Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 1147 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2011 r. w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wprowadzaniu - należy przez to rozumieć wpisywanie danych do SESPol, ich modyfikację lub usunięcie przed zatwierdzeniem zestawienia sprawozdawczego;",

b) pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

"8) zatwierdzaniu - należy, przez to rozumieć sprawdzanie poprawności danych i nadanie zestawieniu sprawozdawczemu statusu "zatwierdzony";

9) kontroli - należy przez to rozumieć czynności wykonywane przez podmioty posiadające w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego, polegające na:

a) sprawdzaniu poprawności i modyfikacji danych w SESPol w zatwierdzonych zestawieniach sprawozdawczych,

b) zatwierdzaniu zestawień sprawozdawczych, które zostały automatycznie zablokowane przez SESPol z powodu ich niezatwierdzenia w terminie określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia,

c) zatwierdzaniu zestawień sprawozdawczych, które zostały wprowadzone do SESPol po terminie określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia,

d) anulowaniu zatwierdzenia zestawienia sprawozdawczego w celu umożliwienia jednostce sporządzającej zestawienie dokonania modyfikacji wprowadzonych przez nią danych,

e) usunięciu z SESPol zatwierdzonych zestawień sprawozdawczych, uznanych za błędne lub powielonych;

10) informacji sprawozdawczej - należy przez to rozumieć przetworzone i zestawione dane obejmujące konkretny okres, których nie można otrzymać z dostępnych Policji baz danych albo które nie są zbierane na podstawie niniejszego zarządzenia lub odrębnych przepisów.",

c) uchyla się pkt 11;
2) rozdział 3 otrzymuje brzmienie:

" Rozdział 3

Sprawozdawczość w Policji

§ 14. 1. Sprawozdawczość w Policji w zakresie planowania strategicznego obejmuje:

1) informacje za rok poprzedni, dotyczące wykonania lub przyczyn niewykonania przez komórki organizacyjne KGP oraz CLKP zadań wynikających z Priorytetów Komendanta Głównego Policji, przekazywane przez kierowników komórek organizacyjnych KGP i Dyrektora CLKP do Biura Kontroli KGP w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku;

2) informacje za rok poprzedni, dotyczące przyczyn niewykonania przez komendy wojewódzkie Policji zadań wynikających z Priorytetów Komendanta Głównego Policji, przekazywane przez komendantów wojewódzkich Policji do Biura Kontroli KGP w terminie do dnia 28 lutego każdego roku;

3) zestawienia sprawozdawcze;

4) informacje sprawozdawcze.

2. Sprawozdawczość, o której mowa w ust. 1 pkt 3, z wyłączeniem zestawień sprawozdawczych zawierających informacje niejawne, jest prowadzona w SESPol.

§ 15. 1. Wykaz zestawień sprawozdawczych zawierających informacje niejawne, terminy ich przekazywania, komórki organizacyjne KGP właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Wzory formularzy zestawień sprawozdawczych zawierających informacje niejawne określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

3. Sprawozdawczość, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie papierowej.

§ 16. 1. Kierownik komórki organizacyjnej KGP lub komendant wojewódzki Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej po zatwierdzeniu pisemnego wniosku przez Komendanta Głównego Policji.

2. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji może polecić sporządzenie informacji sprawozdawczej po zatwierdzeniu pisemnego wniosku przez komendanta wojewódzkiego Policji.

3. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, zwanej dalej "WSPol", oraz komendant szkoły policyjnej, mogą zbierać na potrzeby sporządzenia informacji sprawozdawczej dane z innych jednostek organizacyjnych Policji, po zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji pisemnego wniosku, zaopiniowanego uprzednio przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają zaopiniowaniu przez Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz właściwego merytorycznie, ze względu na zakres danych, kierownika komórki organizacyjnej KGP lub Dyrektora CLKP.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1-3, określa załącznik nr 6 do zarządzenia.";

3) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

" Rozdział 3a

System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji

§ 17. 1. W SESPol są gromadzone i przetwarzane informacje jawne.

2. Terminy wprowadzania i zatwierdzania danych dla zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

3. Zakresy danych zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 18. 1. Za poprawność danych, kompletność oraz terminowość ich wprowadzania i zatwierdzania w SESPol odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej KGP, która jest obowiązana wprowadzić dane.

