Dziennik resortowy

NFZ.2013.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2013/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 161a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1))zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie z Funduszem umowy, o której mowa w ust. 1, wykazujący w ofercie personel spełniający wymagania, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia.";

2) w § 8 ust. 19 otrzymuje brzmienie:

"19. Świadczeniodawca obowiązany jest do utrzymania, przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej procentowego udziału czasu pracy lekarzy, deklarowanego w ofercie, zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.";

3) w załączniku nr 3 w części: 2. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołu ratownictwa medycznego:
a) poz. 2.1.2. Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:

"Procentowy udział czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy:

1) posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy;

2) którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy;

3) którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiadają specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie wymienionej w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

b) poz. 2.1.3 Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:

"Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanych w ofercie lekarzy, których średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11-to godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

c) poz. 2.3.1 Dodatkowo oceniane (rankingujące) otrzymuje brzmienie:

"Procentowy udział łącznego czasu pracy wykazanego w ofercie nielekarskiego personelu medycznego, którego średniotygodniowy czas pracy będzie mieścił się w przedziale od 12 do 72 godzin, a ciągły czas pracy nie przekroczy 24 godzin i za każdym razem zostanie poprzedzony przynajmniej 11-to godzinną przerwą w pracy, w łącznym czasie pracy całego nielekarskiego personelu medycznego wykazanego w ofercie, w skali każdego miesiąca obowiązywania umowy.";

4) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5) dodaje się załącznik nr 7 do zarządzenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista procedur medycznych

Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 17 października 2012 r.

stosowana pomocniczo przez zespoły ratownictwa medycznego

(strona 1 z 2)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista procedur medycznych

Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 17 października 2012 r.

stosowana pomocniczo przez zespoły ratownictwa medycznego

(strona 2 z 2)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Oświadczenie Oferenta

Prezesa NFZ z dnia 17 października 2012 r.

(-wzór-)

Jako oferent zgłaszający w ofercie, poprzedzającej zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne, personel lekarski spełniający wymagania, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oświadczam, iż wykazani lekarze posiadają 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

............................... ...............................

(miejscowość, data) (pieczątka, podpis)