Dzienniki resortowe

NFZ.2013.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386 i 1610);",

b) pkt 41 otrzymuje brzmienie:

"41) terapeuta środowiskowy - osobę prowadzącą terapię środowiskową, o której mowa w załączniku nr 6, lp. 11, w części kolumna 2 pkt 6 - Wizyta, porada domowa lub środowiskowa, kolumna 3, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwzględnieniem § 10a rozporządzenia;".

§  2. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.