Dziennik resortowy

NFZ.2012.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66/2012/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 19 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W Zarządzeniu Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionego zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przechowywania oryginałów części B karty w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy (nie dotyczy programu lekowego "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B");

2) w § 9 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. W przypadku kwalifikacji oraz monitorowania leczenia pacjenta przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich, zgodnie z opisem programu, świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania dokumentów, których wzory określone są w opisach świadczeń kwalifikacji do programów lekowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a i c zarządzenia.";

3) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
8) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
9) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia zmian w treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, wynikających ze zmian przepisów zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą w zakresie § 1 pkt 3 - 7 od dnia 1 września 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 141, poz. 888, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz.842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 73, poz.390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz.123 i poz. 476.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Katalog świadczeń i zakresów leczenie szpitalne programy zdrowotne (lekowe);

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Lp.KodNazwa świadczeniaRyczałt roczny

(punkty)

Uwagi
12345
15.08.08.0000001Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną48
25.08.08.0000002Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym69
35.08.08.0000003Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferon alfa naturalnym lub interferonem alfa rekombinowanym42
45.08.08.0000004Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefovirem lub entecavirem lub tenofovirem45
55.08.08.0000005Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)33- rozliczane jednorazowo raz w roku

lub

- rozliczane w częściach wykonanych nie więcej niż do kwoty określonej (suma części ryczałtu wykazywanych w ciągu roku daje 1).

65.08.08.0000006Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (bewacyzumab)45
75.08.08.0000007Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (cetuksymab)75
85.08.08.0000008Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (panitumumab)61,5
95.08.08.0000009Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobokomórkowego38,32
105.08.08.0000010Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (pemetreksed, docetaksel)46,04
115.08.08.0000011Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (gefitynib, erlotynib)59,77
125.08.08.0000012Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP)32,29
135.08.08.0000013Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich70,13
145.08.08.0000014Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka piersi51
155.08.08.0000015Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowym raka piersi30
165.08.08.0000016Diagnostyka w programie leczenia raka nerki34,4
175.08.08.0000017Diagnostyka w programie leczenia glejaków mózgu20,76
185.08.08.0000018Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych62,4
195.08.08.0000019Diagnostyka w programie leczenia szpiczaka plazmatyczno-komórkowego (plazmocytowego)54
205.08.08.0000020Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej54
215.08.08.0000021Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - Lokalne centra leczenia hemofilii60
225.08.08.0000022Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - Regionalne centra leczenia hemofilii100
235.08.08.0000023Diagnostyka w programie leczenia nadpłytkowości samoistnej12
245.08.08.0000024Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci9
255.08.08.0000025Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego42
265.08.08.0000026Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki9
275.08.08.0000027Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-120
285.08.08.0000028Diagnostyka w programie leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii62
295.08.08.0000029Diagnostyka w programie leczenia choroby Pompego36,5
305.08.08.0000030Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a27
315.08.08.0000031Diagnostyka w programie leczenia choroby Hurlera24
325.08.08.0000032Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II46
335.08.08.0000033Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu VI45
345.08.08.0000034Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą13,15
355.08.08.0000035Diagnostyka w programie leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy6
365.08.08.0000036Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego24
375.08.08.0000037Diagnostyka w programie leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym6
385.08.08.0000038Diagnostyka w programie leczenia nadciśnienia płucnego - dorośli108
395.08.08.0000039Diagnostyka w programie leczenia nadciśnienia płucnego - dzieci18
405.08.08.0000040Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna adalimumabem lub infliksymabem54
415.08.08.0000041Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna infliksymabem u dzieci54
425.08.08.0000042Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym14,4
435.08.08.0000043Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg choroby6,04
445.08.08.0000044Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym14,4
455.08.08.0000045Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)14,4
465.08.08.0000046Diagnostyka w programie leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek6
475.08.08.0000047Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolność nerek (PNN) hormonem wzrostu33
485.08.08.0000048Diagnostyka w programie leczenia dzieci z zespołem Prader - Willi21
495.08.08.0000049Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z zespołem Turnera6
505.08.08.0000050Diagnostyka w programie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem19,3

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z pózn. zm.)
LpKod substancji czynnejSubstancja czynnaDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa 2012 jednostki leku [pkt.]

