Zm.: zarządzenie w sprawie planowania i sprawozdawczości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawicielstwach... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania i sprawozdawczości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, urzędach konsularnych i instytutach polskich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2005.1.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1
z dnia 28 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i sprawozdawczości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, urzędach konsularnych i instytutach polskich.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 122, poz. 1437) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 47 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie planowania i sprawozdawczości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, urzędach konsularnych i instytutach polskich załącznik nr 4 zawierający wzory sprawozdawczych tabel konsularnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do sporządzania sprawozdawczych tabel konsularnych za 2004 r.

________

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437).

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

CZYNNOŚCI REJESTROWANE WEDŁUG TOK ZA ROK .....

Tabela nr 1

grafika

LICZBA WYDANYCH WIZ

Tabela nr 1A

grafika

CZYNNOŚCI NIEREJESTROWANE ZA ROK .....

Tabela nr 2

grafika

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT KONSULARNYCH ZA ROK ....

Tabela nr 3

grafika

SPRAWY SPADKOWE ZA ROK .....

Tabela nr 4

grafika

DANE DOTYCZĄCE POLONII ZA ROK .....

Tabela nr 5

grafika

OBYWATELE POLSCY PRZEBYWAJĄCY W OKRĘGU KONSULARNYM

Tabela nr 5A

grafika

OBSADA KADROWA URZĘDU ZA ROK .....

Tabela nr 6

grafika

ARKUSZ EWIDENCYJNY PLACÓWKI

Tabela nr 7

grafika

DANE DO ZBIORCZEJ OCENY OBCIĄŻENIA URZĘDU ZA ROK .....

Tabela nr 8

grafika