Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5925 - 6425 MHz. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5925 - 6425 MHz.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UKE.2012.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 17
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 15 maja 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5925 - 6425 MHz 1)

Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016 i Nr 234, poz. 1390) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 6 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5925 - 6425 MHz (Dz. Urz. UKE Nr 3, poz. 7) w pkt 2.1.2 w ppkt 3 po lit. c dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

"d)

Nazwa planu5,9A1
OpisJest to plan przeznaczony dla systemów radiokomunikacyjnych typu punkt - wiele punktów (PMP), pracujących z dupleksem z podziałem czasowym (TDD)
ŹródłoPlan własny UKE
Algorytm tworzenia kanałówF (n) = 5874,5 + n

51 ≤ n ≤ 55

Szerokość kanału1 MHz
Uwagi-
nF [MHz]
515925,50
525926,50
......
555929,50

e)

Nazwa planuL6T29.65
OpisJest to plan przeznaczony dla systemów radiokomunikacyjnych typu punkt - wiele punktów (PMP), pracujących z dupleksem z podziałem czasowym (TDD)
ŹródłoPlan własny UKE
Algorytm tworzenia kanałówF (n) = 5915,55 + 29,65*n dla 1 ≤ n ≤ 8

F (n) = 6167,59 + 29,65*n dla 9 ≤ n ≤ 16

Szerokość kanału29,65 MHz
Uwagi-
nF [MHz]
15945,20
25974,85
......
86152,75
96197,24
......
166404,79

".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości została zamieszczona w Biuletynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej nr 1/2011 z dnia 27 maja 2011 r.