Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 4 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad nadzoru służbowego nad prowadzeniem postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 22 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad nadzoru służbowego nad prowadzeniem postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 21, z 2005 r. Nr 8, poz. 54 oraz z 2007 r. Nr 9, poz. 81) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 30;
2) uchyla się załącznik do Instrukcji.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.