[1 pkt = 1 PLN]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.09.0000001Adalimumabuminj.1mg15909990005055Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg
25.08.09.0000002Adefoviri dipivoxilump.o.1mg15909990009596Hepsera, tabl., 10 mg
35.08.09.0000003Alglucosidasum alfainj.1mg15909990623853Myozyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,05 g
45.08.09.0000004Anagrelidump.o.1mg15909990670154Thromboreductin, kaps., 0,5 mg
55.08.09.0000005Betainum anhydricump.o.1mg15909990031900CYSTADANE, proszek doustny, 1 g
65.08.09.0000006Bevacizumabuminj.1mg15909990010486Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4ml
5909990010493Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16ml
75.08.09.0000007Bortezomibuminj.1mg15909990000890Velcade, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
5909990646968Velcade, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
85.08.09.0000008Bosentanump.o.1mg15909990213771Tracleer, tabl. powl., 0,125 g
95.08.09.0000009Capecitabinump.o.1mg15909990893416Xeloda, tabl. powl., 150 mg
5909990893515Xeloda, tabl. powl., 500 mg
105.08.09.0000010Cetuximabuminj.1mg15909990035922Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
5909990035946Erbitux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
115.08.09.0000011Cinacalcetump.o.1mg15909990016297Mimpara, tabl. powl., 30 mg
5909990016341Mimpara, tabl. powl., 60 mg
5909990016389Mimpara, tabl. powl., 90 mg
125.08.09.0000012Darbepoetinum alfainj.1mcg15909990007608Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 10 mcg/0,4ml
5909990340330Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
5909990738755Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 15 mcg/0,375ml
5909990738779Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 20 mcg/0,5 ml
5909990738793Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 30 mcg/0,3ml
5909990738847Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 40 mcg/0,4ml
5909990738861Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 50 mcg/0,5 ml
5909990738885Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 60 mcg/0,3ml
5909990738908Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 80 mcg/0,4ml
5909990738939Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 100 mcg/0,5 ml
5909990739035Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
135.08.09.0000013Dasatynibump.o.1mg15909990621323Sprycel, tabl., 20 mg
5909990621354Sprycel, tabl., 50 mg
5909990671601Sprycel, tabl., 100 mg
5909990818631Sprycel, tabl., 80 mg
5909990818655Spycel, tabl., 140 mg
145.08.09.0000014Docetaxeluminj.1mg15909990744688Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml
5909990744695Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml
5909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg
5909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg
5909990786466Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990786473Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990786480Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990810987Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990810994Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990811007Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 160 mg
5909990863662Taxegis, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml
5909990863679Taxegis, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml
155.08.09.0000015Entekavirump.o.1mg15909990619177Baraclude, tabl., 0,5 mg
5909990619191Baraclude, tabl., 1 mg
165.08.09.0000016Epoetinum alfainj.1000j.m.15909990072378Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990072392Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990072439Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m.
5909990072453Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m.
5909990072477Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990072491Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 6000 j.m.
5909990072538Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 8000 j.m.
5909990072552Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m.
5909990654062Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1000 j.m./0,5 ml
5909990654086Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 2000 j.m./ml
5909990654109Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 3000 j.m./0,3 ml
5909990654123Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 4000 j.m./0,4 ml
5909990654147Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 5000 j.m./0,5 ml
5909990654161Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 6000 j.m./0,6 ml
5909990654185Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 8000 j.m./0,8 ml
5909990654208Abseamed, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10000 j.m./1 ml
5909990670956Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 2000 j.m./ml
5909990670963Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 4000 j.m./ml
5909990670970Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 10000 j.m./ml
5909990670987Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 10000 j.m./ml
5909990671045Eprex, roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych, 10000 j.m./ml
5909990845170Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 40000 j.m./ml
175.08.09.0000017Erlotinibump.o.1mg15909990334261Tarceva, tabl. powl., 25 mg
5909990334278Tarceva, tabl. powl., 100 mg
5909990334285Tarceva, tabl. powl., 150 mg
185.08.09.0000018Etanerceptuminj.1mg15909990612161Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 25 mg/ml
5909990618217Enbrel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg
5909990618255Enbrel, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg
5909990712755Enbrel, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 50 mg
5909990777938Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg (25mg/ml)
5909990880881Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml
195.08.09.0000019Everolimusump.o.1mg15909990711567Afinitor, tabl., 5 mg
5909990711598Afinitor, tabl., 10 mg
205.08.09.0000020Factor IX coagulationis humanusinj.1j.m.15909990623549Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 j.m./ml
5909990623563Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 j.m./ml
5909990643110Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 600 j.m.
5909990645220Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m.
5909990799367Octanine F 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990799374Octanine F 1000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990930500Berinin P 1200, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1200 j.m.
5909990930562Berinin P 600, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 600 j.m.
5909990930579Berinin P 300, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 300 j.m.
215.08.09.0000021Factor IX coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.15909990057184BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990057191BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990057207BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990057221BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
225.08.09.0000022Factor VIII coagulationis humanusinj.1j.m.15909990573554Immunate Baxter 250, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./fiol.
5909990573561Immunate Baxter 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990573615Immunate Baxter 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./fiol.
5909990825301Octanate 250 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990825332Octanate 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990825349Octanate 1 000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990928033Beriate P 250, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 250 j.m.
5909990928040Beriate P 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.
5909990928057Beriate P 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1000 j.m.
235.08.09.0000023Factor VIII coagulationis humanus recombinateinj.1j.m.15909990020775Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990020782Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990224302Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m.
5909990224340Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m.
5909990224357Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m.
5909990669110Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m.
5909990697441Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m.
5909990697458Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m.
245.08.09.0000024Galsulfaseuminj.1mg15909990614745NAGLAZYME, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
255.08.09.0000025Gefitynibump.o.1mg15909990717231Iressa, tabl. powl., 250 mg
265.08.09.0000026Glatirameri acetasinj.1mg15909990017065Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
275.08.09.0000027Glikol metoksypolietylenowy epoetyny betainj.1mcg15909990052684Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 50 mcg/0,3ml
5909990052707Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 100 mcg/0,3ml
5909990052745Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 200 mcg/0,3ml
5909990052868Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 75 mcg/0,3ml
5909990052875Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 150 mcg/0,3ml
5909990661008Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 30 mcg/0,3ml
5909990661046Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 120 mcg/0,3ml
285.08.09.0000028Idursulfasuminj.1mg15909990053742Elaprase, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
295.08.09.0000029Iloprostuminh.1mcg15909990609079Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 mcg
305.08.09.0000030Imatinibump.o.1mg15909990001057Glivec, tabl. powl., 100 mg
5909990001071Glivec, tabl. powl., 400 mg
315.08.09.0000031Imiglucerasuminj.1j.m.15909990943012Cerezyme, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 400 j.m.
325.08.09.0000032Immunoglobulinum humanuminj.1mg15909990049851Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049868Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049875Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990049882Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l
5909990354313Sandoglobulin P, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 3 g
5909990354412Sandoglobulin P, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 6 g
5909990420490Subcuvia, roztwór do wstrzykiwań, 0,16 g/ml
5909990425143Kiovig, roztwór do infuzji, 1 g
5909990425150Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425167Kiovig, roztwór do infuzji, 5 g
5909990425174Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990425181Kiovig, roztwór do infuzji, 20 g
5909990571642VIvaglobin, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, 0,16 g/ml
5909990725786Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725793Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725809Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990725823Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990729883Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml
5909990741038FLEBOGAMMA, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990756117Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 2,5 g
5909990756216Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 5 g
5909990762514Octagam (5% 2,5g), roztwór do infuzji, 2,5 g/50ml
5909990762613Octagam (5% 5g), roztwór do infuzji, 5 g/100ml
5909990762712Octagam (5% 10g), roztwór do infuzji, 10 g/200ml
5909990763863Octagam 10% (20ml, 2g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763870Octagam 10% (50ml, 5g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763887Octagam 10% (100 ml, 10g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990763894Octagam 10% (200ml, 20g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990782208Kiovig, roztwór do infuzji, 30 g
5909990797868FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797875FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797882FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990797899FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml
5909990836055FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990836062FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990836079FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml
5909990869541Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909990869572Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
5909990869657Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml
335.08.09.0000033Infliximabuminj.1mg15909990900114Remicade, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 0,1 g
345.08.09.0000034Interferonum alfainj.1 mlnj.m.15909990861118Alfaferone, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 3000000 j.m.
5909990861217Alfaferone, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 6000000 j.m./ml
355.08.09.0000035Interferonum alfa-2ainj.1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
365.08.09.0000036Interferonum alfa-2binj.1 mlnj.m.15909990004805IntronA, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 25 mln j.m./2,5 ml
5909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
375.08.09.0000037Interferonum beta 1a a 22 mcginj.1mcg15909990568819Rebif 8,8 mcg/0,2 ml; 22 mcg/0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, 8,8 mcg/(2,4 mln j.m.) /0,2 ml, 22 mcg/(6 mln j.m.) /0,5 ml mcg (j.m.) /ml
5909990728503Rebif 8,8 mcg/0,1 ml; 22 mcg/0,25 ml, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, 24 mln j.m./ml
385.08.09.0000038Interferonum beta 1a a 30 mcginj.1mcg15909990008148Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 mcg
395.08.09.0000039Interferonum beta 1a a 44 mcginj.1mcg15909990728497Rebif 44, roztwór do wstrzykiwań, 44 mcg/0,5 ml
5909990874934Rebif 44, roztwór do wstrzykiwań, 44 mcg/0,5 ml
405.08.09.0000040Interferonum beta-1binj.1mcg15909990619375Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 mcg/ml
5909990650996Extavia, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 mcg/ml
415.08.09.0000041Lamivudinump.o.1mg15909990479610ZEFFIX, tabl. powl., 100 mg
425.08.09.0000042Lapatynibump.o.1mg15909990084340TYVERB, tabl. powl., 250 mg
5909990084357TYVERB, tabl. powl., 250 mg
5909990763993TYVERB, tabl. powl., 250 mg
5909990851966TYVERB, tabl. powl., 250 mg
5909990851973TYVERB, tabl. powl., 250 mg
5909990851980TYVERB, tabl. powl., 250 mg
435.08.09.0000043Laronidasuminj.1j.m.15909990005673Aldurazyme, konc.do wl.doż., 100 j.m./ml
445.08.09.0000044Leuprorelinuminj.1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
455.08.09.0000045Mecaserminuminj.1mg15909990076024INCRELEX, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
465.08.09.0000046Methotrexatuminj.1mg15909990791255Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml
5909990791309Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml
5909990791361Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml
5909990791446Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml
5909990791491Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml
5909990822171Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml
5909990822195Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml
5909990822201Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml
475.08.09.0000047Nilotynibump.o.1mg15909990073535Tasigna, kaps., 200 mg
485.08.09.0000048Palivizumabuminj.1mg15909990815616Synagis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 50 mg
5909990815715Synagis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
495.08.09.0000049Panitumumabuminj.1mg15909990646531Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990646555Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
505.08.09.0000050Peginterferonum alfa-2ainj.1mcg15909990881192Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 135 mcg/0,5 ml
5909990881260Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 180 mcg/0,5 ml
5909990984718Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 270 mcg/ml
5909990984817Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 360 mcg/ml
515.08.09.0000051Peginterferonum alfa-2binj.1mcg15909991039110PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,05 mg/0,5ml
5909991039219PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,12 mg/0,5ml
5909991039318PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,08 mg/0,5ml
5909991039417PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,15 mg/0,5ml
5909991039516PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,1 mg/0,5ml
525.08.09.0000052Pemetrekseduminj.1mg15909990009664Alimta 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909990080205Alimta 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
535.08.09.0000053Ribavirinump.o.1mg15909990999828Rebetol, kaps. twarde, 200 mg
545.08.09.0000054Rituximabuminj.1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
555.08.09.0000055Sildenafilump.o.1mg15909990423040Revatio, tabl. powl., 20 mg
565.08.09.0000056Somatropinuminj.1mg15909990050161Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 3,3 mg/ml
5909990072897Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 6,7 mg/ml
5909990671014Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 mg
5909990771813Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 mg
575.08.09.0000057Sorafenibump.o.1mg15909990588169Nexavar, tabl. powl., 200 mg
585.08.09.0000058Sunitinibump.o.1mg15909990079377Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg
5909990079384Sutent, kaps. twarde, 25 mg
5909990079391Sutent, kaps. twarde, 50 mg
595.08.09.0000059Temozolomidump.o.1mg14037353009967Temomedac, kaps. twarde, 5 mg
4037353009974Temomedac, kaps. twarde, 20 mg
4037353009981Temomedac, kaps. twarde, 100 mg
4037353009998Temomedac, kaps. twarde, 140 mg
4037353010000Temomedac, kaps. twarde, 180 mg
4037353010017Temomedac, kaps. twarde, 250 mg
5909990672158Temodal, kaps. twarde, 20 mg
5909990672172Temodal, kaps. twarde, 100 mg
5909990672196Temodal, kaps. twarde, 250 mg
5909990672219Temodal, kaps. twarde, 0,14 g
5909990672233Temodal, kaps. twarde, 180 mg
5909990716999Temodal, kaps. twarde, 5 mg
5909990744701Temozolomide Teva, kaps. twarde, 5 mg
5909990744725Temozolomide Teva, kaps. twarde, 20 mg
5909990744749Temozolomide Teva, kaps. twarde, 100 mg
5909990744763Temozolomide Teva, kaps. twarde, 140 mg
5909990744787Temozolomide Teva, kaps. twarde, 180 mg
5909990746057Temozolomide Teva, kaps. twarde, 250 mg
5909990805082TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg
5909990805105TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg
5909990805136TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg
5909990805150TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg
5909990805174TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg
5909990805198TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg
605.08.09.0000060Tenofoviri disoproxilum fumaratump.o.1mg15909990009589VIread, tabl. powl., 245 mg
615.08.09.0000061Tobramycinuminh.1mg15909990045976Bramitob, płyn do inhalacji z nebulizatora w pojemniku jednodawkowym, 300 mg/4 ml, 300 mg/4ml
5909991056216Tobi, płyn do inhalacji z nebulizatora, 300 mg/5ml
625.08.09.0000062Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100inj.1j.m.15909990643950Xeomin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 j.
5909990674817Botox, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 j.
635.08.09.0000063Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 500inj.1j.m.15909990729227DYSPORT, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.
645.08.09.0000064Trabectedinuminj.1mg15909990635177Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg
5909990635184Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg
655.08.09.0000065Trastuzumabuminj.1mg15909990855919Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
665.08.09.0000066Treprostyniluminj.1mg15909990046805Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml
5909990046850Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990046867Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
675.08.09.0000067Triptorelinuminj.1mg15909990486915Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów zdrowotnych (lekowych)