2. Zatwierdzanie danych jest dokonywane przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione.

3. Osoba, która wprowadziła dane, nie może zatwierdzać tych danych.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się wobec kierowników jednostek organizacyjnych Policji i kierowników komórek organizacyjnych KGP.

§ 19. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych KGP i Dyrektor CLKP, zgodnie z zakresem działania określonym w regulaminie Komendy Głównej Policji i statucie CLKP:

1) mogą proponować dodanie, zmiany lub usunięcie funkcjonalności w SESPol. Wzór wniosku o zmianę, dodanie lub usunięcie funkcjonalności SESPol określa załącznik nr 9 do zarządzenia;

2) mogą proponować zmiany zakresu danych gromadzonych w SESPol oraz terminów i zasad wprowadzania danych. Wzór wniosku o zmianę zakresu danych gromadzonych w SESPol oraz terminów i zasad wprowadzania danych określa załącznik nr 10 do zarządzenia;

3) sprawują nadzór merytoryczny nad informacjami gromadzonymi w SESPol;

4) przygotowują, w zakresie właściwości merytorycznej kierowanej komórki organizacyjnej KGP albo CLKP, w formie elektronicznej, szczegółowe instrukcje do poszczególnych zestawień sprawozdawczych w SESPol;

5) przekazują Dyrektorowi Gabinetu Komendanta Głównego Policji, przed wdrożeniem do SESPol wnioskowanych zmian, o których mowa w pkt 1 i 2, nowe lub zaktualizowane instrukcje, o których mowa w pkt 4.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy funkcjonalności SESPol w zakresie zestawienia sprawozdawczego należącego do właściwości innej niż wnioskodawca komórki organizacyjnej KGP albo CLKP, niezbędne jest uzyskanie akceptacji właściwego kierownika komórki organizacyjnej KGP lub Dyrektora CLKP.

3. Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji:

1) akceptuje zaopiniowane przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) przedkłada do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji pozytywnie zaopiniowane wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) przekazuje do realizacji Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki KGP zaakceptowane wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz instrukcje, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP:

1) sprawuje nadzór techniczny nad funkcjonowaniem i utrzymaniem SESPol;

2) prowadzi, w formie elektronicznej, rejestr zmian zakresu danych oraz terminów wprowadzania danych w SESPol. Rejestr jest dostępny w ramach SESPol;

3) opiniuje wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

4) realizuje wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 3;

5) publikuje w ramach SESPol instrukcje, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

§ 20. 1. Uprawnienia do wprowadzania, zatwierdzania, odczytywania i kontrolowania danych w SESPol oraz rodzaj jednostki organizacyjnej Policji, dla której są wykonywane te czynności, dla poszczególnych zestawień sprawozdawczych, określają wykazy funkcji, określone w załączniku nr 11 do zarządzenia.

2. Ze względów organizacyjnych lub technicznych jednostki organizacyjne Policji mogą wprowadzać dane jednostek przez siebie nadzorowanych, z uwzględnieniem przyporządkowania tych danych jednostkom, których dane dotyczą.

§ 21. 1. Z wnioskiem o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do SESPol dla policjanta i pracownika:

1) komendy wojewódzkiej Policji i jednostek przez nią nadzorowanych, WSPol oraz szkół policyjnych - występuje bezpośredni przełożony;

2) komórki organizacyjnej KGP i CLKP - występuje odpowiednio kierownik komórki organizacyjnej KGP lub Dyrektor CLKP.

2. Uprawnienia do SESPol są nadawane w zakresie:

1) odczytu;

2) wprowadzania i modyfikacji. Uprawnienie to obejmuje również możliwość odczytu i usuwania niezatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego;

3) zatwierdzania. Uprawnienie to obejmuje również możliwość odczytu;

4) kontroli. Uprawnienie to obejmuje również możliwość odczytu, zatwierdzania i usuwania zatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego.

3. Wzór wniosku o nadanie, zmianę i odebranie uprawnień do SESPol określa załącznik nr 12 do zarządzenia.

4. W przypadku nadawania, zmiany lub odebrania uprawnień do SESPol w zakresie zatwierdzania i kontroli policjantowi i pracownikowi komendy wojewódzkiej Policji lub jednostki przez nią nadzorowanej oraz WSPol i szkoły policyjnej, wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

5. Nadanie, zmiana lub odebranie uprawnień do SESPol następuje po przekazaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach łączności i informatyki odpowiednio w Komendzie Głównej Policji lub komendzie wojewódzkiej Policji.

