Zm.: zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2002.12.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 7 listopada 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 2/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 5, Nr 5, poz. 19, Nr 6, poz. 24, Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 wyrazy "1.203.537.100 zł" zastępuje się wyrazami "1.237.109.700 zł",
2)
w § 2 w ust. 1 wyrazy "63 078 500 zł" zastępuje się wyrazami "62 296 512 zł",
3)
w § 3:
a)
w ust. 1 wyrazy "602.447.000 zł" zastępuje się wyrazami "606.067.400 zł",
b)
w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości 50.151.500 zł,

2) nauk przyrodniczych - w wysokości 176.311.990 zł,

3) nauk technicznych - w wysokości 379.603.910 zł.",

4) załączniki Nr 1 - Nr 3 do zarządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach Nr 1 - Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. działalności statutowej jednostek naukowych

Lp.Zespół KomitetuŚrodki finansowe w zł
123
1Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)76.504.700
2Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)33.310.200
3Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)102.049.000
4Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)120.338.900
5Zespół Nauk Medycznych (P-5)183.188.000
6Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)178.286.400
7Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)100.058.400
8Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)49.802.900
9Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)130.834.800
10Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)54.125.200
11Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)81.419.700
12Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)82.080.300
13Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (0-13)45.111.200
14Razem1.237.109.700

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. kosztów realizacji kontynuowanych inwestycji budowlanych

Lp.Zespół KomitetuŚrodki finansowe w zł
123
1Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)8.781.650
2Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)18.243.037
3Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)955.000
4Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)820.000
5Zespół Nauk Medycznych (P-5)4.111.000
6Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)9.545.336
7Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)9.850.000
8Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)221.000
9Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)3.894.200
10Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)650.279
11Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)3.595.000
12Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)1.450.000
13Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (0-13)180.000
14Razem62.296.502

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. projektów badawczych i projektów celowych

Lp.Zespół KomitetuŚrodki finansowe w zł, w tym zobowiązania z lat poprzednich
123
1Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)15.574.861
10.504.861
2Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych12.385.934
(H-2)8.575.934
3Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii22.190.705
(P-3)15.982.433
4Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony44.456.730
Środowiska (P-4)27.902.740
5Zespół Nauk Medycznych (P-5)84.869.633
49.554.135
6Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)46.985.627
28.248.035
7Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)36.505.162
27.917.712
8Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii88.817.921
Materiałowych (T-8)63.827.921
9Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz50.417.099
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)34.000.210
10Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)26.699.794
18.852.794
11Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i50.134.814
Telekomunikacji (T-11)39.242.454
12Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)61.805.578
44.305.078
13Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa61.723.542
(Q-13)35.815.542
14Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów2.500.000
Badawczych Zamawianych (I-15)0
15Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Regionalnych1.000.000
Strategii Innowacji (I-16)0