Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)8.936.9501.145.82410.082.774
10Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)3.904.9732.650.5816.555.554
11Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)17.780.0854.330.80022.110.885
12Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)20.778.0966.537.00027.315.096
13Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)56.663.78410.033.64466.697.428
14Zespół ds. Regionalnych Strategii Innowacji1.416.26450.0001.466.264
15Razem150.279.32842.868.099193.147.427