Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2003.7.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 20 kwietnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 4/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r. (Dz. Urz. MNiI Nr 3, poz. 11) w § 4 wyrazy "18.000.000,00 zł" zastępuje się wyrazami "17.720.000,00 zł".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.