Dziennik resortowy

NFZ.2013.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 19 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionym zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 66/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 95/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"15) świadczenia wykonywane w trybie hospitalizacji - całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno - terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;

16) świadczenia wykonywane w trybie jednodniowym - udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;";

2) w § 4 w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) w opisie świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia.";

3) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
9) dodaje się załącznik nr 11 do zarządzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§  2. W zarządzeniu Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 87/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem Nr 11/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2012 r., zarządzeniem Nr 23/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 39/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 48/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 49/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 62/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 90/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 października 2012 r., w załączniku nr 1c w lp. 20 w treści kolumny 7 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) adalimumabu, etanerceptu, infliksimabu w ciężkiej łuszczycy (można sumować wyłącznie ze świadczeniem 5.52.01.0001490),".

§  3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w:
1) § 1 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1;
2) § 2 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 2

- w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§  4.
1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 3.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:
1) § 1pkt 2-9, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.;
2) § 2, który wchodzi w życie w dniu 2 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog świadczeń i zakresów – leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

z dnia 10 maja 2012 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

z dnia 10 maja 2012 r.
Lp.KodNazwa świadczeniaRyczałt roczny

(punkty)

Uwagi
12345
15.08.08.0000001Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną48- rozliczane jednorazowo raz w roku

lub

- rozliczane w częściach wykonanych nie więcej niż do kwoty określonej (suma części ryczałtu wykazywanych w ciągu roku daje 1).

25.08.08.0000002Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym69
35.08.08.0000003Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferon alfa naturalnym lub interferonem alfa rekombinowanym42
45.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefovirem lub entecavirem lub tenofovirem45
55.08.08.0000005Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) 33
65.08.08.0000006Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (bewacyzumab) 45
75.08.08.0000007Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (cetuksymab) 75
85.08.08.0000008Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (panitumumab) 61,5
95.08.08.0000009Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobokomórkowego38,32
105.08.08.0000010Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (pemetreksed, docetaksel) 46,04
115.08.08.0000011Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (gefitynib, erlotynib) 59,77
125.08.08.0000012Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP) 32,29
135.08.08.0000013Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich70,13
145.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka piersi51
155.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowym raka piersi30
165.08.08.0000016Diagnostyka w programie leczenia raka nerki34,4
175.08.08.0000017Diagnostyka w programie leczenia glejaków mózgu20,76
185.08.08.0000018Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych62,4
195.08.08.0000019Diagnostyka w programie leczenia szpiczaka plazmatyczno-komórkowego (plazmocytowego) 54
205.08.08.0000020Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej54
215.08.08.0000021Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - Lokalne centra leczenia hemofilii60
225.08.08.0000022Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - Regionalne centra leczenia hemofilii100
235.08.08.0000023Diagnostyka w programie leczenia nadpłytkowości samoistnej12
245.08.08.0000024Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci9
255.08.08.0000025Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego42
265.08.08.0000026Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki9
275.08.08.0000027Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-120
285.08.08.0000028Diagnostyka w programie leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii62
295.08.08.0000029Diagnostyka w programie leczenia choroby Pompego36,5
305.08.08.0000030Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a27
315.08.08.0000031Diagnostyka w programie leczenia choroby Hurlera24
325.08.08.0000032Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II46
335.08.08.0000033Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu VI45
345.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą13,15
355.08.08.0000035Diagnostyka w programie leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy6
365.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego24
375.08.08.0000037Diagnostyka w programie leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym6
385.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia nadciśnienia płucnego - dorośli108
395.08.08.0000039Diagnostyka w programie leczenia nadciśnienia płucnego - dzieci18
405.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna adalimumabem lub infliksymabem54
415.08.08.0000041Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna infliksymabem u dzieci54
425.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym14,4
435.08.08.0000043Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby6,04
445.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym14,4
455.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) 14,4
465.08.08.0000046Diagnostyka w programie leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek6
475.08.08.0000047Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolność nerek (PNN) hormonem wzrostu33
485.08.08.0000048Diagnostyka w programie leczenia dzieci z zespołem Prader - Willi21
495.08.08.0000049Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z zespołem Turnera6
505.08.08.0000050Diagnostyka w programie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem19,3
515.08.08.0000051Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem18,21
525.08.08.0000052Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym14,4
535.08.08.0000053Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu24
545.08.08.0000054Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej14,4

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

z dnia 10 maja 2012 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów zdrowotnych (lekowych)

z dnia 10 maja 2012 r.

Część A - Programy lekowe

1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B
1.1 WARUNKI WYMAGANE
1.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

1.1.2 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny/ transplantacji wątroby (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
1.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
1.1.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w oddziale / oddziale dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) lub w poradni / poradni dla dzieci (hepatologicznej / chorób zakaźnych / transplantologicznej) współpracującej z oddziałem / oddziałem dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) w zakresie leczenia WZW - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
1.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

1.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
1.2.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej, w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny / transplantacji wątroby (powyżej równoważnika 2 etatów)
1.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

1.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
1.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w poradni / poradni dla dzieci (hepatologicznej / chorób zakaźnych / transplantologicznej) współpracującej z oddziałem / oddziałem dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) w zakresie leczenia WZW - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
1.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
1.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C
2.1 WARUNKI WYMAGANE
2.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

2.1.2 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny/ transplantacji wątroby (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
2.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
2.1.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w oddziale / oddziale dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) lub w poradni / poradni dla dzieci (hepatologicznej / chorób zakaźnych / transplantologicznej) współpracującej z oddziałem / oddziałem dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) w zakresie leczenia WZW - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
2.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

2.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
2.2.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej, w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny / transplantacji wątroby (powyżej równoważnika 2 etatów)
2.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

2.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
2.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w poradni / poradni dla dzieci (hepatologicznej / chorób zakaźnych / transplantologicznej) współpracującej z oddziałem / oddziałem dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) w zakresie leczenia WZW - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
2.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
2.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

3. LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO
3.1 WARUNKI WYMAGANE
3.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

3.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
3.1.3 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
3.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii lub oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej lub poradnia (onkologiczna lub chemioterapii) współpracująca z oddziałem onkologicznym - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
3.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE (antygeny nowotworowe: CD-117)

3.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
3.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
3.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

3.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej)

3.2.4 organizacja udzielania świadczeńporadnia onkologiczna lub chemioterapii- powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

3.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
3.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
4.1 WARUNKI WYMAGANE
4.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

4.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
4.1.3 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
4.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii lub oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii) - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu

2) dostęp do konsultacji chirurgicznej

3) dostęp do konsultacji radioterapeutycznej - w przypadku raka odbytnicy

4.1.5 zapewnienie realizacji badańTK lub MR

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

4.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
4.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
4.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

4.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)

4.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub chemioterapii - powyżej 2 dni w tygodniu min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/ lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

4.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
4.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

5. LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO
5.1 WARUNKI WYMAGANE
5.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

5.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
5.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
5.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii lub oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii) z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej) - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu.
5.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

5.2 WARUNKI DODATKOWE
5.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
5.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

5.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub poradni radioterapii lub poradni chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej) - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego
5.2.4 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
5.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
5.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

6. LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
6.1 WARUNKI WYMAGANE
6.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

6.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści chorób płuc (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
6.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
6.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologii klinicznej lub oddział onkologiczny z poradnią onkologiczną lub oddział onkologiczny z poradnią chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu lub oddział chorób płuc lub oddział chorób płuc z poradnią onkologiczną z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
6.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

6.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
6.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści chorób płuc (powyżej równoważnika 2 etatów)
6.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

6.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub poradni chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

6.2.4 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
6.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
6.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

7. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO WŁÓKNIAKOMIĘSAKA GUZOWATEGO SKÓRY (DFSP)
7.1 WARUNKI WYMAGANE
7.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

7.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
7.1.3 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
7.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii lub oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej lub oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii) - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
7.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIE HISTOPATOLOGICZNE BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE
7.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
7.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
7.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów) zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
7.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);

7.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub chemioterapii - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

7.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
7.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

8. LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
8.1 WARUNKI WYMAGANE
8.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

8.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
8.1.3 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
8.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii lub oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej lub oddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii) - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
8.1.5 zapewnienie realizacji badańTK lub MR

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE

8.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
8.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
8.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

8.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej) ;

8.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub chemioterapii - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

8.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
8.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

9. LECZENIE RAKA PIERSI
9.1 WARUNKI WYMAGANE
9.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

9.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
9.1.3 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
9.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział (onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii) lub oddział (onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii) z poradnią (onkologiczną lub)

2) dostęp do konsultacji kardiologicznej

9.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

SCYNTYGRAFIA

ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca)

USG

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE (receptory HER2, ER I PGR)

9.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
9.2 1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
9.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów) zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
9.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)

9.2.4 organizacja udzielania świadczeńprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/ lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego
9.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
9.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

10. LECZENIE RAKA NERKI
10.1 WARUNKI WYMAGANE
10.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

10.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
10.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
10.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział (onkologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii) z poradnią (onkologiczną lub chemioterapii) z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej) - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu.
10.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

10.2 WARUNKI DODATKOWE
10.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
10.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

10.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej) - powyżej 2 dni w tygodniu min. 6 godzin dziennie przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego
10.2.4 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
10.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
10.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

11. LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU
11.1.WARUNKI WYMAGANE
11.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

11.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści onkologii i hematologii dziecięcej, lub w przypadku radioterapii lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, z zapewnieniem stałego dostępu do konsultacji lekarza specjalisty onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
11.1.3 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów).
11.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub oddział onkologiczny dla dzieci lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci lub oddział onkologii i hematologii dziecięcej lub oddział radioterapii, lub oddział leczenia jednego dnia o profilu onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej lub radioterapii onkologicznej lub poradnia onkologiczna/ onkologiczna dla dzieci/ chemioterapii/ chemioterapii dla dzieci/ onkologii i hematologii dziecięcej współpracujące z oddziałem (onkologicznym lub onkologicznym dla dzieci lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci lub onkologii i hematologii dziecięcej) - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
11.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

11.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
11.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści onkologii i hematologii dziecięcej, lub w przypadku radioterapii lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, z zapewnieniem stałego dostępu do konsultacji lekarza specjalisty onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
11.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów) zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
11.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)

11.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej/ onkologicznej dla dzieci/ chemioterapii/ chemioterapii dla dzieci/ onkologii i hematologii dziecięcej współpracujące z oddziałem (onkologicznym lub onkologicznym dla dzieci lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub onkologii klinicznej/chemioterapii dla dzieci lub onkologii i hematologii dziecięcej) - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

11.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
11.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

12. LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
12.1 WARUNKI WYMAGANE
12.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

12.1.2 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
12.1.3 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
12.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział hematologiczny lub onkologiczny lub oddział onkologii klinicznej/chemioterapii lub oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologicznym lub onkologii klinicznej
12.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA lub REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE (antygeny nowotworowe: CD-20)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

12.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
12.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub hematologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
12.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków. (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

12.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej) ;

12.2.4 Organizacja udzielania świadczeńprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego.
12.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
12.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

13. LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO-KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO)
13.1 WARUNKI WYMAGANE
13.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

13.1.2 lekarzelekarze specjaliści hematologii lub lekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
13.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym stażem pracy w ośrodkach o specyfice hematoonkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
13.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział (hematologiczny lub onkologii klinicznej/chemioterapii lub onkologiczny) z dostępem do ośrodka z oddziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego l
13.1.5 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, biopsja i/ lub trepanobiopsja szpiku)

BADANIA IMMUNOLOGICZNE I CYTOGENETYCZNE

RTG

EKG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA lub REZONANS MAGNETYCZNY

13.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
13.2.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii lub lekarze specjaliści onkologii klinicznej - powyżej równoważnika 2 etatów)
13.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym stażem pracy w ośrodkach o specyfice hematoonkologicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

13.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej)

13.2.4 organizacja udzielania świadczeńprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego
13.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
13.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
14.1 WARUNKI WYMAGANE
14.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

14.1.2 lekarzelekarze specjaliści hematologii lub lekarze specjaliści onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
14.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o profilu hematologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
14.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział hematologiczny/ hematologiczny dla dzieci/oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologicznym lub poradnia hematologiczna/ hematologiczna dla dzieci współpracujące z oddziałem hematologicznym - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
14.1.5 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, FAG)

BADANIA CYTOGENETYCZNE SZPIKU/ KRWI OBWODOWEJ

BADANIE MOLEKULARNE RT-PCR SZPIKU/ KRWI OBWODOWEJ

USG

RTG

14.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
14.2.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii lub lekarze specjaliści onkologii i hematologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)
14.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o profilu hematologicznym (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

14.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)

14.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni hematologicznej/ hematologicznej dla dzieci - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

14.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
14.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

15. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
15.1 WARUNKI WYMAGANE
15.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

15.1.2 lekarze1) dla regionalnych centrów leczenia hemofilii: lekarz specjalista hematologii, angiologii, transfuzjologii, pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej; (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów; nie dotyczy dyżuru medycznego) w tym lekarz posiadający stopień naukowy doktora nauk medycznych (łączny czas pracy co najmniej równoważnik 1 etatu, nie dotyczy dyżuru medycznego)

2) dla lokalnych centrów leczenia hemofilii: lekarze (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów, nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym - lekarz specjalista hematologii, angiologii, transfuzjologii, pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej (równoważnik jednego etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

3) dla świadczeniodawców udzielających świadczenie "leczenie w warunkach domowych": lekarz specjalista pediatrii lub hematologii, angiologii, transfuzjologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

15.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z odbytym szkoleniem w zakresie przetaczania krwi i jej składników (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
15.1.4 organizacja udzielania świadczeńzapewnienie realizacji zakresu zadań i świadczeń realizowanych przez regionalne i lokalne centra leczenia hemofilii (we wszystkie dni tygodnia) - zgodnie z opisem programu - w lokalizacji
15.1.5 zapewnienie realizacji badań1) dla regionalnych centrów leczenia hemofilii:

- kardiomonitor z defibrylatorem, USG - w miejscu, - RTG - w lokalizacji lub zapewnienie dostępu,

CT, MRI, koagulometr, czytnik do reakcji immunoenzymatycznych (ELISA), termocykler, system elektroforezy i dokumentacji żeli - zapewnienie dostępu.

2) dla lokalnych centrów leczenia hemofilii:

- kardiomonitor, USG - w miejscu,

- RTG - w lokalizacji lub zapewnienie dostępu,

- koagulometr - zapewnienie dostępu

15.2 WARUNKI DODATKOWE
15.2.1 lekarze1) dla regionalnych centrów leczenia hemofilii: lekarz specjalista hematologii, angiologii, transfuzjologii, pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy powyżej równoważnika 2 etatów; nie dotyczy dyżuru medycznego) w tym lekarz posiadający stopień naukowy doktora nauk medycznych (łączny czas pracy co najmniej równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

2) dla lokalnych centrów leczenia hemofilii: lekarz specjalista hematologii, angiologii, transfuzjologii, pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej (powyżej równoważnika 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

3) dla świadczeniodawców udzielających świadczenie "leczenie w warunkach domowych": lekarz specjalista pediatrii lub hematologii, angiologii, transfuzjologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy powyżej równoważnika 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

15.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z odbytym szkoleniem w zakresie przetaczania krwi i jej składników (łączny czas pracy powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

15.2.3 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

16. LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
16.1 WARUNKI WYMAGANE
16.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

16.1.2 lekarzelekarze specjaliści hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
16.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o profilu hematologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
16.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział hematologiczny lub oddział leczenia jednego dnia o profilu hematologicznym lub poradnia hematologiczna współpracująca z oddziałem hematologicznym - min 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
16.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

16.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
16.2.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
16.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o profilu hematologicznym (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

16.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni hematologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
16.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
16.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

17. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
17.1 WARUNKI WYMAGANE
17.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

17.1.2 lekarzelekarze specjaliści pediatrii lub lekarze specjaliści immunologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
17.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym stażem na oddziale pediatrycznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
17.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny lub immunologii klinicznej dla dzieci lub oddział leczenia jednego dnia o profilu immunologii klinicznej lub poradnia immunologiczna dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

17.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

17.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
17.2.1 lekarzelekarze specjaliści pediatrii lub lekarze specjaliści immunologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
17.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym stażem na oddziale pediatrycznym (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

17.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
17.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni immunologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
17.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
17.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

18. LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
18.1 WARUNKI WYMAGANE
18.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

18.1.2 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
18.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
18.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział pediatryczny o profilu endokrynologicznym lub oddział endokrynologiczny dla dzieci lub oddział leczenia jednego dnia o profilu endokrynologicznym lub poradnia endokrynologiczna dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
18.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)

18.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
18.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
18.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

18.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
18.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
18.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
18.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

19. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (SNP)
19.1 WARUNKI WYMAGANE
19.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

19.1.2 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
19.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
19.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział (endokrynologiczny i/lub endokrynologiczny dla dzieci i/lub oddział pediatryczny o profilu endokrynologii) z poradnią (endokrynologiczną lub endokrynologiczną dla dzieci) - min. 6 godzin dziennie, 1 dzień w tygodniu,

2) dostęp do konsultacji: neurologicznych, okulistycznych, neurochirurgicznych, hematoonkologicznych

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

19.1.5 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE w lokalizacji

19.1.6 zapewnienie realizacji badańUSG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń GH, IGF-I i IGFBP-3))

BADANIA GENETYCZNE

19.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
19.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
19.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

19.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
19.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologiczną lub endokrynologicznej dla dzieci - pow. 1 dnia w tyg. min. 6 godzin dziennie
19.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
19.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

20. LECZENIE DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
20.1 WARUNKI WYMAGANE
20.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

20.1.2 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
20.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
20.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział (endokrynologiczny lub lub endokrynologiczny dla dzieci lub oddział pediatryczny o profilu endokrynologii) z poradnią (endokrynologiczną lub endokrynologiczną dla dzieci lub pediatryczną o profilu endokrynologii) - min. 6 godzin dziennie,1 dzień w tygodniu,

2) dostęp do konsultacji: diabetologicznych, kardiologicznych, laryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, neurochirurgicznych, hematoonkologicznych itp.