6. W przypadku wniosku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie nadania uprawnień do zestawienia sprawozdawczego niebędącego we właściwości merytorycznej wnioskującej komórki organizacyjnej, niezbędne jest uzyskanie akceptacji kierownika komórki organizacyjnej właściwej dla danego zestawienia sprawozdawczego.

7. Akceptacja, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana w przypadku uprawnień do zestawienia sprawozdawczego niebędącego we właściwości wnioskującej komórki organizacyjnej, do którego komórka lub jednostka jest zobowiązana wpisywać dane.

8. W przypadku zmiany zakresu czynności realizowanych przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, komórki organizacyjnej KGP albo CLKP, bezpośredni przełożony może sporządzić wniosek, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zmiany przydzielonych uprawnień do SESPol. Sporządzenie wniosku odbywa się na zasadach określonych w ust. 1 i 3.

9. W przypadku osoby uprawnionej odchodzącej ze służby lub pracy w Policji, przenoszonej do służby lub pracy w innej jednostce organizacyjnej Policji, lub komórce organizacyjnej KGP, albo zawieszonej w czynnościach służbowych, bezpośredni przełożony niezwłocznie kieruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, o odebranie uprawnień do SESPol.

10. W przypadku nadawania, zmiany lub odebrania uprawnień do SESPol w zakresie zatwierdzania lub kontroli komendantowi wojewódzkiemu Policji, Komendantowi-Rektorowi WSPol, komendantowi szkoły policyjnej, kierownikowi lub pracownikowi komórki organizacyjnej KGP i CLKP, wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega zatwierdzeniu.

§ 22. 1. Korekty danych niezatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego dokonuje osoba, która wprowadziła dane, lub jej bezpośredni przełożony. Bezpośredni przełożony może również usunąć niezatwierdzone zestawienie sprawozdawcze, uznane za błędne lub powielone, jeżeli nadano mu uprawnienia w zakresie wprowadzania i modyfikacji danych.

2. W przypadku uznania zatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego za błędne lub powielone, bezpośredni przełożony osoby, która wprowadziła dane, kieruje zatwierdzony przez odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub kierownika komórki organizacyjnej KGP wniosek o korektę danych sprawozdawczych do kierownika komórki organizacyjnej, posiadającej w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego, zgodnie z wykazem funkcji określonym w załączniku nr 11 do zarządzenia.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba upoważniona w komórce, do której skierowano wniosek, niezwłocznie:

1) nadaje status niezatwierdzonego zestawienia sprawozdawczego lub

2) anuluje zatwierdzenie danych i dokonuje ich korekty oraz ponownie zatwierdza zestawienie sprawozdawcze;

3) informuje wnioskodawcę o wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 1 lub 2.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, osoba, która wpisała dane do SESPol, dokonuje ich korekty oraz niezwłocznie informuje jednostkę, do której skierowano wniosek w celu zatwierdzenia przez nią poprawionego zestawienia sprawozdawczego.

5. W przypadku niewprowadzenia do SESPol zestawienia sprawozdawczego w terminie określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia:

1) komórka organizacyjna zobowiązana do wprowadzenia danych wprowadza je niezwłocznie do SESPol;

2) bezpośredni przełożony osoby, która wprowadziła dane, kieruje zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji wniosek o korektę danych sprawozdawczych do kierownika komórki organizacyjnej, posiadającej w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego;

3) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt 2, właściwa komórka organizacyjna w terminie 5 dni roboczych zatwierdza zestawienie sprawozdawcze i informuje wnioskodawcę o zatwierdzeniu.

6. W przypadku zablokowania zestawienia sprawozdawczego z powodu braku zatwierdzenia w terminie określonym w załączniku nr 7 do zarządzenia:

1) bezpośredni przełożony osoby, która wprowadziła dane, kieruje zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji wniosek o korektę danych sprawozdawczych do kierownika komórki organizacyjnej posiadającej w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego;

2) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kierownik komórki, o której mowa w pkt 1, zatwierdza zestawienie sprawozdawcze w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku oraz informuje wnioskodawcę o zatwierdzeniu.

