Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2013.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2013/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 i art. 146 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 92/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 102/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych", składającym się z:

a) części A - substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

b) części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który obowiązuje do dnia 31 marca 2013 r.

– stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.";

2)
załącznik nr 1e do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3)
załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4)
załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5)
załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
6)
załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2-6, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog świadczeń podstawowych - leczenie szpitalne - chemioterapia

do zarządzenia Nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog świadczeń wspomagających - leczenie szpitalne - chemioterapia

do zarządzenia Nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

do zarządzenia Nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia

do zarządzenia Nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ
Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu chemioterapii
CHEMIOTERAPIA - hospitalizacja
1.1 Warunki wymagane
1.1.1 Wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny,

2) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

1.1.2 Lekarze1) równoważnik 2 etatów: lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc, lub lekarz specjalista w dziedzinie urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych, lub lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej - w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych, lub

2) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii, lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii i leczenia operacyjnego

- pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, lub

3) równoważnik 2 etatów: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz specjalista chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista hematologii, lub lekarz specjalista onkologii i hematologii dziecięcej;

1.1.3 Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (równoważniki 3 etatów);
1.1.4 Organizacja udzielania świadczeńcałodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej/chemioterapii, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, nowotworów krwi, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, ginekologii onkologicznej, urologiczny, urologiczny dziecięcy, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, transplantologiczny, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, radioterapii;
1.1.5 Zapewnienie realizacji badań diagnostycznychdostęp do:

1) badania ultrasonograficzne,

2) RTG konwencjonalne,

3) mammografia,

4) tomografia komputerowa,

5) badanie histopatologiczne,

6) scyntygrafia,

7) markery nowotworowe,

8) morfologia krwi i badania biochemiczne,

9) badania endoskopowe (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia),

10) badanie cytomorfologiczne,

11) badanie cytochemiczne,

12) badanie immunofenotypowe szpiku;

1.1.6 Pozostałe warunki1) spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 80, poz. 376 z późn. zm.),

2) spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 z późn. zm.).

1.2 Warunki dodatkowo oceniane
1.2.1 Lekarzelekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista w dziedzinie hematologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów);
1.2.2 Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 3 etatów),

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.);

1.2.3 Pozostały personel medyczny1) psycholog kliniczny,

2) farmaceuta (równoważnik 1 etatu) lub farmaceuta (równoważnik 1 etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);

1.2.4 Przygotowywanie indywidualnych dawek lekówprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków cytostatycznych i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteką zorganizowaną zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.);
1.2.5 Dostęp do badań diagnostycznychdostęp do wyżej wymienionych badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
1.2.6 Ustalone zasady współpracy i koordynacji działańustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotami prowadzącymi opiekę paliatywną / hospicyjną;
1.2.7 Pozostałe warunki1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych,

2) posiadanie certyfikatu CMJ, - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową.

CHEMIOTERAPIA - tryb jednodniowy
2.1 Warunki wymagane
2.1.1 Wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny,

2) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego): oddział leczenia jednego dnia,

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne "jednego dnia", zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, lub;

Wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny,

2) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne / leczenie stacjonarne "jednego dnia", zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

2.1.1 Lekarze1) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc, lub lekarz specjalista w dziedzinie urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych, lub lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej - w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych, lub

2) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii i leczenia operacyjnego

- pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, lub

3) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej lub lekarz specjalista chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista hematologii, lub lekarz specjalista onkologii i hematologii dziecięcej;

2.1.2 Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania substancji aktywnych w chemioterapii (równoważniki 3 etatów);
2.1.3 Organizacja udzielania świadczeńoddział leczenia jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej/chemioterapii, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, nowotworów krwi, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, ginekologii onkologicznej, urologiczny, urologiczny dziecięcy, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, transplantologiczny, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, radioterapii;

- udzielanie świadczeń co najmniej 5 dni w tygodniu;

2.1.4 Wyposażenie w sprzęt1) źródło tlenu, powietrza i próżni,

2) aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

3) monitor EKG,

4) pulsoksymetr;

2.1.5 Zapewnienie realizacji badań diagnostycznychdostęp do:

1) badania ultrasonograficzne,

2) RTG konwencjonalne,

3) mammografia,

4) tomografia komputerowa,

5) badanie histopatologiczne,

6) scyntygrafia,

7) markery nowotworowe,

8) morfologia krwi i badania biochemiczne,

9) badania endoskopowe (bronchoskopia, gastroskopia, kolonoskopia, rektosigmoidoskopia, cystoskopia),

10) badanie cytomorfologiczne,

11) badanie cytochemiczne,

12) badanie immunofenotypowe szpiku;

2.1.6 Pozostałe warunki1) spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 80, poz. 376 z późn. zm.),

2) spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 z późn. zm.).

