Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 25 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 5 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 121:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jednostka prowadząca gospodarkę transportową - oddział Straży Granicznej, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej i Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej;",

b) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu;

"21a) ustawa o kierujących pojazdami - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).";

2) § 134 - 135a otrzymują brzmienie:

"§ 134. 1. W przypadku stwierdzenia, że pracownikowi do realizacji zadań służbowych niezbędne jest posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącymi wartości pieniężne, w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami, bezpośredni przełożony sporządza opinię potwierdzającą istnienie takiej potrzeby.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do ubiegania się przez tego pracownika o podjęcie czynności w celu uzyskania przez niego zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

3. Wymóg opiniowania nie dotyczy osób, o których mowa w § 124 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz kierowników komórek organizacyjnych KGSG.

4. W celu usprawnienia postępowania w sprawie wydania przez podmiot, określony w art. 109 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, dokumenty stanowiące podstawę wydanie tego zezwolenia weryfikowane są przez osobę wyznaczoną przez ten podmiot.

§ 135. 1. Ewidencję pracowników posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne prowadzi:

1) dla pracowników jednostki organizacyjnej, z zastrzeżeniem pkt 2 - wyznaczona komórka organizacyjna jednostki prowadzącej gospodarkę transportową;

2) dla pracowników KGSG-WGT.

2. Dopuszcza się prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 1, w formie elektronicznej.

§ 135a. W przypadku gdy pracownik kierujący służbowym sprzętem transportowym nie wywiązuje się należycie z obowiązków kierującego, na wniosek bezpośredniego przełożonego lub kierownika komórki transportowej, kierownik jednostki prowadzącej gospodarkę transportową lub kierownik komórki organizacyjnej KGSG, uniemożliwia pracownikowi, na czas określony we wniosku, kierowanie służbowym sprzętem transportowym. Pisemna informacja o zakazie kierowania służbowym sprzętem transportowym i o odwołaniu tego zakazu podlega przekazaniu do służb dyspozytorskich i dyżurnych, o których mowa w § 130 pkt 1.";

3) w § 203 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Książka ewidencji pracowników posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne określa załącznik nr 25;";

4) w § 260:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do przeprowadzenia likwidacji broni na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych uprawnione są warsztaty uzbrojenia zlokalizowane w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej, Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej i Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. O planowanym terminie likwidacji broni strzeleckiej powiadamia się pisemnie właściwy wydział zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, co najmniej na 14 dni przed likwidacją.";

5) w § 644 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ewidencję sprzętu i urządzeń w zakresie mienia wydanego w KGSG do osobistego użytku prowadzi wewnętrzna komórka organizacyjna Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej właściwa w sprawach serwisu lub inna, wskazana przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, wewnętrzna komórka organizacyjna tego Biura.";

6) w § 689 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dla poszczególnych jednostek organizacyjnych SG, przydzielane są grupy numerów:

a) Komenda Główna Straży Granicznej - od 001 do 099,

b) Warmińsko-Mazurski OSG - od 100 do 149,

c) Podlaski OSG - od 150 do 199,

d) Nadbużański OSG - od 200 do 249,

e) Bieszczadzki OSG - od 250 do 299,

f) Śląsko-Małopolski OSG - od 300 do 399,

g) Nadodrzański OSG - od 400 do 549,

h) Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG - od 450 do 499,

i) Morski OSG - od 550 do 649,

j) Centralny Ośrodek Szkolenia SG - od 650 do 699,

k) Nadwiślański OSG - od 700 do 749,

l) Rezerwa - od 750 do 999.";

7) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 25 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. W okresie od dnia wejścia zarządzenia w życie do dnia:
1) 15 listopada 2013 r. grupy numerów Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - o których mowa w § 689 ust. 2 pkt 2 lit. g zmienianego zarządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem - od 400 do 499 pozostają w dyspozycji Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej;
2) 31 grudnia 2013 r. grupy numerów Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej - o których mowa w § 689 ust. 2 pkt 2 lit. f zmienianego zarządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem - od 300 do 349 pozostają w dyspozycji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
2. Ewidencja pracowników posiadających zaświadczenia uprawniające do kierowania pojazdami Straży Granicznej, prowadzona na podstawie § 134 ust. 4 zmienianego zarządzenia, wykorzystywana jest do dnia 19 lipca 2013 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2004 r. Nr 8, poz. 44 i Nr 9, poz. 55, z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 34 i Nr 11, poz. 78, z 2006 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 104, z 2007 r. Nr 8, poz. 77, Nr 10, poz. 91, Nr 11, poz. 98 i Nr 13, poz. 111, z 2008 r. Nr 5, poz. 29, Nr 10, poz. 71, Nr 11, poz. 80 i Nr 12, poz. 87, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 3, poz. 18, Nr 7, poz. 42, Nr 15, poz. 89 i Nr 16, poz. 102, z 2010 r. Nr 5, poz. 24, z 2011 r. Nr 11, poz. 38, z 2012 r. poz. 81 oraz z 2013 r. poz. 8.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Normy należności sprzętu transportowego jednostek prowadzących gospodarkę transportową

