Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 19 stycznia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.) - Dział VIII - (art. 221 - 267) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) zarządzam, co następuje:
§  1.
W Zarządzeniu Nr 1 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wprowadza się następującą zmianę:
1)
w § 4 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.