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu.

20.1.5 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE w lokalizacji

20.1.6 zapewnienie realizacji badańUSG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń GH, IGF-I i IGFBP-3)

BADANIA GENETYCZNE

20.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
20.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
20.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

20.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
20.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej lub endokrynologicznej dla dzieci lub pediatrycznej o profilu endokrynologii - pow. 1 dnia w tyg. min. 6 godzin dziennie
20.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
20.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

21. LECZENIE CIĘŻKICH, WRODZONYCH IIIPERHOMOCYSTEINEMII
21.1 WARUNKI WYMAGANE
21.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

21.1.2 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

21.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
21.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny dla dzieci i/ lub oddział endokrynologiczny dla dzieci

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

3) dostęp do konsultacji: neurologicznej, psychologicznej, okulistycznej, dietetycznej

21.1.5 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) REZONANS MAGNETYCZNY

BADANIA DENSYTOMETRYCZNE

BADANIA OKULISTYCZNE Z OCENĄ W LAMPIE SZCZELINOWEJ

21.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
21.2 1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

21.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

21.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
21.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
21.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO
22.1 WARUNKI WYMAGANE
22.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

22.1.2 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów

22.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
22.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny dla dzieci i/ lub oddział endokrynologiczny dla dzieci

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

3) dostęp do konsultacji: pulmonologicznej, laryngologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej, psychologicznej

22.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

EKG

ECHOKARDIOGRAFIA

BADANIA LABOARATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne)

BADANIA GENETYCZNE

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA AUDIOMETRYCZNE

22.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
22.2 1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

22.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

22.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
22.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
22.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

23. LECZENIE CHOROBY GAUCHERA
23.1 WARUNKI WYMAGANE
23.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

23.1.2 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

23.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
23.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny dla dzieci i/ lub oddział endokrynologiczny dla dzieci

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

3) dostęp do konsultacji: okulistycznej, neurologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej, psychologicznej.

23.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

ECHOKARDIOGRAFIA

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne)

BADANIA GENETYCZNE

BIOPSJA SZPIKU (w przypadku podejrzenia choroby Hodgkina)

23.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
23.2.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

23.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

23.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
23.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
23.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

24. LECZENIE CHOROBY HURLER
24.1 WARUNKI WYMAGANE
24.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

24.1.2 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

24.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
24.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny dla dzieci i/ lub oddział endokrynologiczny dla dzieci

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

3) dostęp do konsultacji: laryngologicznej, ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej, psychologicznej

24.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

EMG

ECHOKARDIOGRAFIA

BADANIA AUDIOMETRYCZNE

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA OKULISTYCZNE Z OCENĄ W LAMPIE SZCZELINOWEJ

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIA GENETYCZNE

24.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
24.2.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

24.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

24.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
24.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
24.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

25. LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
25.1 WARUNKI WYMAGANE
25.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

25.1.2 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

25.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
25.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny dla dzieci i/ lub oddział endokrynologiczny dla dzieci

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

3) dostęp do konsultacji: okulistycznej, pulmonologicznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej

25.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

ECHOKARDIOGRAFIA

EMG

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA AUDIOMETRYCZNE

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne)

BADANIA GENETYCZNE

25.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
25.2.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

25.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

25.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
25.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
25.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

26. LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX-LAMY)
26.1 WARUNKI WYMAGANE
26.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

26.1.2 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

26.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
26.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny dla dzieci i/ lub oddział endokrynologiczny dla dzieci

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

3) dostęp do konsultacji: pulmonologicznej, laryngologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej, psychologicznej

26.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

EMG

ECHOKARDIOGRAFIA

SPIROMETR

BADANIE AUDIOMETRYCZNE

BADANIE OKULISTYCZNE Z OCENĄ W LAMPIE SZCZELINOWEJ

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne)

BADANIE GENETYCZNE

26.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
26.2.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

26.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów),

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

26.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
26.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
26.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

27. LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEN PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
27.1 WARUNKI WYMAGANE
27.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

27.1.2 lekarzelekarze specjaliści chorób płuc lub pediatrii posiadający doświadczenie w leczeniu chorych na mukowiscydozę (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
27.1.3 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie fizjoterapii chorych na mukowiscydozę (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
27.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział pediatryczny lub chorób płuc lub chorób płuc dla dzieci lub poradnia 1eczenia mukowiscydozy/ pediatryczna/ chorób płuc / chorób płuc dla dzieci - min. 6 godz. dziennie - 2 dni w tygodniu
27.1.5 zapewnienie realizacji badańSPIROMETRIA

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne)

BADANIE BAKTERIOLOGICZNE

AUDIOGRAM

27.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
27.2 1 lekarzelekarze specjaliści chorób płuc lub pediatrii posiadający doświadczenie w leczeniu chorych na mukowiscydozę (powyżej równoważnika 2 etatów)
27.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie fizjoterapii chorych na mukowiscydozę (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

27.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni leczenia mukowiscydozy/ pediatrycznej/ chorób płuc / chorób płuc dla dzieci - powyżej 2 dni w tygodniu min. 6 godz. dziennie
27.2.4 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

fizjoterapeuta (równoważnik jednego etatu)

27.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
27.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

28. LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
28.1 WARUNKI WYMAGANE
28.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

4) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

5) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

6) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

28.1.2 lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);
28.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu);
28.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział leczenia jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: neurologiczny / neurologiczny dla dzieci / rehabilitacji narządu ruchu / rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci / rehabilitacji neurologicznej / rehabilitacji neurologicznej dla dzieci / rehabilitacyjny / rehabilitacyjny dla dzieci lub poradnia neurologiczna / neurologiczna dla dzieci / rehabilitacji narządu ruchu / rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci / rehabilitacji neurologicznej / rehabilitacji neurologicznej dla dzieci / rehabilitacyjna / rehabilitacyjna dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu;
28.1.5 zapewnienie realizacji badańTK lub MR,

EMG,

RTG,

USG,

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem);

28.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
28.2.1 lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii (powyżej równoważnika 2 etatów);
28.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu);

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

28.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni neurologicznej / neurologicznej dla dzieci / rehabilitacji narządu ruchu / rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci / rehabilitacji neurologicznej / rehabilitacji neurologicznej dla dzieci / rehabilitacyjnej / rehabilitacyjnej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu min 6 godzin dziennie;
28.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
28.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych,

2) posiadanie certyfikatu CMJ,

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową.

29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
29.1 WARUNKI WYMAGANE
29.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

29.1.2 lekarzedzieci - lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów),

dorośli - lekarze specjaliści neurologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);

29.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu) ;
29.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział leczenia jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: neurologiczny lub oddział neurologiczny dla dzieci lub poradnia neurologiczna lub poradnia neurologiczna dla dzieci - min 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu;
29.1.5 zapewnienie realizacji badańREZONANS MAGNETYCZNY,

POTENCJAŁY WYWOŁANE (WPW),

OLIGOKLONALNE Ig W PŁYNIE M-R;

29.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
29.2.1 lekarzedzieci - lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów),

dorośli - lekarze specjaliści neurologii (powyżej równoważnika 2 etatów);

29.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu);

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

29.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny;
29.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni neurologicznej lub poradni neurologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie;
29.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
29.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych,

2) posiadanie certyfikatu CMJ,

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową.

30. LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
30.1 WARUNKI WYMAGANE
30.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

30.1.2 lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów) ;
30.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów);
30.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział leczenia jednego dnia lub całodobowy oddział szpitalny: neurologiczny / neurologiczny dla dzieci / rehabilitacji narządu ruchu / rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci / rehabilitacji neurologicznej / rehabilitacji neurologicznej dla dzieci / rehabilitacyjny / rehabilitacyjny dla dzieci / pediatrii lub poradnia neurologiczna / neurologiczna dla dzieci / rehabilitacji narządu ruchu / rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci / rehabilitacji neurologicznej / rehabilitacji neurologicznej dla dzieci / rehabilitacyjna / rehabilitacyjna dla dzieci / pediatryczna - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu;
30.1.5 zapewnienie realizacji badańEMG,

RTG,

USG, BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem);

30.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
30.2.1 lekarzelekarze specjaliści neurologii lub neurologii dziecięcej lub lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej lub lekarze specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu, z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego neurologii (powyżej równoważnika 2 etatów);
30.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów);

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

30.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny;
30.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni neurologicznej / neurologicznej dla dzieci / rehabilitacji narządu ruchu / rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci / rehabilitacji neurologicznej / rehabilitacji neurologicznej dla dzieci / rehabilitacyjnej / rehabilitacyjnej dla dzieci / pediatrycznej - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie;
30.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
30.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych,

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową.

31. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO
31.1 WARUNKI WYMAGANE
31.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

31.1.2 lekarze1) lekarze specjaliści chorób płuc lub kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) w przypadku leczenia dzieci - lekarze specjaliści w dziedzinie kardiologii lub chorób płuc dla dzieci lub pediatrii i chorób płuc/ kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

31.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
31.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oferent udziela świadczeń w oddziale chorób płuc/ kardiologicznym lub transplantologii klinicznej lub oddział leczenia jednego dnia o profilu kardiologicznym lub w poradni chorób płuc/ kardiologicznej (z możliwością przeprowadzenia pełnej diagnostyki) - min. 6 godzin - 1 dzień w tygodniu

2) w przypadku leczenia dzieci - w oddziale chorób płuc/ kardiologiczny dla dzieci lub w poradni chorób płuc/ kardiologicznej dla dzieci (z możliwością przeprowadzenia pełnej diagnostyki) - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu

31.1.5 zapewnienie realizacji badańEKG

RTG

USG

ECHOKARDIOGRAFIA DOPPLEROWSKA

TESTY CZYNNOŚCIOWE PŁUC (w tym pletyzmografia - nie dotyczy dzieci)

SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA płuc,

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA ANGIO-CT)

BADANIA LABORATORYJNE (HEMATOLOGICZNE, BIOCHEMICZNE, OCENA UKŁADU KRZEPNIĘCIA, PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY, BADANIA SEROLOGICZNE, biomarkery - troponina, NT-pro-BNP)

SPIROERGOMETRIA

31.1.6pozostałe warunkiPRACOWNIA HEMODYNAMICZNA pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
31.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
31.2.1 lekarze1) lekarze specjaliści chorób płuc lub kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) w przypadku leczenia dzieci - lekarze specjalści w dziedzinie kardiologii lub chorób płuc dla dzieci lub pediatrii i chorób płuc/ kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (powyżej równoważnika 2 etatów)

31.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

31.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni chorób płuc/kardiologicznej lub chorób płuc/kardiologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
31.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
31.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA
32.1 WARUNKI WYMAGANE
32.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

32.1.2 lekarzelekarze specjaliści gastroenterologii, mający doświadczenie w prowadzeniu terapii choroby Leśniowskiego-Crohna (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
32.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
32.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział gastroenterologii i/ lub gastroenterologii dla dzieci lub oddział leczenia jednego dnia o profilu gastroenterologicznym z poradnią gastroenterologiczną i/ lub poradnią gastroenterologiczną dla dzieci - min. 5 godzin dziennie - 3 dni w tygodniu
32.1.5 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, mikrobiologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

32.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
32.2.1 lekarzelekarze specjaliści gastroenterologii, mający doświadczenie w prowadzeniu terapii choroby Leśniowskiego-Crohna (powyżej równoważnika 2 etatów)
32.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

32.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej)

32.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni gastroenterologicznej i/ lub poradni gastroenterologicznej dla dzieci - powyżej 3 dni w tygodniu - min. 5 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

32.2.5 zapewnienie nie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
32.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
33.1 WARUNKI WYMAGANE
33.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

33.1.2 lekarzelekarz specjalista reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
33.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
33.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział chorób wewnętrznych lub oddział pediatryczny lub oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologicznym posiadający poradnię reumatologiczną dostępną min. 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu lub oddział reumatologiczny z poradnią reumatologiczną
33.1.5 zapewnienie realizacji badańRTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

EKG

33.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
33.2.1 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
33.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

33.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)
33.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej - powyżej 5 dni w tygodniu - min. 5 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

33.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
33.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

34. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY
34.1 WARUNKI WYMAGANE
34.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

4) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

5) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

6) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

34.1.2 lekarzelekarz specjalista reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
34.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
34.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział reumatologiczny lub oddział chorób wewnętrznych lub oddział pediatryczny lub oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologicznym posiadający poradnię reumatologiczną dostępną min. 6 godzin dziennie przez 1 dzień w tygodniu lub poradnia reumatologiczna przy oddziale reumatologicznym lub przy oddziale chorób wewnętrznych lub przy oddziale pediatrycznym
34.1.5 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
34.2 WARUNKI DODATKOWE
34.2.1 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (powyżej równoważnika 1 etatu)
34.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

34.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej) ;
34.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
34.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
34.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

35. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
35.1 WARUNKI WYMAGANE
35.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

35.1.2 lekarzelekarz specjalista reumatologii pod warunkiem zapewnienia konsultanta - specjalisty dermatologii, który musi potwierdzić rozpoznanie łuszczycy lub lekarz specjalista dermatologii pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty reumatologii doświadczonego w leczeniu lekami biologicznymi (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
35.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
35.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział reumatologiczny lub oddział dermatologiczny lub oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologicznym lub poradnia reumatologiczna przy oddziale reumatologicznym - dostępna min. 6 godzin dziennie przez 1 dzień w tygodniu lub poradnia dermatologiczna przy oddziale dermatologicznym - dostępna min. 6 godzin dziennie przez 1 dzień w tygodniu

2) dostęp do konsultacji ginekologicznej

35.1.5 zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

MAMMOGRAFIA lub USG

35.2 WARUNKI DODATKOWE
35.2.1 lekarzelekarz specjalista reumatologii pod warunkiem zapewnienia konsultanta - specjalisty dermatologii, który musi potwierdzić rozpoznanie łuszczycy lub lekarz specjalista dermatologii pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty reumatologii doświadczonego w leczeniu lekami biologicznymi (powyżej równoważnika 2 etatów)
35.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

35.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)
35.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej lub w poradni dermatologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie,

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

35.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
35.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
36.1 WARUNKI WYMAGANE
36.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

36.1.2 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatu)
36.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
36.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział chorób wewnętrznych lub oddział pediatryczny lub oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologicznym posiadający poradnię reumatologiczną dostępną min. 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu lub oddział reumatologiczny z poradnią reumatologiczną
36.1.5 zapewnienie realizacji badańRTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

EKG

36.2 WARUNKI DODATKOWE
36.2.1 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
36.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

36.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)
36.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej - powyżej 5 dni w tygodniu, min. 5 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

36.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
36.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

37. LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK (PNN)
37.1 WARUNKI WYMAGANE
37.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

37.1.2 lekarzelekarz specjalista nefrologii lub nefrologii dziecięcej lub transplantologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
37.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) o profilu nefrologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
37.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział nefrologiczny/ nefrologiczny dla dzieci lub oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologicznym lub nefrologicznym dla dzieci lub poradnia nefrologiczna/ nefrologiczna dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
37.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG RTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKG
37.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
37.2.1 lekarzelekarz specjalista nefrologii lub nefrologii dziecięcej lub transplantologii klinicznej (powyżej równoważnika 1 etatu)
37.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) o profilu nefrologicznym(powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

37.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni nefrologicznej/ nefrologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
37.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
37.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

38. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)
38.1 WARUNKI WYMAGANE
38.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

38.1.2 lekarzelekarze specjaliści nefrologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
38.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
38.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział nefrologiczny dla dzieci z poradnią nefrologiczną dla dzieci - min. 6 godzin dziennie, 1 dzień w tyg.

2) dostęp do konsultacji: genetycznych, endokrynologicznych i okulistycznych, hematoonkologicznych, urologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych.

