Dzienniki resortowe

NFZ.2013.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 74/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 października 2011 r., zarządzeniem Nr 22/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 51/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 89/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2012 r., w załączniku nr 4 do zarządzenia:
1) w części M - Opis świadczenia, w poz. 1.3 wyrazy:

"NFZ nie finansuje leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej świadczeniobiorcom, którzy korzystają z pompy insulinowej niezależnie od źródła jej pochodzenia i formy użytkowania. Warunkiem otrzymania pompy w ramach świadczenia jest nie korzystanie przez świadczeniobiorcę z pompy insulinowej, o czym zobowiązani są pisemnie oświadczyć rodzice/opiekunowie prawni" zastępuje się wyrazami:

"Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczenia "Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej" nie finansuje zaopatrzenia w pompę insulinową świadczeniobiorców, którzy są:

1) właścicielami pompy insulinowej;

2) posiadaczami i korzystają z pompy insulinowej na podstawie innego tytułu prawnego.

Warunek, o którym mowa w pkt 2 nie ma zastosowania do osób, które korzystają z pompy insulinowej wyłącznie w okresie oczekiwania na zaopatrzenie w pompę insulinową nabytą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach świadczenia "Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej".

Przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny świadczeniobiorcy, który zaopatrzony ma zostać w pompę insulinową obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o nieposiadaniu pompy insulinowej (z wyłączeniem osób posiadających pompę insulinową wyłącznie w okresie oczekiwania na zaopatrzenie w pompę insulinową nabytą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach świadczenia "Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej).";

2) w części N - Opis świadczenia, w poz. 1.3 wyrazy: "NFZ nie finansuje leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej świadczeniobiorcom, którzy korzystają z pompy insulinowej niezależnie od źródła jej pochodzenia i formy użytkowania.

Warunkiem otrzymania pompy w ramach świadczenia jest nie korzystanie przez świadczeniobiorcę z pompy insulinowej, o czym zobowiązany jest pisemnie oświadczyć pacjent lub jego opiekunowie prawni" zastępuje się wyrazami:

"Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczenia "Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej" nie finansuje zaopatrzenia w pompę insulinową świadczeniobiorców, którzy są:

1) właścicielami pompy insulinowej;

2) posiadaczami i korzystają z pompy insulinowej na podstawie innego tytułu prawnego.

Warunek, o którym mowa w pkt 2 nie ma zastosowania do osób, które korzystają z pompy insulinowej wyłącznie w okresie oczekiwania na zaopatrzenie w pompę insulinową nabytą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach świadczenia "Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej".

Świadczeniobiorca (opiekun prawny świadczeniobiorcy), który zaopatrzony ma zostać w pompę insulinową obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o nieposiadaniu pompy insulinowej (z wyłączeniem osób posiadających pompę insulinową wyłącznie w okresie oczekiwania na zaopatrzenie w pompę insulinową nabytą ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach świadczenia "Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej).".

§  2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 30 września 2013 r., obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1, stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154