Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.3.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 1989 r.

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 kwietnia 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału funduszów na nagrody dla pracowników szkół wyższych oraz przyznawania nagród z tych funduszów

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 4 maja 1982 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 6, poz. 33)
zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 9 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 19 marca 1984 r. w sprawie zasad podziału funduszów na nagrody dla pracowników szkół wyższych oraz przyznawania nagród z tych funduszów (Dz. Urz. MNSzWiT Nr 1, poz. 8, Dz. Urz. MNiSzW z 1985 r. Nr 3, poz. 14, z 1987 r. Nr 4, poz. 20 oraz Dz. Urz. MEN z 1988 r. Nr 5, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister nadzorujący szkoły wyższe przyznaje nagrody:

indywidualne-zespołowe

I stopnia 300 000 złotych do 900 000 złotych

II stopnia 200 000 złotych do 600 000 złotych

III stopnia 150 000 złotych do 450 000 złotych"

2) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rektorzy szkół wyższych, w ramach środków przydzielanych mu do dyspozycji przez ministra nadzorującego szkołę wyższą, przyznają nauczycielom akademickim nagrody za osiągnięcia, o których mowa w § 2:

indywidualne-zespołowe

I stopnia 100 000 złotych do 300 000 złotych

II stopnia 70 000 złotych do 200 000 złotych

III stopnia 50 000 złotych do 150 000 złotych"

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.