Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2012.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 137
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 92 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przedkłada do zatwierdzenia wniosek odpowiednio:

1) Komendantowi Głównemu Policji - bezpośrednio nadzorującemu realizację czynności komórki wiodącej;

2) I Zastępcy Komendanta Głównego Policji albo Zastępcom Komendanta Głównego Policji - nadzorującym realizację czynności komórki wiodącej.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, po zatwierdzeniu wniosku przez właściwy podmiot, o którym mowa w ust. 6, niezwłocznie przekazuje go kierownikowi komórki wiodącej.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zatwierdzony wniosek kierownik komórki wiodącej niezwłocznie przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych w celu zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego.",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Kopię zatwierdzonego wniosku o odbycie zagranicznej podróży służbowej kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. W przypadku uznania przez kierownika komórki wiodącej za celowe zorganizowanie przedsięwzięcia międzynarodowego w ramach operacyjnej współpracy Policji, finansowanego w całości lub w części ze środków KGP, kierownik ten parafuje wniosek, o którym mowa w § 5, oraz przekazuje go kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych w celu wydania opinii o możliwości zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego.

2. W celu zatwierdzenia wniosku i wydania stanowiska w kwestii udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych przekazuje wniosek wraz z opinią kierownikowi komórki wiodącej, który następnie przedkłada wniosek wraz z tą opinią odpowiednio:

1) Komendantowi Głównemu Policji - bezpośrednio nadzorującemu realizację czynności komórki wiodącej;

2) I Zastępcy Komendanta Głównego Policji albo Zastępcom Komendanta Głównego Policji - nadzorującym realizację czynności komórki wiodącej.

3. Zatwierdzony wniosek kierownik komórki wiodącej niezwłocznie przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych w celu zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego.

4. Kopię zatwierdzonego wniosku kierownik komórki wiodącej przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia obsługi kadrowej przedmiotowego przedsięwzięcia.

5. Przepisy § 7 ust. 8 - 10 stosuje się.";

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do wskazania:

1) właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej KGP;

2) komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji, z której limitu finansowego będą pokryte koszty związane z ofertą otrzymaną od podmiotu zagranicznego, dotyczącą udziału w przedsięwzięciu międzynarodowym,

- kierownik komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji przekazuje ofertę kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej w celu określenia właściwości rzeczowej lub wskazania komórki organizacyjnej Policji lub jednostki organizacyjnej Policji, z której limitu finansowego będą pokryte koszty związane z ofertą.";

4) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podstawą do organizacji i realizacji zagranicznej podróży służbowej w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, o której mowa w ust. 1, jest agenda posiedzenia, inna informacja o posiedzeniu tej grupy lub harmonogram posiedzeń grup roboczych.";

5) uchyla się § 17;
6) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W związku z zagraniczną podróżą służbową w celu uczestnictwa w posiedzeniu grupy roboczej, o której mowa w § 14 albo § 15, w przypadku, gdy agenda posiedzenia grupy roboczej, inna informacja o posiedzeniu tej grupy lub harmonogram posiedzeń grup roboczych, wpłynęły do komórki wiodącej później niż 3 dni robocze przed posiedzeniem tej grupy, kierownik tej komórki niezwłocznie przekazuje wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.";

7) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. W przypadku, gdy zaproszenie do udziału w posiedzeniu grupy roboczej, w której KGP nie jest instytucją wiodącą, wpłynie bezpośrednio do komórki organizacyjnej KGP lub jednostki organizacyjnej Policji, jej kierownik niezwłocznie informuje o tym komórkę organizacyjną KGP właściwą w sprawach współpracy międzynarodowej. Przepis § 19 stosuje się odpowiednio.";

8) rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 5.

Międzynarodowa współpraca szkoleniowa w ramach Europejskiego Kolegium Policyjnego

§ 21. Za koordynację współpracy szkoleniowej w ramach Europejskiego Kolegium Policyjnego, zwanego dalej "CEPOL" oraz organizację zagranicznej podróży służbowej w ramach tej współpracy odpowiada kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

§ 22. 1. Oferta związana z możliwością odbycia zagranicznej podróży służbowej w ramach współpracy szkoleniowej w ramach CEPOL jest przekazywana kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

2. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej dokonuje wstępnej analizy zasadności udziału przedstawiciela Policji oraz ustala właściwość rzeczową i źródła finansowania, a następnie przekazuje ofertę, o której mowa w ust. 1, kierownikom właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP lub jednostek organizacyjnych Policji.

3. W przypadku uznania zasadności odbycia zagranicznej podróży służbowej związanej ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL kierownik właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej KGP:

1) rozpowszechnia oferty wśród podległych mu funkcjonariuszy i pracowników Policji;

2) przekazuje oferty kierownikom właściwych komórek organizacyjnych KGP lub jednostek organizacyjnych Policji, jeśli zaistnieje taka potrzeba;

3) wybiera kandydata lub kandydatów;

4) dopełnia formalności określonych przez CEPOL i przekazanych przez kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.

4. W przypadku uznania zasadności odbycia zagranicznej podróży służbowej związanej ze współpracą szkoleniową w ramach CEPOL, kierownik jednostki organizacyjnej Policji podejmuje działania, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 4.

5. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej, na podstawie otrzymanych zgłoszeń, dokonuje wyboru uczestnika lub uczestników przedsięwzięcia w ramach współpracy szkoleniowej CEPOL oraz przygotowuje wniosek o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej, a następnie przekazuje go kierownikom komórek organizacyjnych KGP właściwych w sprawach:

1) finansowych;

2) logistycznych - w przypadkach wymagających zabezpieczenia logistycznego.

6. Po uzyskaniu opinii o możliwości zapewnienia środków finansowych na odbycie zagranicznej podróży służbowej lub o możliwości zapewnienia zabezpieczenia logistycznego, kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie przekazuje wniosek wraz z opinią Komendantowi Głównemu Policji do zatwierdzenia.

7. Zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji wniosek kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach finansowych w celu zapewnienia środków finansowych na organizację i realizację przedsięwzięcia międzynarodowego, a jego kopię - kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych lub kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Policji, a także w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 - kierownikowi komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach logistycznych.

8. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach osobowych lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Policji wydaje polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej.

9. Wnioski, które nie zostały zatwierdzone, pozostawia się bez dalszego biegu, o czym kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej niezwłocznie informuje kierowników właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych KGP lub jednostek organizacyjnych Policji.";

9) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

" Rozdział 5a

Uzupełnianie lub zmiana wniosku o wyrażenie zgody na odbycie zagranicznej podróży służbowej lub wniosku o wyrażenie zgody na przyjęcie delegacji zagranicznej

§ 22a. W przypadku potrzeby uzupełnienia lub zmiany wniosków, o których mowa w § 5, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji, I Zastępcę Komendanta Głównego Policji albo Zastępców Komendanta Głównego Policji, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 2-5."

10) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedstawiciela Policji, realizowanej w ramach współpracy szkoleniowej CEPOL, finansowanej w całości lub w części ze środków KGP, wymaga zatwierdzenia przez kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach współpracy międzynarodowej.".

§  2. Do spraw rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 8 w zakresie dotyczącym § 21 i 22 ust. 1 - 4 i 6 - 9 zarządzenia, o którym mowa w § 1, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 644, 905 i 951.