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

38.1.5 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (do przechowywania hormonu wzrostu z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE w lokalizacji

38.1.6 zapewnienie realizacji badańUSG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń IGF-I i IGFBP-3))

BADANIA GENETYCZNE

BADANIA DENSYTOMETRYCZNE I DIALIZOTERAPIA

38.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
38.2.1 lekarzelekarze specjaliści nefrologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
38.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

38.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
38.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni nefrologicznej dla dzieci - pow. 1 dnia w tyg. min. 6 godzin dziennie
38.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
38.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

39. LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
39.1 WARUNKI WYMAGANE
39.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

39.1.2lekarzelekarz specjalista nefrologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
39.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni, stacji dializ) o profilu nefrologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
39.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział nefrologiczny lub stacja dializ lub oddział leczenia jednego dnia o profilu nefrologicznym lub poradnia nefrologiczna - min. 1 dzień w tygodniu
39.1.5 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
39.2 WARUNKI DODATKOWE
39.2 1 lekarzelekarz specjalista nefrologii (powyżej równoważnika 1 etatu)
39.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni, stacji dializ) o profilu nefrologicznym (powyżej równoważnika 2 etatów), zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
39.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni nefrologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu
39.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
39.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

40. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ)
40.1 WARUNKI WYMAGANE
40.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

40.1.2 lekarzelekarz specjalista neonatologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
40.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
40.1.4 organizacja udzielania świadczeńporadnia neonatologiczna w ośrodku udzielającym świadczeń z zakresu neonatologii
40.1.5 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
40.2 WARUNKI DODATKOWE
40.2.1 lekarzelekarze specjaliści neonatologii (powyżej równoważnika 1 etatu)
40.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

40.2.3 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
40.2.4 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

41. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER - WILLI
41.1 WARUNKI WYMAGANE
41.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

41.1.2 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
41.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
41.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział endokrynologicznyi dla dziecii/lub oddział pediatryczny o profilu endokrynologii z poradnią endokrynologiczną dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tyg.

2) dostęp do konsultacji: genetycznych, ortopedycznych, okulistycznych, dietetycznych oraz do rehabilitacyjnej, laryngologicznej, ginekologicznej, kardiologicznej, psychologicznej, neurologicznej

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

41.1.5 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (do przechowywania hormonu wzrostu z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE - w lokalizacji

41.1.6 zapewnienie realizacji badańUSG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń IGF-I i IGFBP-3))

BADANIA GENETYCZNE

41.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
41.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
41.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

41.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
41.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej dla dzieci - pow. 1 dnia w tyg. - min. 6 godzin dziennie
41.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
41.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

42. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
42.1 WARUNKI WYMAGANE
42.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

42.1.2 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
42.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
42.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział endokrynologiczny dla dzieci i/lub oddział pediatryczny o profilu endokrynologii z poradnią endokrynologiczną dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu

2) dostęp do konsultacji: genetycznych, ginekologicznych, okulistycznych, kardiologicznych i nefrologicznych, urologicznej, neurologicznej

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

42.1.5 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (do przechowywania hormonu wzrostu z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE w lokalizacji

42.1.6 zapewnienie realizacji badańUSG

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

REZONANS MAGNETYCZNY

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń GH, IGF-I i IGFBP-3))

BADANIA GENETYCZNE

42.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
42.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
42.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

42.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
42.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej dla dzieci - pow. 1 dnia w tyg. - min. 6 godzin dziennie
42.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
42.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

43. LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI, LECZONYCH RYTUKSYMABEM
43.1 WARUNKI WYMAGANE
43.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

43.1.2 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny/ transplantacji wątroby (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
43.1.3 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
43.1.4organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w oddziale / oddziale dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) lub w poradni / poradni dla dzieci (hepatologicznej / chorób zakaźnych / transplantologicznej) współpracującej z oddziałem / oddziałem dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) w zakresie leczenia WZW - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
43.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

43.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
43.2.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej, w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologiczną lub oddział transplantologiczny / transplantacji wątroby (powyżej równoważnika 2 etatów)
43.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

43.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
43.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w poradni / poradni dla dzieci (hepatologicznej / chorób zakaźnych / transplantologicznej) współpracującej z oddziałem / oddziałem dla dzieci (chorób zakaźnych / transplantologicznym / transplantacji wątroby / oddziale leczenia jednego dnia) w zakresie leczenia WZW - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
43.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
43.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

44. LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IgE ZALEŻNEJ OMALIZUMABEM
44.1 WARUNKI WYMAGANE
44.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

44.1.2 lekarzelekarze specjaliści alergologii (podstawowa specjalizacja z chorób wewnętrznych lub w pediatrii w kontekście leczenia dzieci) lub lekarze chorób płuc z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w rozpoznawaniu i prowadzeniu leczenia ciężkiej astmy oskrzelowej oraz leczeniu anafilaksji, (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów). Wskazane doświadczenie w stosowaniu terapii biologicznych
44.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
44.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział chorób płuc/alergologii lub poradnia chorób płuc/alergologiczna, współpracująca z oddziałem w zakresie leczenia astmy - min. 6 godzin dziennie - 3 razy w tygodniu
44.1.5 zapewnienie realizacji badańSPIROMETRIA z możliwością wykonania próby rozkurczowej

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne,morfologia krwi z rozmazem, immunologiczne (pomiar IgE całkowitego i IgE - alergenowo swoistych))

44.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
44.2.1 lekarzelekarze specjaliści alergologii lub lekarze chorób płuc z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w rozpoznawaniu i prowadzeniu leczenia ciężkiej astmy oskrzelowej oraz leczeniu anafilaksji, (powyżej równoważnika 2 etatów)
44.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

44.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
44.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
44.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

45. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
45.1 WARUNKI WYMAGANE
45.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

45.1.2 lekarzelekarz specjalista reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
45.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
45.1.4 organizacja udzielania świadczeńoddział chorób wewnętrznych lub oddział leczenia jednego dnia o profilu reumatologicznym posiadający poradnię reumatologiczną dostępną min. 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu lub oddział reumatologiczny z poradnią reumatologiczną
45.1.5 zapewnienie realizacji badańRTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

EKG

45.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
45.2.1 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
45.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

45.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)
45.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej - powyżej 5 dni w tygodniu - min. 5 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

45.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
45.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

46. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU
46.1 WARUNKI WYMAGANE
46.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

46.1.2 lekarzelekarze specjaliści neurologii z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym w ramach programu lekowego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów) ;
46.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu) ;
46.1.4 organizacja udzielania świadczeń1.1) całodobowy oddział szpitalny: neurologiczny, lub

1.2.) oddział leczenia jednego dnia lub poradnia neurologiczna - min 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu funkcjonujące na bazie szpitala posiadającego: (OIOM lub całodobowy oddział szpitalny: neurologiczny),

2) wymagane co najmniej 5-letnie doświadczenie w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym, potwierdzone leczeniem w ostatnim roku, co najmniej 80 chorych leczonych w ramach programu lekowego lekami immunomodulacyjnymi;

3) dostęp do konsultacji kardiologicznej w miejscu udzielania świadczeń oraz dostęp do konsultacji okulistycznej i dermatologicznej;

46.1.5 zapewnienie realizacji badań1) w miejscu udzielania świadczeń:

rezonans magnetyczny,

EKG (12-kanałowe i/lub RR),

badania laboratoryjne (biochemiczne, morfologia krwi z określeniem poziomu transaminaz wątrobowych),

2) zapewniony dostęp do:

oznaczenia poziomu przeciwciał przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZV) ;

46.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
46.2.1 lekarzelekarze specjaliści neurologii z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym w ramach programu lekowego (powyżej równoważnika 2 etatów) ;
46.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu);

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

46.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
46.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni neurologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 8 godzin dziennie funkcjonującej na bazie szpitala posiadającego: (OIOM lub całodobowy oddział szpitalny: neurologiczny) ;
46.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań oznaczenia poziomu przeciwciał przeciw wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZV) w lokalizacji udzielania świadczenia;
46.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych,

2) posiadanie certyfikatu CMJ,

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową.