2.2 Warunki dodatkowo oceniane
2.2.1 Lekarzelekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista w dziedzinie hematologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej (powyżej równoważnika 1 etatu);
2.2.2 Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania substancji aktywnych w chemioterapii (powyżej równoważnika 3 etatów);
2.2.3 Pozostały personel medyczny1) psycholog kliniczny,

2) farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);

2.2.4Przygotowywanie indywidualnych dawek lekówprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków cytostatycznych i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteką zorganizowaną zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.);
2.2.5 Organizacja udzielania świadczeńudzielanie świadczeń powyżej 5 dni w tygodniu;
2.2.6 Dostęp do badań diagnostycznychdostęp do wyżej wymienionych badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
2.2.7 Ustalone zasady współpracy i koordynacji działańustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotami prowadzącymi opiekę paliatywną / hospicyjną;
2.2.8 Pozostałe warunki1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych,

2) posiadanie certyfikatu CMJ, - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową.

CHEMIOTERAPIA - tryb ambulatoryjny
3.1 Warunki wymagane
3.1.1 Wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

-wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie ambulatoryjne / ambulatoryjne specjalistyczne zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, lub;

Wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny,

2) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego): oddział leczenia jednego dnia,

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne "jednego dnia" / leczenie ambulatoryjne / ambulatoryjne specjalistyczne zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, lub;

Wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny,

2) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne / leczenie stacjonarne "jednego dnia" / leczenie ambulatoryjne / ambulatoryjne specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

3.1.2 Lekarze1) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc - w zakresie leczenia nowotworów płuc, lub lekarz specjalista w dziedzinie urologii - w zakresie leczenia nowotworów układu moczowo-płciowego, lub lekarz specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej - w zakresie leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych, lub lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii - w zakresie guzów neuroendokrynnych, lub

2) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii onkologicznej - w zakresie leczenia skojarzonego, tzn. jednoczesnej chemioradioterapii lub w połączeniu chemioterapii i leczenia operacyjnego

- pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej, lub

3) równoważnik 1 etatu: lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista w dziedzinie hematologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej;

3.1.3 Pielęgniarkipielęgniarka przeszkolona w zakresie podawania cytostatyków (równoważniki 1 etatu);
3.1.4 Organizacja udzielania świadczeńoddział leczenia jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej/chemioterapii, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, nowotworów krwi, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, ginekologii onkologicznej, urologiczny, urologiczny dziecięcy, gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, transplantologiczny, chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, radioterapii;

- udzielanie świadczeń co najmniej 5 dni w tygodniu, lub

poradnia: onkologiczna, onkologiczna dla dzieci, hematologiczna, hematologiczna dla dzieci, onkologii i hematologii dziecięcej, chemioterapii, nowotworów krwi, chorób płuc, chorób płuc dziecieca, endokrynologiczna, endokrynologiczna dla dzieci, endokrynologiczno-ginekologiczna, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, radioterapii, urologiczna, urologiczna dziecięca, transplantologiczna,

- udzielanie świadczeń przynajmniej 5 dni w tygodniu przez min 5 godzin dziennie;

3.1.4 Zapewnienie realizacji badań diagnostycznychdostęp do:

1) badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych wykonywanych w medycznym laboratorium

diagnostycznym, w tym markerów nowotworowych,

2) RTG,

3) USG;

3.1.5 Pozostałe warunki1) zapewnienie stosowania leków z apteki szpitalnej,

2) zapewnienie pobrania materiału do badań z oceną cytologiczną lub histopatologiczną,

3) spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 80, poz. 376 z późn. zm.),

4) spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739 z późn. zm.).

3.2 Warunki dodatkowo oceniane
3.2.1 Lekarzelekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista w dziedzinie chemioterapii nowotworów, lub lekarz specjalista w dziedzinie hematologii, lub lekarz specjalista w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej (powyżej równoważnika 1 etatu);
3.2.2 - Pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 1 etatu);
3.2.3 Pozostały personel medyczny1) psycholog kliniczny,

2) farmaceuta (równoważnik 1 etatu) lub farmaceuta (równoważnik 1 etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);

3.2.4 Przygotowywanie indywidualnych dawek lekówprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków cytostatycznych i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków cytostatycznych z apteką zorganizowaną zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.);
3.2.5 Organizacja udzielania świadczeńudzielanie świadczeń powyżej 5 dni w tygodniu;
3.2.6 Dostęp badań diagnostycznychdostęp do wyżej wymienionych badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
3.2.7 Ustalone zasady współpracy i koordynacji działańustalone zasady współpracy i koordynacji działań z podmiotami prowadzącymi opiekę paliatywną / hospicyjną;
3.2.8 Pozostałe warunki1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych,

2) posiadanie certyfikatu CMJ,

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową.