Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 1147 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2011 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 57 oraz z 2012 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SŁUŻBY KRYMINALNEJ POLICJI KWP/KSP

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zakresy danych zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz funkcji do zestawienia sprawozdawczego nr I/1