CZĘŚĆ  A

- PROGRAMY LEKOWE

1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B
1.1 WARUNKI WYMAGANE
1.1.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologii lub oddział transplantologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
1.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
1.1.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w oddziale chorób zakaźnych/transplantologii klinicznej/ hepatologicznym lub w poradni chorób zakaźnych/ hepatologicznej/ leczenia WZW/ transplantologii współpracującej z oddziałem chorób zakaźnych w zakresie leczenia WZW - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
1.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

1.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
1.2.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej, w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologii lub oddział transplantologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
1.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

1.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
1.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w poradni chorób zakaźnych/ hepatologicznej/ leczenia WZW/ transplantologii współpracującej z oddziałem chorób zakaźnych w zakresie leczenia WZW - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
1.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
1.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C
2.1 WARUNKI WYMAGANE
2.1.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologii lub oddział transplantologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
2.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
2.1.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w oddziale chorób zakaźnych/transplantologii klinicznej/ hepatologicznym lub w poradni chorób zakaźnych/ hepatologicznej/ leczenia WZW/ transplantologii współpracującej z oddziałem chorób zakaźnych w zakresie leczenia WZW - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
2.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)

EKG

2.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
2.2.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologii lub oddział transplantologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
2.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (powyżej równoważnika 2 etatów);

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

2.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
2.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w poradni chorób zakaźnych/ hepatologicznej/ leczenia WZW/ transplantologii współpracującej z oddziałem chorób zakaźnych w zakresie leczenia WZW - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
2.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
2.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
3. LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO
3.1 WARUNKI WYMAGANE
3.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
3.1.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
3.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub poradnia onkologiczna/ chemioterapii współpracująca z oddziałem onkologicznym - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
3.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

USG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE (antygeny nowotworowe: CD-117)

3.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
3.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
3.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

3.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej)

3.2.4 organizacja udzielania świadczeńporadnia onkologiczna/ chemioterapii - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

3.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
3.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO
4.1 WARUNKI WYMAGANE
4.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
4.1.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
4.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział onkologiczny lub oddział onkologiczny z poradnią onkologiczną/ chemioterapii - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu

2) dostęp do konsultacji chirurgicznej

3) dostęp do konsultacji radioterapeutycznej - w przypadku raka odbytnicy

4.1.4 zapewnienie realizacji badańTK lub MR

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

4.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
4.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
4.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

4.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)

4.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej/ chemioterapii - powyżej 2 dni w tygodniu min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/ lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