47. LECZENIE CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
47.1 WARUNKI WYMAGANE
47.1.1 wymagania formalneWpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem", zawierający:

1) specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: oddział szpitalny lub poradnia specjalistyczna,

2) specjalność komórki organizacyjnej wskazana w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanym dalej "rejestrem" (dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego), zgodna z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod parzysty (dotyczy zakresów specjalności dla dorosłych),

- wpis w rejestrze: dział III, rubryka 8, część VIII kodu resortowego - kod nieparzysty (dotyczy zakresów specjalności dziecięcych),

3) profil komórki organizacyjnej wskazany w rejestrze (dział III, rubryka 8, część IX i X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania, (termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową),

- kod funkcji ochrony zdrowia (dział III, rubryka 8, część IX kodu resortowego): leczenie stacjonarne i/lub leczenie stacjonarne "jednego dnia" i/lub leczenie ambulatoryjne /ambulatoryjne, specjalistyczne, zgodnie z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania,

- kod charakteryzujący dziedzinę medycyny, w której są udzielane świadczenia zdrowotne (dział III, rubryka 8, część X kodu resortowego), zgodny z zakresem świadczeń będących przedmiotem kontraktowania;

47.1.2 lekarzelekarz specjalista dermatologii doświadczony w leczeniu lekami biologicznymi (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów).
47.1.3 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
47.1.4 organizacja udzielania świadczeń1) oddział dermatologiczny lub oddział leczenia jednego dnia o profilu dermatologicznym lub poradnia dermatologiczna przy oddziale dermatologicznym - dostępna min. 6 godzin dziennie przez 1 dzień w tygodniu

2) dostęp do konsultacji laryngologicznej, stomatologicznej, ginekologicznej

47.1.5 zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

EKG

USG

47.2 WARUNKI DODATKOWE
47.2.1 lekarzelekarz specjalista dermatologii doświadczony w leczeniu lekami biologicznymi (powyżej równoważnika 2 etatów)
47.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej w sposób odpowiadający normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

47.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)
47.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni dermatologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie,

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

47.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
47.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

2) posiadanie certyfikatu CMJ

- termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

Część B - Kwalifikacje do programów lekowych

1. KWALIFIKACJA DO STOSOWANIA HORMONU WZROSTU
1.1 WARUNKI WYMAGANE
1.1.1 lekarzelekarze ze specjalizacją w zakresie pediatrii, endokrynologii, nefrologii
1.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) zapewnienie zgłaszalności dzieci, u których istnieje prawdopodobieństwo występowania niskorosłości w następstwie SNP, ZT, PNN, Zespołu Prader- Willi, ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1,

2) zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym,

3) nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki,

4) program archiwizacji danych wszystkich pacjentów kwalifikowanych do leczenia hormonem wzrostu/ insulinopodobnym czynnikiem wzrostu w systemie komputerowym,

5) zorganizowanie zakupu wspólnego hormonu wzrostu/ insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 na podstawie upoważnienia od poszczególnych świadczeniodawców realizujących programy lekowe (leczenie SNP, ZT, PNN, Zespołu Prader- Willi, ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1)

1.1.3 zapewnienie realizacji badań1) laboratorium diagnostyczne profilowe
2. KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA BIOLOGICZNEGO W CHOROBACH REUMATYCZNYCH
2.1 WARUNKI WYMAGANE
2.1.1 lekarzelekarze ze specjalizacją w zakresie reumatologii (4 etaty, w tym 2 z tytułem min. dr hab.)
2.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) nadzorowanie zgłaszalności przez poszczególne ośrodki chorych do leczenia,

2) nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki tak, aby od chwili kwalifikacji do zastosowania leczenia upłynął możliwie najkrótszy okres czasu,

3) zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym, o skuteczności prowadzonego leczenia i ewentualnych działaniach ubocznych,

4) nadzorowanie organizacji przyjmowania leku, zapewniającego dystrybucję leku zgodną zarówno z potrzebami ośrodków leczących, jak i decyzjami Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (szczelność systemu),

5) doświadczenie w prowadzeniu programów polityki zdrowotnej,

6) aktualizacja i nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami programu oraz prowadzenie archiwum niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz

2.1.3 zapewnienie realizacji badańLaboratorium diagnostyczne profilowane

spełnienie wszystkich wymogów diagnostycznych, określonych w ramach programów leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych, do weryfikacji badań innych placówek

3. KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CHORÓB ULTRARZADKICH
3.1 WARUNKI WYMAGANE
3.1.1 lekarzelekarze ze specjalizacją z pediatrii, neurologii, neurologii dziecięcej i chorób wewnętrznych
3.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) koordynacja kwalifikacji włączenia do leczenia pacjentów z chorobą Gauchera, Hurler, Pompego, z mukopolisacharydozą typu II oraz typu VI oraz hiperhomocysteinemią,

2) zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym,

3) nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki,

4) program archiwizacji danych wszystkich pacjentów kwalifikowanych do leczenia enzymatyczną terapią zastępczą w systemie komputerowym

3.1.3 zapewnienie realizacji badańLaboratorium diagnostyczne profilowane

Spełnienie wszystkich wymogów diagnostycznych, określonych w ramach programów lekowych leczenia chorób ultrarzadkich, do weryfikacji badań innych placówek

4. KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA W PROGRAMIE ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A i B
4.1 WARUNKI WYMAGANE
4.1.1 lekarzelekarz ze specjalizacją w zakresie hematologii lub angiologii lub transfuzjologii lub pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej
4.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) zapewnienie warunków realizacji zadań Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B,

2) zapewnienie niezbędnego zaplecza organizacyjnego dla działania Zespołu Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B,

3) zorganizowanie zakupu wspólnego czynników krzepnięcia na podstawie upoważnienia od poszczególnych świadczeniodawców realizujących program "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B",

4) nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami programu oraz prowadzenie archiwum niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz

5. KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CIĘŻKIEJ ASTMY OSKRZELOWEJ IgE ZALEŻNEJ
5.1 WARUNKI WYMAGANE
5.1.1 lekarze1 lekarze ze specjalizacją w zakresie chorób płuc lub alergologii. W kontekście specjalistów z alergologii podstawowa specjalizacja powinna być z chorób wewnętrznych dla dorosłych lub z pediatrii dla dzieci) (4 etaty, w tym 2 samodzielnych pracowników naukowych, 1 co najmniej stopniem dr hab.). Konieczne co najmniej pięcioletnie doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu astmy ciężkiej. Wskazane doświadczenie w prowadzeniu leczenia biologicznego oraz znajomość podstaw farmakoekonomiki.
5.1.2 organizacja udzielania świadczeń1. nadzorowanie zgłaszalności przez poszczególne ośrodki chorych do leczenia,

2. nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki tak, aby od chwili kwalifikacji do zastosowania leczenia upłyną1 możliwie najkrótszy okres czasu,

3. zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym, o skuteczności prowadzonego leczenia i ewentualnych działaniach ubocznych;

4. nadzorowanie organizacji przyjmowania leku, zapewniającego dystrybucję leku zgodną zarówno z potrzebami ośrodków leczących, jak i decyzjami Zespołu Koordynacyjnego (szczelność systemu);

5. aktualizacja i nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami w programach oraz prowadzenie archiwum niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz.

6. Nadzór nad bezpieczeństwem stosowanego leczenia

7. Systematyczny monitoring decyzji leczniczych w aspekcie farmakoekonomicznym

5.1.3 zapewnienie realizacji badańLaboratorium diagnostyczne profilowane

spełnienie wszystkich wymogów diagnostycznych, określonych w ramach programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej, do weryfikacji badań innych placówek

6. KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
6.1 WARUNKI WYMAGANE
6.1.1 lekarzelekarze ze specjalizacją w zakresie dermatologii (4 etaty, w tym 2 pracowników naukowych, z których jeden z tytułem min. dr hab.)
6.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) nadzorowanie zgłaszalności przez poszczególne ośrodki chorych do leczenia,

2) nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki tak, aby od chwili kwalifikacji do zastosowania leczenia upłyną1 możliwie najkrótszy okres czasu,

3) zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym, o skuteczności prowadzonego leczenia i ewentualnych działaniach ubocznych,

4) nadzorowanie organizacji przyjmowania leku, zapewniającego dystrybucję leku zgodną zarówno z potrzebami ośrodków leczących, jak i decyzjami Zespołu Koordynacyjnego (szczelność systemu),

5) aktualizacja i nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami programu oraz prowadzenie archiwum niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz

6.1.3 zapewnienie realizacji badańLaboratorium diagnostyczne profilowane

spełnienie wszystkich wymogów diagnostycznych, określonych w ramach programu leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, do weryfikacji badań innych placówek

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)

z dnia 10 maja 2012 r.

