Dziennik resortowy

NFZ.2013.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 87/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem Nr 11/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2012 r., zarządzeniem Nr 23/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 39/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 48/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 49/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 62/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 90/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 22:
a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1, świadczeniodawca występuje do dyrektora Oddziału Funduszu, z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia jego realizacji, celem uzyskania zgody na sfinansowanie procesu terapeutycznego w sposób wskazany we wniosku.",

b) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zgodę na indywidualne rozliczenie świadczenia wydaje dyrektor Oddziału Funduszu lub osoba przez niego upoważniona, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku, albo od dnia przekazania uzupełnionego wniosku, o którym mowa w pkt 4, po przeprowadzeniu weryfikacji złożonych dokumentów oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych;";

2) w § 23 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11) w uzasadnionych medycznie przypadkach, dyrektor Oddziału Funduszu, na umotywowany wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na rozliczenie określonych świadczeń:

a) związanych z ponowną hospitalizacją w okresie krótszym niż 14 dni, w tym rozpoczętą w dniu zakończenia poprzedniej hospitalizacji, lub

b) udzielonych świadczeniobiorcy pełnoletniemu w ramach zakresów świadczeń na rzecz dzieci;

12) w przypadkach, o których mowa w pkt 11, świadczeniodawca występuje do dyrektora Oddziału Funduszu z odpowiednim wnioskiem, zgodnie ze wzorami określonymi w zarządzeniu w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia udzielania świadczeń, celem uzyskania zgody na sfinansowanie świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku;";

3) załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) w załączniku nr 1c do zarządzenia lp. 2 i 33 otrzymują brzmienie:

grafika

5) w załączniku nr 4a w części 3. Krążenie, lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) Cewnik w tętnicy płucnej - 8 pkt.

Inwazyjne monitorowanie i oceny układu krążenia z użyciem cewnika Swana-Ganza z pomiarem rzutu serca lub bez, monitorowanie hemodynamiczne za pomocą metod małoinwazyjnych. Założenie cewnika Swana-Ganza liczy się także jako interwencja terapeutyczna (punktacja 6a lub 6b).";

6) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1, stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog grup

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Charakterystyka JGP