4.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
4.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
5. LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO
5.1 WARUNKI WYMAGANE
5.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
5.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
5.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub oddział onkologiczny z poradnią onkologiczną lub oddział onkologiczny z poradnią radioterapii lub oddział onkologiczny z poradnią chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej) - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu.
5.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

EKG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

5.2 WARUNKI DODATKOWE
5.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
5.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

5.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub poradni radioterapii lub poradni chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej) - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

5.2.4 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
5.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
5.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
6. LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA
6.1 WARUNKI WYMAGANE
6.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści chorób płuc (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
6.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
6.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologii klinicznej lub oddział onkologiczny z poradnią onkologiczną lub oddział onkologiczny z poradnią chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu lub oddział chorób płuc lub oddział chorób płuc z poradnią onkologiczną z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
6.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE

BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE

6.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
6.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści chorób płuc (powyżej równoważnika 2 etatów)
6.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

6.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub poradni chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

6.2.4 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
6.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
6.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
7. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO WŁÓKNIAKOMIĘSAKA GUZOWATEGO SKÓRY (DFSP)
7.1 WARUNKI WYMAGANE
7.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
7.1.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
7.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub oddział onkologiczny z poradnią onkologiczną/ chemioterapii - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
7.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIE HISTOPATOLOGICZNE BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE
7.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
7.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
7.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

7.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);

7.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradnii onkologicznej/ chemioterapii - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

7.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
7.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
8. LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH
8.1 WARUNKI WYMAGANE
8.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
8.1.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
8.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny lub oddział onkologiczny z poradnią onkologiczną/ chemioterapii - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
8.1.4 zapewnienie realizacji badańTK lub MR RTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
8.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
8.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
8.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

8.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);

8.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej/ chemioterapii - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

8.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
8.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
9. LECZENIE RAKA PIERSI
9.1 WARUNKI WYMAGANE
9.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
9.1.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
9.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział onkologiczny lub oddział onkologiczny z poradnią onkologiczną lub oddział onkologiczny z poradnią chemioterapii

2) dostęp do konsultacji kardiologicznej

9.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA SCYNTYGRAFIA ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca) USG RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE (receptory HER2, ER I PGR)
9.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
9.2 1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
9.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

9.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)

9.2.4 organizacja udzielania świadczeńprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/ lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego
9.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
9.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
10. LECZENIE RAKA NERKI
10.1 WARUNKI WYMAGANE
10.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
10.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
10.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny z poradnią onkologiczną lub chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej) - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu.
10.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
10.2 WARUNKI DODATKOWE
10.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
10.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

10.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej lub chemioterapii z możliwością stałego monitorowania skuteczności stosowanej terapii oraz diagnozowania i leczenia działań niepożądanych (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia konsultacji kardiologicznej) - powyżej 2 dni w tygodniu min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

10.2.4 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
10.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
10.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
11. LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU
11.1. WARUNKI WYMAGANE
11.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści onkologii i hematologii dziecięcej, lub w przypadku radioterapii lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, z zapewnieniem stałego dostępu do konsultacji lekarza specjalisty onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
11.1.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów).
11.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział onkologiczny, radioterapii, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej lub poradnia onkologiczna/ onkologiczna dla dzieci/ chemioterapii/ chemioterapii dla dzieci współpracujące z oddziałem onkologicznym/ onkologicznym dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
11.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
11.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
11.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub lekarze specjaliści onkologii i hematologii dziecięcej, lub w przypadku radioterapii lekarze specjaliści radioterapii onkologicznej, z zapewnieniem stałego dostępu do konsultacji lekarza specjalisty onkologii klinicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)
11.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

11.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)

11.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni onkologicznej/ onkologicznej dla dzieci/ chemioterapii/ chemioterapii dla dzieci - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

11.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
11.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
12. LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH
12.1 WARUNKI WYMAGANE
12.1.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
12.1.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
12.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział hematologiczny lub onkologiczny
12.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA lub REZONANS MAGNETYCZNY RTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) EKG BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE (antygeny nowotworowe: CD-20) BADANIE HISTOPATOLOGICZNE
12.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
12.2.1 lekarzelekarze specjaliści onkologii klinicznej lub hematologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
12.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie podawania cytostatyków. (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

12.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej);

12.2.4 Organizacja udzielania świadczeńprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego.
12.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
12.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
13. LECZENIE SZPICZAKA PLAZMATYCZNO-KOMÓRKOWEGO (PLAZMOCYTOWEGO)
13.1 WARUNKI WYMAGANE
13.1.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii lub lekarze specjaliści onkologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
13.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym stażem pracy w ośrodkach o specyfice hematoonkologicznej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
13.1.3 organizacja udzielania świadczeńklinika/ oddział hematologiczny z dostępem do ośrodka intensywnej opieki kardiologicznej lub klinika/ oddział onkologii klinicznej z dostępem do ośrodka intensywnej opieki kardiologicznej
13.1.4 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, biopsja i/ lub trepanobiopsja szpiku) BADANIA IMMUNOLOGICZNE I CYTOGENETYCZNE RTG EKG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
13.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
13.2.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii lub lekarze specjaliści onkologii klinicznej - powyżej równoważnika 2 etatów)
13.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym stażem pracy w ośrodkach o specyfice hematoonkologicznej (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

13.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej)
13.2.4 organizacja udzielania świadczeńprzygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego
13.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
13.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ
14.1 WARUNKI WYMAGANE
14.1.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii lub lekarze specjaliści onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
14.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o profilu hematologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
14.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział hematologiczny/ hematologiczny dla dzieci lub poradnia hematologiczna/ hematologiczna dla dzieci współpracujące z oddziałem hematologicznym - min. 6 godzin dziennie - 2 dni w tygodniu
14.1.4 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem, FAG) BADANIA CYTOGENETYCZNE SZPIKU/ KRWI OBWODOWEJ BADANIE MOLEKULARNE RT-PCR SZPIKU/ KRWI OBWODOWEJ USG RTG
14.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
14.2.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii lub lekarze specjaliści onkologii i hematologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)
14.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o profilu hematologicznym (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

14.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)

14.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni hematologicznej/ hematologicznej dla dzieci - powyżej 2 dni w tygodniu - min. 6 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

14.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
14.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
15. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B
15.1 WARUNKI WYMAGANE
15.1.1 lekarze1) dla regionalnych centrów leczenia hemofilii: lekarz specjalista hematologii, angiologii, transfuzjologii, pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej; (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów; nie dotyczy dyżuru medycznego) w tym lekarz posiadający stopień naukowy doktora nauk medycznych (łączny czas pracy co najmniej równoważnik 1 etatu, nie dotyczy dyżuru medycznego)

2) dla lokalnych centrów leczenia hemofilii: lekarze (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów, nie dotyczy dyżuru medycznego), w tym - lekarz specjalista hematologii, angiologii, transfuzjologii, pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej (równoważnik jednego etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

3) dla świadczeniodawców udzielających świadczenie "leczenie w warunkach domowych": lekarz specjalista pediatrii lub hematologii, angiologii, transfuzjologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

15.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z odbytym szkoleniem w zakresie przetaczania krwi i jej składników (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
15.1.3 organizacja udzielania świadczeńzapewnienie realizacji zakresu zadań i świadczeń realizowanych przez regionalne i lokalne centra leczenia hemofilii (we wszystkie dni tygodnia) - zgodnie z opisem programu - w lokalizacji
15.1.4 zapewnienie realizacji badań1) dla regionalnych centrów leczenia hemofilii:

- kardiomonitor z defibrylatorem, USG - w miejscu, - RTG - w lokalizacji lub zapewnienie dostępu, CT, MRI, koagulometr, czytnik do reakcji immunoenzymatycznych (ELISA), termocykler, system elektroforezy i dokumentacji żeli - zapewnienie dostępu.