Część A - Programy lekowe

Lp.KODNUMER ZAŁĄCZNIKA z Obw. MZROZPOZNANIE KLINICZNE

ICD-10

NAZWA PROGRAMUSUBSTANCJE CZYNNE
123456
103.0000.301.02B.1.B 18.1Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu BINTERFERON PEGYLOWANY ALFA -2A;

INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA -2A;

INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA -2B;

INTERFERON alfa naturalny; LAMIWUDYNA;

ENTEKAWIR; ADEFOWIR; TENOFOWIR

203.0000.302.02B.2.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu CINTERFERON PEGYLOWANY ALFA -2A;

INTERFERON PEGYLOWANY ALFA -2B;

INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA -2A;

INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA -2B;

INTERFERON alfa naturalny, RYBAWIRYNA

303.0000.303.02B.3.C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)IMATYNIB; SUNITYNIB
403.0000.304.02B.4.C 18 - C 20Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoBEWACYZUMAB; CETUKSYMAB; PANITUMUMAB
503.0000.305.02B.5.C 22.0Leczenie raka wątrobokomórkowegoSORAFENIB
603.0000.306.02B.6.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaPEMETREKSED; DOCETAKSEL; GEFITYNIB; ERLOTYNIB
703.0000.307.02B.7.C 44, C 49Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP)IMATYNIB
803.0000.308.02B.8.C 48, C 49Leczenie mięsaków tkanek miękkichTRABEKTEDYNA
903.0000.309.02B.9.C 50Leczenie raka piersiTRASTUZUMAB; LAPATYNIB; KAPECYTABINA
1003.0000.310.02B.10.C 64Leczenie raka nerkiSUNITYNIB; SORAFENIB; EWEROLIMUS
1103.0000.311.02B.11.C 71Leczenie glejaków mózguTEMOZOLOMID
1203.0000.312.02B.12.C 82, C 83Leczenie chłoniaków złośliwychRYTUKSYMAB
1303.0000.313.02B.13.C 90Leczenie szpiczaka plazmatyczno-komórkowego (plazmocytowego)BORTEZOMIB
1403.0000.314.02B.14.C 92.1Leczenie przewlekłej białaczki szpikowejIMATYNIB; DASATYNIB; NILOTYNIB
1503.0000.315.02B.15.D 66, D 67Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i BKoncentrat czynnika krzepnięcia VIII;

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX

1603.0000.316.02B.16.D 75.2Leczenie nadpłytkowości samoistnejANAGRELID
1703.0000.317.02B.17.D 80, W TYM:

D 80.0, D 80.1,

D 80.3, D 80.4,

D 80.5, D 80.6,

D 80.8, D 80.9;

D 81 W CAŁOŚCI;

D 82, W TYM:

D 82.0, D 82.1,

D 82.3, D 82.8,

D 82.9; D 83,

W TYM: D 83.0,

D 83.1, D 83.3,

D 83.8, D 83.9;

D 89

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieciIMMUNOGLOBULINY
1803.0000.318.02B.18.E 22.8Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieciLEUPRORELINA; TRIPTORELINA
1903.0000.319.02B.19.E 23Leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadkiSOMATOTROPINA
2003.0000.320.02B.20.E 34.3Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1MEKASERMINA
2103.0000.321.02B.21.E 72.1Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiiBETAINA BEZWODNA
2203.0000.322.02B.22.E 74.0Leczenie choroby PompegoALGLUKOZYDAZA ALFA
2303.0000.323.02B.23.E 75Leczenie choroby Gaucher'aIMIGLUCERAZA
2403.0000.324.02B.24.E 76.0Leczenie choroby HurlerLARONIDAZA
2503.0000.325.02B.25.E 76.1Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)IDURSULFAZA
2603.0000.326.02B.26.E 76.2Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)GALSULFAZA
2703.0000.327.02B.27.E 84Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydoząTOBRAMYCYNA
2803.0000.328.02B.28.G 24.3, G 24.5,

G 24.4, G 51.3,

G 24.8, G 24.4

Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2903.0000.329.02B.29.G 35Leczenie stwardnienia rozsianegoINTERFERON BETA, OCTAN GLATIRAMERU
3003.0000.330.02B.30.G 80Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
3103.0000.331.02B.31.I 27, I27.0Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)SILDENAFIL; ILOPROST; BOSENTAN; TREPROSTINIL;AMBRISENTAN
3203.0000.332.02B.32.K 50Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)INFLIKSYMAB; ADALIMUMAB
3303.0000.333.02B.33.M 05, M 06, M 08Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymINFLIKSYMAB; ETANERCEPT; ADALIMUMAB; RYTUKSYMAB; METOTREKSAT PODSKÓRNY
3403.0000.334.02B.34.M 05, M 06, M 08Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg chorobyMETOTREKSAT PODSKÓRNY
3503.0000.335.02B.35.L 40.5, M 07.1,

M 07.2, M 07.3

Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)INFLIXIMAB; ETANERCEPT; ADALIMUMAB
3603.0000.336.02B.36.M 45Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)INFLIXIMABUM; ETANERCEPTUM; ADALIMUMAB
3703.0000.337.02B.37.N 18Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekEPOETYNA ALFA; DARBEPOETYNA ALFA; GLIKOL METOKSYPOLIETYLENOWY EPOETYNY BETA
3803.0000.338.02B.38.N 18Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)SOMATOTROPINA
3903.0000.339.02B.39.N 25.8Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychCYNAKALCET
4003.0000.340.02B.40.P 27.1Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)PALIWIZUMAB
4103.0000.341.02B.41.Q 87.1Leczenie dzieci z Zespołem Prader - WilliSOMATOTROPINA
4203.0000.342.02B.42.Q 96Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)SOMATOTROPINA
4303.0000.343.02B.43.B 18, W TYM:

B 18.0, B 18.1,

B 18.8, B 18.9;

B 19 W CAŁOŚCI;

C 82; C 83; Z 94

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach

lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem

LAMIWUDYNA
4403.0000.344.02B.44.J 45Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabemOMALIZUMAB
4503.0000.345.02B.45.M 05, M 06Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymTOCILIZUMAB, CERTOLIZUMAB
4603.0000.346.02B.46.G.35Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutuFINGOLIMOD
4703.0000.347.02B.47.L40.0Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatejUSTEKINUMAB

Część B - Kwalifikacje do programów lekowych

Lp.KODNUMER ZAŁĄCZNIKA z Obw. MZROZPOZNANIE KLINICZNE

ICD-10

NAZWA PROGRAMU
12345
103.0000.201.02B.19., B.20., B.38., B.41., B.42.E 23, E 34.3, N 18, Q 87.1, Q 96Kwalifikacja do stosowania hormonu wzrostu
203.0000.202.02B.33., B.34., B.35., B.36., B.45.M 05, M 06, M 08, M 45, L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3Kwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych
303.0000.203.02B.21., B. 22., B.23., B.24., B.25., B.26.,E 72.1, E 74.0, E 75, E 76.0, E 76.1, E 76.2Kwalifikacja i weryfikacja leczenia chorób ultrarzadkich
403.0000.204.02B.15.D 66, D 67Kwalifikacja i weryfikacja leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B
503.0000.205.02B.44.J 45Kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej
603.0000.206.02B.47.L40.0Kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Opis świadczenia

z dnia 10 maja 2012 r.

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA BIOLOGICZNEGO W CHOROBACH REUMATYCZNYCH

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczeniaKwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)M 05 reumatoidalne zapalenie stawów (rzs)

M 06 seronegatywne reumatoidalne zapalenie stawów

M 08 młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (mizs)

M 45 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;

L 40.5 łuszczyca stawowa

M 07.1 okaleczające zapalenie stawów

M 07.2 łuszczycowa spondyloartropatia

M 07.3 artropatia towarzysząca chorobie Crohna

1.3świadczenia skojarzonenie dotyczy
1.4częstość występowania jednostki chorobowej lub procedury medycznejRzs i mizs

- częstość występowania (rzs) wynosi ok. 1-1,5%, w Polsce populacja chorych oceniana jest na ok. 450.000 osób

- terapię biologiczną stosuje się u osób, które nie reagowały na klasyczne leczenie modyfikujące lub w przebiegu takiego leczenia wystąpiły powikłania uniemożliwiające jego kontynuację

- przewidywana liczba chorych objętych leczeniem wynosi 3000.

ZZSK

- Częstość występowania choroby w populacji rasy kaukaskiej ocenia się na od 0,05% do 0,23 % u dorosłych; należałoby przyjąć szacunki odnoszące się do badań prowadzonych wśród chorych hospitalizowanych z powodu ZZSK, według których wynosi ona około 0,1%. Pozwala to przyjąć, iż w Polsce choruje około 38 000 osób.

- przewidywana liczba chorych objętych leczeniem wynosi 1500.

1.5kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczenia- Zespół Koordynacyjny dokonuje ostatecznej kwalifikacji chorych do uczestnictwa w programie lekowym "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym" i "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym", w programie lekowym "Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) " oraz "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym". Kwalifikacja jest dokonywana w oparciu o opis przedmiotowych programów, a w przypadkach wybiegających poza opis, w oparciu o udokumentowaną badaniami klinicznymi wysokiej jakości, aktualną wiedzę medyczną.