Lp.Jednostka organizacyjna;Samochody patroloweSamochody terenoweSamochody ciężarowo-osoboweMikrobu

sy

MotocykPojazdySkutery śnieżneŁodziePojazdy specjalneSamochody doAutobusy:Samochody crężarowe:Pojazdy logistyczne:Przyczepy:Łącznie:
Grupa /podgrupa/ eksploatacyjna sprzętu transportowegokat. Akat Bkat. Ckat. Akat. Bo dmc do 2,5t.o dmc przekracz 2,5t do 3,5t.le/ Motoro werytypu ATVpatrolow eobserwacyjneschengenbusyinneprzewozu zatrzymanychdo 20 miejscpowyżej 20 miejsco dmc do 3,5 t.o dmc przekracz. 3,5 t.o dmc do 3,5 t.o dmc przekracz. 3,5 t.transportowespecjalne
1MORSKI OSG29582234411152432232016372265185733349
2WARMIŃSKO-MAZURSKI OSG144315492128156034021240523232614298
3PODLASKI OSG205522652169211003503125110213248215422
4NADBUŻAŃSKI OSG205428583111220155561817313214232282621548
5BIESZCZADZKI OSG20603540517102012048200235111232275422482
6KARPACKI OSG163571514102119850131822223316175
7ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKI OSG154056036150200030711211022112
8SUDECKI OSG1735515046205310020621111123131
Ośrodek
9Szkoleń Specjalistycznych SG2161120278017120100053142234102
10NADODRZAŃSKI OSG38681112110163564100612241534115255
11Centralny Ośrodek Szkolenia SG7153803371031500001313501584
12NADWIŚLAŃSKI OSG24826108151532520003211416110062245
RAZEM W SG222561160324261081172385122356027814011101292433296533551123 203
Propozycja należności określona w tabeli obejmuje między innymi odpowiednio:

1. Samochody patrolowe:

- kat. A - małolitrażowe samochody osobowe do 5 miejsc klasy Fiat Panda / Seicento, Skoda Fabia itp.;

- kat. B - pozostałe samochody osobowe do 5 miejsc z napędem 4x2 klasy Skoda Octavia, VW Passat itp., przeznaczone do celów patrolowych i komunikacyjnych;

- kat. C - samochody osobowe do 5 miejsc z napędem 4x4 typu Fiat Panda 4x4, Skoda Yeti - przewidywane do patrolowania w zależności od warunków terenowych w rejonie działania placówek.

2. Samochody terenowe:

- kat. A - samochody patrolowe klasy Land Rover, Mercedes,Jeep,

- kat. B - samochody patrolowe o liczbie miejsc powyżej 5 z napędem 4x4 - zasadniczo przeznaczone dla pododdziałów specjalnych / odwodowych.

3. Samochody ciężarowo-osobowe: - uniwersalne samochody ciężarowo-osobowe, sklasyfikowane według dopuszczalnej masy całkowitej, przeznaczone do przewozu osób i ładunków.

4. Mikrobusy - samochody osobowe od 6 do 9 miejsc siedzących, klasy VW Transporter / Caravelle, Renault Trafie, Daewoo Lublin.

5. Pojazdy specjalne: - pojazdy obserwacyjne, Schengenbusy, pojazdy do prześwietlania bagaży, radary.

6. Samochody ciężarowe - sklasyfikowane według dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, przeznaczone do transportu ładunków.

7. Pojazdy logistyczne - sklasyfikowane według dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów. Grupa obejmuje samochody osobowe, ciężarowe, sprzęt specjalistyczny przeznaczony do zabezpieczenia logistycznego realizowanych zadań;

W podgrupach wliczono odpowiednio samochody: sanitarne, izotermiczne, do przewozu psów, ciągniki rolnicze, koparko-ładowarki, samochody asenizacyjne, cysterny paliwa, wody, warsztaty, podnośniki hydrauliczne, żurawie średniego udźwigu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KSIĄŻKA

EWIDENCJI PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Lp.Nazwisko i imięPrawo jazdy (kategoria i nr)Nr zezwoleniaZakres uprawnieniaData wydaniaTermin ważności badań:Uwagi
lekarskichpsychologicznych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12