2) dla lokalnych centrów leczenia hemofilii:

- kardiomonitor z defibrylatorem, USG - w miejscu,

- RTG - w lokalizacji lub zapewnienie dostępu,

- koagulometr - zapewnienie dostępu

15.2 WARUNKI DODATKOWE
15.2.1 lekarze1) dla regionalnych centrów leczenia hemofilii: lekarz specjalista hematologii, angiologii, transfuzjologii, pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy powyżej równoważnika 2 etatów; nie dotyczy dyżuru medycznego) w tym lekarz posiadający stopień naukowy doktora nauk medycznych (łączny czas pracy co najmniej równoważnik 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

2) dla lokalnych centrów leczenia hemofilii: lekarz specjalista hematologii, angiologii, transfuzjologii, pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej (powyżej równoważnika 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

3) dla świadczeniodawców udzielających świadczenie "leczenie w warunkach domowych": lekarz specjalista pediatrii lub hematologii, angiologii, transfuzjologii, lub onkologii i hematologii dziecięcej (łączny czas pracy powyżej równoważnika 1 etatu; nie dotyczy dyżuru medycznego)

15.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z odbytym szkoleniem w zakresie przetaczania krwi i jej składników (łączny czas pracy powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

15.2.3 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
16. LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
16.1 WARUNKI WYMAGANE
16.1.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
16.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o profilu hematologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
16.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział hematologiczny lub poradnia hematologiczna współpracująca z oddziałem hematologicznym - min 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
16.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG RTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) EKG
16.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
16.2.1 lekarzelekarze specjaliści hematologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
16.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z minimum rocznym doświadczeniem na oddziale lub poradni o profilu hematologicznym (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

16.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni hematologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
16.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
16.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
17. LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI
17.1 WARUNKI WYMAGANE
17.1.1 lekarzelekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
17.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym stażem na oddziale pediatrycznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
17.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny lub immunologii klinicznej dla dzieci lub poradnia immunologiczna dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu

2) dostęp do oddziału intensywnej terapii

17.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, immunologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
17.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
17.2.1 lekarzelekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 2 etatów)
17.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym stażem na oddziale pediatrycznym (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

17.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
17.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni immunologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
17.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
17.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
18. LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO
18.1 WARUNKI WYMAGANE
18.1.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
18.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
18.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział pediatryczny o profilu endokrynologicznym lub oddział endokrynologiczny dla dzieci lub poradnia endokrynologiczna dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
18.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA RTG USG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
18.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
18.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
18.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

18.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
18.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
18.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
18.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
19. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKI (SNP)
19.1 WARUNKI WYMAGANE
19.1.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
19.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
19.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział endokrynologii wieku rozwojowego i/lub oddział pediatryczny o profilu endokrynologii wieku rozwojowego z poradnią endokrynologiczną dla dzieci - min. 6 godzin dziennie, 1 dzień w tygodniu,

2) dostęp do konsultacji: neurologicznych, okulistycznych, neurochirurgicznych, hematoonkologicznych

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

19.1.4 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE w lokalizacji

19.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń GH, IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA GENETYCZNE
19.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
19.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
19.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

19.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
19.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej dla dzieci - pow. 1 dnia w tyg. min. 6 godzin dziennie
19.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
19.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
20. LECZENIE DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1
20.1 WARUNKI WYMAGANE
20.1.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
20.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
20.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział endokrynologii wieku rozwojowego lub oddział pediatryczny o profilu endokrynologii wieku rozwojowego z poradnią endokrynologiczną dla dzieci/ pediatryczną o profilu endokrynologicznym - min. 6 godzin dziennie,1 dzień w tygodniu,

2) dostęp do konsultacji: diabetologicznych, kardiologicznych, laryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, neurochirurgicznych, hematoonkologicznych itp.

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię insulinopodobnym czynnikiem wzrostu-1 zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu.

20.1.4 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE w lokalizacji

20.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń GH, IGF-I i IGFBP-3) BADANIA GENETYCZNE
20.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
20.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
20.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

20.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
20.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej dla dzieci/ pediatrycznej o profilu endokrynologicznym - pow. 1 dnia w tyg. min. 6 godzin dziennie
20.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
20.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
21. LECZENIE CIĘŻKICH, WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII
21.1 WARUNKI WYMAGANE
21.1.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

21.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
21.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologii dziecięcej i/ lub oddział endokrynologii dziecięcej

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do Oddziału Intensywnej Terapii

3) dostęp do konsultacji: neurologicznej, psychologicznej, okulistycznej, dietetycznej

21.1.4 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) REZONANS MAGNETYCZNY

BADANIA DENSYTOMETRYCZNE

BADANIA OKULISTYCZNE Z OCENĄ W LAMPIE SZCZELINOWEJ

21.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
21.2 1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

21.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

21.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
21.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia;
21.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO
22.1 WARUNKI WYMAGANE
22.1.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów

22.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
22.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologii dziecięcej i/ lub oddział endokrynologii dziecięcej

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do Oddziału Intensywnej Terapii

3) dostęp do konsultacji: pulmonologicznej, laryngologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej, psychologicznej

22.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

EKG

ECHOKARDIOGRAFIA

BADANIA LABOARATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne)

BADANIA GENETYCZNE

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA AUDIOMETRYCZNE

22.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
22.2 1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

22.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

22.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
22.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
22.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
23. LECZENIE CHOROBY GAUCHERA
23.1 WARUNKI WYMAGANE
23.1.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

23.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
23.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/lub oddział neurologii dziecięcej i/lub oddział endokrynologii dziecięcej

i/lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/lub oddział neurologiczny i/lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do Oddziału Intensywnej Terapii

3) dostęp do konsultacji: hematologicznej, gastroenterologicznej, okulistycznej, neurologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej, psychologicznej, onkologicznej

23.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

ECHOKARDIOGRAFIA BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIA GENETYCZNE

BIOPSJA SZPIKU (w przypadku podejrzenia choroby Hodgkina)

23.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
23.2.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

23.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

23.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
23.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
23.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
24. LECZENIE CHOROBY HURLER
24.1 WARUNKI WYMAGANE
24.1.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

24.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
24.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologii dziecięcej i/ lub oddział endokrynologii dziecięcej

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do Oddziału Intensywnej Terapii