7. W zakresie danych dotyczących jednostek organizacyjnych Policji podległych komendzie wojewódzkiej Policji kontrola jest realizowana przez komórkę organizacyjną komendy wojewódzkiej Policji.

8. W przypadku danych dotyczących komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji, WSPol i szkół policyjnych kontrola jest realizowana przez właściwą komórkę organizacyjną KGP albo CLKP, określoną w załączniku nr 11 do zarządzenia, posiadającą w SESPol funkcję "kontrola" dla danego zestawienia sprawozdawczego.

9. W przypadku danych dotyczących komórek organizacyjnych KGP i CLKP kontrola jest realizowana przez komórkę organizacyjną, o której mowa w ust. 8. Wniosek o korektę danych sprawozdawczych jest kierowany przez bezpośredniego przełożonego osoby, która wprowadziła dane i nie wymaga zatwierdzenia.

10. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku określenia w wykazie funkcji uprawnień kontroli:

1) dla WSPol lub szkół policyjnych. W takim przypadku kontrola jest realizowana przez właściwą komórkę organizacyjną odpowiednio WSPol lub szkoły policyjnej;

2) dla komend wojewódzkich Policji. W takim przypadku kontrola jest realizowana przez właściwą komórkę organizacyjną komendy wojewódzkiej Policji. Wniosek o korektę danych sprawozdawczych jest kierowany przez bezpośredniego przełożonego osoby, która wprowadziła dane i nie wymaga zatwierdzenia.

11. Wniosek o korektę danych sprawozdawczych może być złożony nie później niż 30 dni od dnia, w jakim należało wprowadzić dane, określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia, z tym że w przypadku zestawień sprawozdawczych nr III/1 - III/10 termin złożenia wniosku o korektę danych wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. W przypadku szczególnie uzasadnionym przez wnioskującego wniosek, o którym mowa w ust. 11, może być złożony w terminie późniejszym niż określony w załączniku nr 7 do zarządzenia.

13. Korekta danych w przypadku, o którym mowa w ust. 12, następuje po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia przyczyn dokonania korekty.

14. Kopię sprawozdania z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wraz z informacją dotyczącą zakresu i czasu dokonania korekt przesyła się niezwłocznie właściwemu kierownikowi komórki organizacyjnej KGP lub Dyrektorowi CLKP.

15. Wzór wniosku o korektę danych sprawozdawczych określa załącznik nr 13 do zarządzenia.

16. Procedura korekty danych może być realizowana również w ramach funkcjonalności w SESPol, po jej wdrożeniu do systemu.";

4) załączniki nr 4-13 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, otrzymują brzmienie określone w załącznikach odpowiednio nr 1-10 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant-Rektor WSPol. i komendanci szkół policyjnych określą, w drodze decyzji, w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r., właściwe komórki organizacyjne odpowiednio w komendach wojewódzkich Policji, WSPol i szkołach policyjnych, które wykonują zadania kontroli w zakresie poszczególnych zestawień sprawozdawczych, zgodnie z wykazami funkcji.
§  3.
1. Instrukcje, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, kierownicy komórek organizacyjnych KGP i Dyrektor CLKP przygotują i przekażą, w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r., Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki KGP.
2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP opublikuje w ramach SESPol w terminie do dnia 10 lutego 2013 r.
§  4. Terminy określone w załączniku nr 8 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się do czasu wykonania obowiązków sprawozdawczych w zakresie danych za rok 2012.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz zestawień sprawozdawczych, zawierających informacje niejawne, terminy ich przekazywania, komórki organizacyjne KGP właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na sporządzenie informacji sprawozdawczej na potrzeby

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Terminy wprowadzania i zatwierdzania danych dla zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Zakresy danych zestawień sprawozdawczych gromadzonych w SESPol

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WNIOSEK

o zmianę/dodanie/usunięcie1) funkcjonalności SESPol

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WNIOSEK

o zmianę zakresu danych gromadzonych w SESPol oraz terminów i zasad wprowadzania danych

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wniosek o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do SESPol

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WNIOSEK

o korektę danych sprawozdawczych