- Kwalifikacja oraz weryfikacja skuteczności leczenia w oparciu o wnioski przedłożone za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

1.6Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)89.00 - badanie i porada lekarska, konsultacja

specyfikacja zasadniczych procedur medycznych zawarta jest w opisach przedmiotowych programów.

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)w przypadku pozytywnej kwalifikacji włączenie do właściwego programu lekowego
1.8oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia)rzs podobnie jak mizs, zzsk oraz łzs są chorobami, które nieleczone nieuchronnie prowadzą do zniszczenia stawów, kalectwa, zmniejszenia aktywności życiowej, zawodowej i intelektualnej. Nieopanowany, długo utrzymujący się proces zapalny, może prowadzić również do niebezpiecznych dla życia zmian narządowych (amyloidoza, zapalenie naczyń, niewydolność nerek). Dlatego też u takich osób nastąpi stopniowa i nieodwracalna degradacja socjalna
1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowanialeki biologiczne są dostępne na rynku dopiero od kilku lat, dlatego nie są znane odległe skutki uboczne, jednak dotychczas zgromadzone dane pozwalają sądzić, że stosowanie ich powoduje mniej objawów ubocznych w porównaniu z lekami klasycznymi
2.Warunki wykonania
2.1specyfikacja i liczba badań diagnostycznych, niezbędnych dla wykonania świadczenia- została określona w opisach programów: "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym" "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym" "Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) " "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym"
2.2zakres oczekiwanych informacji na podstawie wykonanych badań diagnostycznych- uniknięcie trwałego kalectwa na skutek nieodwracalnego zniszczenia stawów

- w przypadku wystąpienia zmian narządowych - przedłużenie czasu przeżycia oraz poprawa jego jakości

2.3średni czas udzielania świadczenia- zgodnie z kryteriami opisanymi w programach: "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym", "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym", "Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) ", "Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym"
2.4sprzęt i aparatura medyczna- program archiwizacji danych pacjenta w systemie komputerowym (nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami programu)
2.5warunki organizacyjne udzielania świadczeńOśrodek będący realizatorem przedmiotowego świadczenia musi zapewnić warunki do realizacji następujących zadań Zespołu Koordynacyjnego:

- nadzorowanie zgłaszalności przez poszczególne ośrodki chorych do leczenia,

- nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki tak, aby od chwili kwalifikacji do zastosowania leczenia upłyną1 możliwie najkrótszy okres czasu,

- zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym, o skuteczności prowadzonego leczenia i ewentualnych działaniach ubocznych;

- nadzorowanie organizacji przyjmowania leku, zapewniającego dystrybucję leku zgodną zarówno z potrzebami ośrodków leczących, jak i decyzjami Zespołu Koordynacyjnego (szczelność systemu);

- doświadczenie w prowadzeniu programów polityki zdrowotnej,

- aktualizacja i nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami w programach oraz prowadzenie archiwum niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz.

2.6kwalifikacje specjalistów- lekarze ze specjalizacją w zakresie reumatologii wytypowani przez poszczególne ośrodki prowadzące leczenie biologiczne w reumatologii
2.7umiejętności i doświadczenie zawodowe- lekarze ze specjalizacją w zakresie reumatologii wytypowani przez poszczególne ośrodki prowadzące leczenie biologiczne w reumatologii
2.8zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- reumatologia
3.Skuteczność medyczna i ekonomiczna
3.1specyfikacja kosztów świadczenia6,25 pkt.
3.2potwierdzenie skuteczności procedury medycznej z podaniem stopnia ufności wyniku (korzyści uzyskane dzięki jej zastosowaniu - efektywność medyczna)- zapobieganie, lub przynajmniej opóźnienie wystąpienia kalectwa

- w przypadku wystąpienia zmian narządowych poprawa jakości życia i przedłużenie czasu przeżycia

4.Istniejące wytyczne postępowania medycznego- wytyczne programów leczenia biologicznego w reumatologii

- zalecenia NICE i EULAR

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Opis świadczenia

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczeniaKwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego w ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10) L40.0 Łuszczyca pospolita
1.3świadczenia skojarzonenie dotyczy
1.4częstość występowania jednostki chorobowej lub procedury medycznej- W Polsce częstość występowania łuszczycy ocenia się na 2% populacji, z czego u około 2/3 chorych ma przebieg łagodny, natomiast u pozostałej 1/3 rozwijają się cięższe postacie.

- wskaźniki zapadalności wynoszą 100,5/100 tys

- przewidywana liczba chorych objętych leczeniem wynosi 1000-1500.

1.5kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczenia- Zespół Koordynacyjny dokonuje ostatecznej kwalifikacji chorych do uczestnictwa w programie lekowym "Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej". Kwalifikacja jest dokonywana w oparciu o opis przedmiotowego programu.

- Kwalifikacja oraz weryfikacja skuteczności leczenia w oparciu o wnioski przedłożone za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

1.6Specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM) 89.00 - badanie i porada lekarska, konsultacja

specyfikacja zasadniczych procedur medycznych zawarta jest w opisach przedmiotowych programów.

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia) w przypadku pozytywnej kwalifikacji włączenie do właściwego programu lekowego
1.8oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia) Łuszczyca jest niezakaźną chorobą dermatologiczną, o przebiegu przewlekłym i nawrotowym. Należy do grupy chorób autoimmunologicznych. Nie jest chorobą bezpośrednio zagrażającą życiu, aczkolwiek wywiera ogromny wpływ na stan psychiczny, fizyczny i socjalny chorego. Może doprowadzić do kalectwa fizycznego i znacznego obniżenia komfortu życia. Leczenie łuszczycy doprowadza jedynie do remisji zmian, ale nie eliminuje choroby na stałe. Terapię, z okresowymi przerwami, kontynuuje się do końca życia. W przypadku łuszczycy umiarkowanej do ciężkiej stosuje się leczenia systemowe (metotreksatem, cyklosporyną, retinoidami oraz naświetlaniem PUVA).
1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowanialeki biologiczne są dostępne na rynku dopiero od kilku lat, dlatego nie są znane odległe skutki uboczne, jednak dotychczas zgromadzone dane pozwalają sądzić, że stosowanie ich powoduje mniej objawów ubocznych w porównaniu z lekami klasycznymi
2.Warunki wykonania
2.1specyfikacja i liczba badań diagnostycznych, niezbędnych dla wykonania świadczenia- została określona w opisie programu: "Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej"
2.2zakres oczekiwanych informacji na podstawie wykonanych badań diagnostycznych- ograniczenie ilości i ciężkości powikłań u chorych

- zahamowanie postępu choroby

- poprawa jakości życia chorych

2.3średni czas udzielania świadczeniazgodnie z kryteriami opisanymi w programie: "Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej"
2.4sprzęt i aparatura medyczna- program archiwizacji danych pacjenta w systemie komputerowym (nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami programu)
2.5warunki organizacyjne udzielania świadczeńOśrodek będący realizatorem przedmiotowego świadczenia musi zapewnić warunki do realizacji następujących zadań Zespołu Koordynacyjnego:

- nadzorowanie zgłaszalności przez poszczególne ośrodki chorych do leczenia,

- nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki tak, aby od chwili kwalifikacji do zastosowania leczenia upłyną1 możliwie najkrótszy okres czasu,

- zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym, o skuteczności prowadzonego leczenia i ewentualnych działaniach ubocznych;

- nadzorowanie organizacji przyjmowania leku, zapewniającego dystrybucję leku zgodną zarówno z potrzebami ośrodków leczących, jak i decyzjami Zespołu Koordynacyjnego (szczelność systemu);

- doświadczenie w prowadzeniu programów polityki zdrowotnej,

- aktualizacja i nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami w programach oraz prowadzenie archiwum niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz.

2.6kwalifikacje specjalistów- lekarze ze specjalizacją w zakresie dermatologii wytypowani przez poszczególne ośrodki prowadzące leczenie biologiczne w dermatologii
2.7umiejętności i doświadczenie zawodowelekarze ze specjalizacją w zakresie dermatologii mający wieloletnie doświadczenie w leczeniu ciężkiej łuszczycy. Wskazane doświadczenie w prowadzeniu terapii biologicznych
2.8zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- dermatologia
3.Skuteczność medyczna i ekonomiczna
3.1specyfikacja kosztów świadczenia6,25 pkt.
3.2potwierdzenie skuteczności procedury medycznej z podaniem stopnia ufności wyniku (korzyści uzyskane dzięki jej zastosowaniu - efektywność medyczna) - zapobieganie, lub przynajmniej opóźnienie wystąpienia kalectwa

- w przypadku wystąpienia zmian narządowych poprawa jakości życia i przedłużenie czasu przeżycia

3.3.Istniejące wytyczne postępowania medycznego- wytyczne programu leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej