Dzienniki resortowe

NFZ.2013.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 5a do zarządzenia Nr 82/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tabeli wiersz 9 otrzymuje brzmienie:

grafika

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.