Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.12.104

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 109
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 75 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej w § 5 w ust. 1 po pkt 15

dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) Biuro Lotnictwa Straży Granicznej;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.