Dziennik resortowy

NFZ.2012.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2012/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienionym zarządzeniem Nr 36/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 r., zarządzeniem Nr 44/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 46/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 45 otrzymuje brzmienie:

"45) zarządzenie Nr 19/DSOZ/2012 - zarządzenie Nr 19/DSOZ/2012 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Baz Zgód Indywidualnych.";

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Tryb kierowania i kwalifikowania świadczeniobiorców do świadczeń opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych określa:

1) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) ; oraz

2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 854).";

3) w § 25:
a) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) w przypadku kontynuacji nauki szkolnej, we wszystkich formach opieki nad młodzieżą, dopuszcza się indywidualne rozliczenie świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 5, udzielonych osobom pełnoletnim, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia. Wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 19/DSOZ/2012;

10) w przypadku hospitalizacji świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60 roku życia, któremu udzielane są świadczenia psychogeriatryczne, o których mowa w załączniku nr 1 l.p. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY, dopuszcza się indywidualne rozliczenie świadczeń. Wzór wniosku w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 19/DSOZ/2012.",

b) uchyla się pkt 11;
4) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) wiersz w l.p. 8a otrzymuje brzmienie:
"
8a04.4700.002.02Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW) ze wskazań życiowych4700

4701

4702

4704

4705

4710

4712

4716

oddział:

psychiatryczny, psychiatryczny dla dzieci, rehabilitacji psychiatrycznej, leczenia zaburzeń nerwicowych, leczenia zaburzeń nerwicowych dla dzieci, psychiatryczny dla chorych somatycznie, psychogeriatryczny, psychiatryczny dla przewlekle chorych

5.15.12.0000274Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (uczestnik)osobo dzieńpunkt22ze wskazań życiowych:

F30-F39, F20-F29

za każdy dzień udziału w leczeniuzgodnie z ICD10 wg rozporządzenia Ministra Zdrowia o świadczeniach gwarantowanych PSY
",
b) wiersz w l.p. 22 otrzymuje brzmienie:
"
2204.4754.021.02świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza)4754oddział / ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącym i zaburzeniami psychotycznymi5.15.12.0000191osobodzień w oddziale /ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymiosobo dzieńpunkt13F10-F19(bez F17), ze współistniejącym rozpoznaniem:

F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F29, F30-F39, F40.x, F41.2, F42, F43, F45, F50-F59, F60.0, F60.1, F60.2, F60.3 (borderline), F60.4, F70, F70.1, F71, F84.5, F90-F98

do 70 dnipodwójna diagnoza; w oddziale terapii nie mogą być hospitalizowani pacjenci wykazujący aktualnie zachowania agresywne i autoagresywne
",
c) wiersz w l.p. 24 otrzymuje brzmienie:
"
2404.4756.021.02świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi, głównie psychotycznymi (podwójna diagnoza)4756oddział / ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi5.15.12.0000199osobodzień w oddziale / ośrodku rehabilitacji dla osób z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi

zaburzeniami psychicznymi

osobo dzieńpunkt13F10-F19(bez F17), ze współistniejącym rozpoznaniem:

F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F29, F30-F39, F40.x, F41.2, F42, F43, F45, F50-F59, F60.0, F60.1, F60.2, F60.3 (borderline), F60.4, F70, F70.1, F71, F84.5, F90-F98

program od 270 do 365 dnipodwójna diagnoza; w oddziale terapii nie mogą być hospitalizowani pacjenci wykazujący aktualnie zachowania agresywne i autoagresywne
do 14 dniw tym turnus rehabilitacyjny
",
d) wiersz w l.p. 39 otrzymuje brzmienie:
"
3904.1701.001.02świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży1701poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci5.15.12.0000136porada lekarska diagnostycznapunktpunkt12F20-F29, F30-F39, F40-F48, F50-F59, F70-F79, F80-F89, F90-F98, F99 Z03 (tylko dla porady lekarskiej diagnostycznej - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej)min 1 g.proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u 1 świadczeniobiorcy
5.15.12.0000137porada lekarska terapeutyczna6min 0,50 g.
5.15.12.0000138porada kontrolna3min 0,25 g.
5.15.12.0000139porada psychologiczna diagnostyczna12min 1 g.proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u 1 świadczeniobiorcy
5.15.12.0000260porada psychologiczna8min 0,75 g.
5.15.12.0000265sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez psychoterapeutę14min 1 g.
5.15.12.0000266sesja psychoterapii indywidualnej wykonywana przez osobę w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty10min 1 g.
5.15.12.0000131sesja psychoterapii rodzinnej (uczestnik)4min 1 g.Z 03 - w przypadku osób stanowiących rodzinę świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5.15.12.0000132sesja psychoterapii grupowej (uczestnik)3min 1 g.w tym turnus rehabilitacyjny
5.15.12.0000134sesja wsparcia psychospołecznego (uczestnik)1,5min 1 g.Z 03 - w przypadku osób stanowiących wsparcie świadczeniobiorcy, dla których nie stwierdzono jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej
5.15.12.0000135wizyta / porada domowa/ środowiskowa12min 1 g.
5.15.22.0000011porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym*10F84min 1 g.za każdą godzinę
5.15.22.0000012program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym*8min 1 g.od 5 godzin do 30 godzin miesięcznie u 1 świadczeniobiorcy
",
e) wiersz w l.p. 43 otrzymuje brzmienie:
"
4304.1707.007.02świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju1708poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym5.15.12.0000150porada lekarska diagnostycznapunktpunkt12F84; Z 03 (tylko dla porady lekarskiej diagnostycznej - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie jednostki chorobowej leczonej w danej komórce organizacyjnej)min 1 g.proces diagnostyczny może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u 1 świadczeniobiorcy
5.15.22.0000011poradakompleksowo -konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym10min 1 g.za każdą godzinę
5.15.22.0000012program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym8min 1 g.od 5 godzin do 30 godzin miesięcznie u 1 świadczeniobiorcy
".
§  2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123 i poz. 476.