3) dostęp do konsultacji: laryngologicznej, ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej, psychologicznej

24.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG

REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

EMG

ECHOKARDIOGRAFIA

BADANIA AUDIOMETRYCZNE

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA OKULISTYCZNE Z OCENĄ W LAMPIE SZCZELINOWEJ

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIA GENETYCZNE

24.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
24.2.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

24.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

24.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
24.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
24.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
25. LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)
25.1 WARUNKI WYMAGANE
25.1.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

25.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
25.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologii dziecięcej i/ lub oddział endokrynologii dziecięcej

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do Oddziału Intensywnej Terapii

3) dostęp do konsultacji: okulistycznej, pulmonologicznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej

25.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

ECHOKARDIOGRAFIA

EMG

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIA AUDIOMETRYCZNE BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIA GENETYCZNE

25.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
25.2.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

25.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

25.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
25.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
25.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
26. LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX-LAMY)
26.1 WARUNKI WYMAGANE
26.1.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

26.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
26.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział pediatryczny z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologii dziecięcej i/ lub oddział endokrynologii dziecięcej

i/ lub oddział chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w dziedzinie chorób metabolicznych i/ lub oddział neurologiczny i/ lub oddział endokrynologiczny

2) dostęp do Oddziału Intensywnej Terapii

3) dostęp do konsultacji: pulmonologicznej, laryngologicznej, okulistycznej, ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej, psychologicznej

26.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG

EMG

ECHOKARDIOGRAFIA

SPIROMETR

BADANIE AUDIOMETRYCZNE

BADANIE OKULISTYCZNE Z OCENĄ W LAMPIE SZCZELINOWEJ BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, enzymatyczne) BADANIE GENETYCZNE

26.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
26.2.1 lekarze1) dzieci - lekarze specjaliści pediatrii i/ lub lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) dorośli - lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i/ lub lekarze specjaliści neurologii i/ lub lekarze specjaliści endokrynologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

26.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów),

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

26.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
26.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
26.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
27. LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEN PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ
27.1 WARUNKI WYMAGANE
27.1.1 lekarzelekarze specjaliści pulmonologii lub pulmonologii dziecięcej lub pediatrii posiadający doświadczenie w leczeniu chorych na mukowiscydozę (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
27.1.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie fizjoterapii chorych na mukowiscydozę (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
27.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział pediatryczny lub pulmonologiczny lub pulmonologiczny dla dzieci lub poradnia leczenia mukowiscydozy/ pediatryczna/ pulmonologiczna/ pulmonologiczna dla dzieci - min. 6 godz. dziennie - 2 dni w tygodniu
27.1.4 zapewnienie realizacji badańSPIROMETRIA

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne)

BADANIE BAKTERIOLOGICZNE

AUDIOGRAM

27.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
27.2 1 lekarzelekarze specjaliści pulmonologii lub pulmonologii dziecięcej lub pediatrii posiadający doświadczenie w leczeniu chorych na mukowiscydozę (powyżej równoważnika 2 etatów)
27.2.2 pielęgniarkipielęgniarki przeszkolone w zakresie fizjoterapii chorych na mukowiscydozę (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

27.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni leczenia mukowiscydozy/ pediatrycznej/ pulmonologicznej/ pulmonologicznej dla dzieci - powyżej 2 dni w tygodniu min. 6 godz. dziennie
27.2.4 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

fizjoterapeuta (równoważnik jednego etatu)

27.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
27.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
28. LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
28.1 WARUNKI WYMAGANE
28.1.1 lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji lub lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
28.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
28.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział neurologii/ ortopedii/ rehabilitacji lub poradnia neurologiczna/ ortopedyczna/ rehabilitacyjna - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
28.1.4 zapewnienie realizacji badańTK lub MR EMG RTG USG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
28.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
28.2.1 lekarzelekarze specjaliści w dziedzinie neurologii lub lekarze specjaliści w dziedzinie rehabilitacji lub lekarze specjaliści w dziedzinie ortopedii z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
28.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

28.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni neurologicznej/ ortopedycznej/ rehabilitacyjnej - powyżej 1 dnia w tygodniu min 6 godzin dziennie
28.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
28.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
29. LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
29.1 WARUNKI WYMAGANE
29.1.1 lekarzedzieci - lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

dorośli - lekarze specjaliści neurologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

29.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
29.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział neurologii lub poradnia neurologiczna lub oddział neurologii dziecięcej lub poradnia neurologiczna dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
29.1.4 zapewnienie realizacji badańREZONANS MAGNETYCZNY POTENCJAŁY WYWOŁANE (WPW) OLIGOKLONALNE Ig W PŁYNIE M-R
29.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
29.2.1 lekarzedzieci - lekarze specjaliści neurologii dziecięcej (powyżej równoważnika 2 etatów)

dorośli - lekarze specjaliści neurologii (powyżej równoważnika 2 etatów)

29.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

29.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
29.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni neurologicznej lub poradni neurologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
29.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
29.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
30. LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
30.1 WARUNKI WYMAGANE
30.1.1 lekarzelekarze specjaliści neurologii lub lekarze specjaliści rehabilitacji lub lekarze specjaliści ortopedii z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego neurologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
30.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
30.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział dla dzieci neurologii/ ortopedii/ pediatrii/ rehabilitacji lub poradnia dla dzieci neurologiczna/ ortopedyczna/ pediatryczna/ rehabilitacji - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
30.1.4 zapewnienie realizacji badańEMG RTG USG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem)
30.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
30.2.1 lekarzelekarze specjaliści neurologii lub lekarze specjaliści rehabilitacji lub lekarze specjaliści ortopedii z co najmniej rocznym doświadczeniem w prowadzeniu leczenia tą metodą, potwierdzonym pisemnie przez konsultanta wojewódzkiego neurologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
30.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

30.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
30.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni dla dzieci neurologicznej/ ortopedycznej / pediatrycznej/ rehabilitacji - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
30.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
30.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
31. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO
31.1 WARUNKI WYMAGANE
31.1.1 lekarze1) lekarze specjaliści pulmonologii lub kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

2) w przypadku leczenia dzieci - lekarze specjalści w dziedzinie kardiologii lub pulmonologii dziecięcej lub pediatrii i pulmonologii/ kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)

31.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
31.1.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w oddziale pulmonologicznym/ kardiologicznym lub transplantologii klinicznej lub w poradni pulmonologicznej/ kardiologicznej (z możliwością przeprowadzenia pełnej diagnostyki) - min. 6 godzin - 1 dzień w tygodniu

2) w przypadku leczenia dzieci - w oddziale pulmonologii/ kardiologii dziecięcej lub w poradni pulmonologii/ kardiologii dziecięcej (z możliwością przeprowadzenia pełnej diagnostyki) - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu

31.1.4 zapewnienie realizacji badańEKG RTG USG ECHOKARDIOGRAFIA DOPPLEROWSKA TESTY CZYNNOŚCIOWE PŁUC (w tym pletyzmografia - nie dotyczy dzieci) SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA płuc, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA ANGIO-CT) BADANIA LABORATORYJNE (HEMATOLOGICZNE, BIOCHEMICZNE, OCENA UKŁADU KRZEPNIĘCIA, PANEL AUTOIMMUNOLOGICZNY, BADANIA SEROLOGICZNE, biomarkery - troponina, NT-pro-BNP) SPIROERGOMETRIA
31.1.5 pozostałe warunkiPRACOWNIA HEMODYNAMICZNA pozwalająca na wykonanie cewnikowania prawego i lewego serca pod kontrolą RTG
31.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
31.2.1 lekarze1) lekarze specjaliści pulmonologii lub kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (powyżej równoważnika 2 etatów)

2) w przypadku leczenia dzieci - lekarze specjalści w dziedzinie kardiologii lub pulmonologii dziecięcej lub pediatrii i pulmonologii/ kardiologii z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (powyżej równoważnika 2 etatów)

31.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

31.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni pulmonologicznej/kardiologicznej także pulmonologii/kardiologii dziecięcej/transplantologii dziecięcej - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie
31.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
31.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA
32.1 WARUNKI WYMAGANE
32.1.1 lekarzelekarze specjaliści gastroenterologii, mający doświadczenie w prowadzeniu terapii choroby Leśniowskiego-Crohna (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
32.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
32.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział gastroenterologii i/ lub gastroenterologii dla dzieci z poradnią gastroenterologiczną i/ lub poradnią gastroenterologiczną dla dzieci - min. 5 godzin dziennie - 3 dni w tygodniu
32.1.4 zapewnienie realizacji badańTOMOGRAFIA KOMPUTEROWA BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, mikrobiologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
32.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
32.2.1 lekarzelekarze specjaliści gastroenterologii, mający doświadczenie w prowadzeniu terapii choroby Leśniowskiego-Crohna (powyżej równoważnika 2 etatów)
32.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

32.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny

farmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty(równoważnik 1 etatu lub powyżej)

32.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni gastroenterologicznej i/ lub poradni gastroenterologicznej dla dzieci - powyżej 3 dni w tygodniu - min. 5 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

32.2.5 zapewnienie nie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
32.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM
33.1 WARUNKI WYMAGANE
33.1.1 lekarzelekarz specjalista reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
33.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
33.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział chorób wewnętrznych lub oddział pediatryczny, posiadający poradnię reumatologiczną dostępną min. 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu lub oddział reumatologiczny z poradnią reumatologiczną
33.1.4 zapewnienie realizacji badańRTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKG
33.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
33.2.1 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
33.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

33.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)
33.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej - powyżej 5 dni w tygodniu - min. 5 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

33.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
33.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
34. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY
34.1 WARUNKI WYMAGANE
34.1.1 lekarzelekarz specjalista reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
34.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
34.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział reumatologiczny lub oddział chorób wewnętrznych lub oddział pediatryczny posiadający poradnię reumatologiczną dostępną min. 6 godzin dziennie przez 1 dzień w tygodniu lub poradnia reumatologiczna przy oddziale reumatologicznym lub przy oddziale chorób wewnętrznych lub przy oddziale pediatrycznym
34.1.4 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
34.2 WARUNKI DODATKOWE
34.2.1 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (powyżej równoważnika 1 etatu)
34.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

34.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej);
34.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
34.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
34.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
35. LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)
35.1 WARUNKI WYMAGANE
35.1.1 lekarzelekarz specjalista reumatologii pod warunkiem zapewnienia konsultanta - specjalisty dermatologii, który musi potwierdzić rozpoznanie łuszczycy lub lekarz specjalista dermatologii pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty reumatologii doświadczonego w leczeniu lekami biologicznymi (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
35.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
35.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział reumatologiczny lub oddział dermatologiczny lub poradnia reumatologiczna przy oddziale reumatologicznym - dostępna min. 6 godzin dziennie przez 1 dzień w tygodniu lub poradnia dermatologiczna przy oddziale dermatologicznym - dostępna min. 6 godzin dziennie przez 1 dzień w tygodniu

2) dostęp do konsultacji ginekologicznej

35.1.4 zapewnienie realizacji badańRTG klatki piersiowej BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE MAMMOGRAFIA lub USG
35.2 WARUNKI DODATKOWE
35.2.1 lekarzelekarz specjalista reumatologii pod warunkiem zapewnienia konsultanta - specjalisty dermatologii, który musi potwierdzić rozpoznanie łuszczycy lub lekarz specjalista dermatologii pod warunkiem zapewnienia stałego konsultanta - specjalisty reumatologii doświadczonego w leczeniu lekami biologicznymi (powyżej równoważnika 2 etatów)
35.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

35.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)
35.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej lub w poradni dermatologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu min. 6 godzin dziennie,

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

35.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
35.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)
36.1 WARUNKI WYMAGANE
36.1.1 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatu)
36.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
36.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział chorób wewnętrznych lub oddział pediatryczny posiadający poradnię reumatologiczną dostępną min. 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu lub oddział reumatologiczny z poradnią reumatologiczną
36.1.4 zapewnienie realizacji badańRTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKG
36.2 WARUNKI DODATKOWE
36.2.1 lekarzelekarze specjaliści reumatologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
36.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

36.2.3 pozostały personel medycznyfarmaceuta (równoważnik jednego etatu) lub farmaceuta (równoważnik jednego etatu) i technik farmacji pod nadzorem farmaceuty (równoważnik 1 etatu lub powyżej)
36.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni reumatologicznej - powyżej 5 dni w tygodniu, min. 5 godzin dziennie

przygotowywanie przez farmaceutę lub technika farmacji pod nadzorem farmaceuty, indywidualnych dawek leków i/lub podpisana umowa na przygotowywanie indywidualnych dawek leków z apteką zorganizowaną zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego

36.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
36.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
37. LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK (PNN)
37.1 WARUNKI WYMAGANE
37.1.1 lekarzelekarz specjalista nefrologii lub nefrologii dziecięcej lub transplantologii klinicznej (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
37.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) o profilu nefrologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
37.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział nefrologii/ nefrologii dla dzieci lub poradnia nefrologiczna/ nefrologiczna dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
37.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG RTG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem) BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKG
37.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
37.2.1 lekarzelekarz specjalista nefrologii lub nefrologii dziecięcej lub transplantologii klinicznej (powyżej równoważnika 1 etatu)
37.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) o profilu nefrologicznym(powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

37.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni nefrologicznej/ nefrologicznej dla dzieci - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
37.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
37.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
38. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)
38.1 WARUNKI WYMAGANE
38.1.1 lekarzelekarze specjaliści nefrologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
38.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
38.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział nefrologii wieku rozwojowego z poradnią nefrologii dziecięcej - min. 6 godzin dziennie, 1 dzień w tyg.

2) dostęp do konsultacji: genetycznych, endokrynologicznych i okulistycznych, kardiologicznych, hematoonkologicznych, urologicznych

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

38.1.4 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (do przechowywania hormonu wzrostu z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE w lokalizacji

38.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA GENETYCZNE BADANIA DENSYTOMETRYCZNE I DIALIZOTERAPIA
38.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
38.2.1 lekarzelekarze specjaliści nefrologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
38.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

38.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
38.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni nefrologii dziecięcej - pow. 1 dnia w tyg. min. 6 godzin dziennie
38.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
38.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
39. LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH
39.1 WARUNKI WYMAGANE
39.1.1 lekarzelekarz specjalista nefrologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
39.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni, stacji dializ) o profilu nefrologicznym (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
39.1.3 organizacja udzielania świadczeńoddział nefrologii lub stacja dializ lub poradnia nefrologiczna - min. 1 dzień w tygodniu
39.1.4 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne, morfologia krwi z rozmazem)
39.2 WARUNKI DODATKOWE
39.2 1 lekarzelekarz specjalista nefrologii (powyżej równoważnika 1 etatu)
39.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni, stacji dializ) o profilu nefrologicznym (powyżej równoważnika 2 etatów),

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

39.2.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni nefrologicznej - powyżej 1 dnia w tygodniu
39.2.4 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
39.2.5 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
40. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ)
40.1 WARUNKI WYMAGANE
40.1.1 lekarzelekarz specjalista neonatologii (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
40.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 1 etatu)
40.1.3 organizacja udzielania świadczeńporadnia neonatologii w ośrodku udzielającym świadczeń z zakresu neonatologii
40.1.4 zapewnienie realizacji badańBADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, morfologia krwi z rozmazem)
40.2 WARUNKI DODATKOWE
40.2.1 lekarzelekarze specjaliści neonatologii (powyżej równoważnika 1 etatu)
40.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 1 etatu)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

40.2.3 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
40.2.4 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
41. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER - WILLI
41.1 WARUNKI WYMAGANE
41.1.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
41.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
41.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział endokrynologii wieku rozwojowego i/lub oddział pediatryczny o profilu endokrynologii wieku rozwojowego z poradnią endokrynologiczną dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tyg.

2) dostęp do konsultacji: genetycznych, ortopedycznych, okulistycznych, dietetycznych oraz do leczenia rehabilitacyjnego

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

41.1.4 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (do przechowywania hormonu wzrostu z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE - w lokalizacji

41.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA GENETYCZNE
41.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
41.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
41.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

41.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
41.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej dla dzieci - pow. 1 dnia w tyg. - min. 6 godzin dziennie
41.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
41.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
42. LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)
42.1 WARUNKI WYMAGANE
42.1.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (łączny czas pracy - równoważnik 3 etatów)
42.1.2 pielęgniarkipielęgniarki (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
42.1.3 organizacja udzielania świadczeń1) oddział endokrynologii wieku rozwojowego i/lub oddział pediatryczny o profilu endokrynologii wieku rozwojowego z poradnią endokrynologiczną dla dzieci - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu

2) dostęp do konsultacji: genetycznych, ginekologicznych, okulistycznych, kardiologicznych i nefrologicznych

3) świadczeniodawca zobowiązuje się prowadzić terapię hormonem wzrostu zakupionym w ramach wspólnego zakupu leku, zleconego przez świadczeniodawcę Jednostce Koordynującej realizację programu, na wniosek Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

42.1.4 wyposażenie w sprzętCHŁODNIA (do przechowywania hormonu wzrostu z możliwością całodobowego monitorowania temperatury) w lokalizacji SPRZĘT ANTROPOMETRYCZNY (w tym stadiometr typu Harpanden) w lokalizacji

ATLAS GREULICHA-PYLE w lokalizacji

42.1.5 zapewnienie realizacji badańUSG TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA REZONANS MAGNETYCZNY RTG EKG BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, hormonalne (możliwość oznaczeń GH, IGF-I i IGFBP-3)) BADANIA GENETYCZNE
42.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
42.2.1 lekarzelekarze specjaliści endokrynologii i lekarze specjaliści pediatrii (powyżej równoważnika 3 etatów)
42.2.2 pielęgniarkipielęgniarki (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

42.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
42.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w poradni endokrynologicznej dla dzieci - pow. 1 dnia w tyg. - min. 6 godzin dziennie
42.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
42.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową
43. LECZENIE WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CHŁONIAKAMI, LECZONYCH RYTUKSYMABEM
43.1 WARUNKI WYMAGANE
43.1.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologii lub oddział transplantologii (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
43.1.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów Z WZW (łączny czas pracy - równoważnik 2 etatów)
43.1.3 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w oddziale chorób zakaźnych/ transplantologii klinicznej/ hepatologicznym lub w poradni chorób zakaźnych/ hepatologicznej/ leczenia WZW/ transplantologii współpracującej z oddziałem chorób zakaźnych w zakresie leczenia WZW - min. 6 godzin dziennie - 1 dzień w tygodniu
43.1.4 zapewnienie realizacji badańUSG

RTG

BADANIA LABORATORYJNE (biochemiczne, wirusologiczne, Morfologia krwi z rozmazem)

EKG

43.2 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
43.2.1 lekarzelekarze specjaliści chorób zakaźnych lub lekarze specjaliści transplantologii klinicznej, w przypadku realizacji programu przez poradnię transplantologii lub oddział transplantologii (powyżej równoważnika 2 etatów)
43.2.2 pielęgniarkipielęgniarki z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy w komórce organizacyjnej (oddziale, poradni) leczącej pacjentów z WZW (powyżej równoważnika 2 etatów)

zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314)

43.2.3 pozostały personel medycznypsycholog kliniczny
43.2.4 organizacja udzielania świadczeńoferent udziela świadczeń w zakresie chorób zakaźnych w poradni chorób zakaźnych/ hepatologicznej/ leczenia WZW/ transplantologii współpracującej z oddziałem chorób zakaźnych w zakresie leczenia WZW - powyżej 1 dnia w tygodniu - min. 6 godzin dziennie
43.2.5 zapewnienie realizacji badańmożliwość wykonania badań w lokalizacji udzielania świadczenia
43.2.6 zewnętrzna ocena jakości1) posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych 2) posiadanie certyfikatu CMJ - termin ważności powinien dotyczyć okresu objętego umową

CZĘŚĆ  B

- KWALIFIKACJE DO PROGRAMÓW LEKOWYCH

1. KWALIFIKACJA DO STOSOWANIA HORMONU WZROSTU
1.1 WARUNKI WYMAGANE
1.1.1 lekarzelekarze ze specjalizacją w zakresie pediatrii, endokrynologii, nefrologii
1.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) zapewnienie zgłaszalności dzieci, u których istnieje prawdopodobieństwo występowania niskorosłości w następstwie SNP, ZT, PNN, Zespołu Prader- Willi, ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1,

2) zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym,

3) nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki,

4) program archiwizacji danych wszystkich pacjentów kwalifikowanych do leczenia hormonem wzrostu/ insulinopodobnym czynnikiem wzrostu w systemie komputerowym,

5) zorganizowanie zakupu wspólnego hormonu wzrostu/ insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 na podstawie upoważnienia od poszczególnych świadczeniodawców realizujących programy lekowe (leczenie SNP, ZT, PNN, Zespołu Prader- Willi, ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1)

1.1.3 zapewnienie realizacji badań1) laboratorium diagnostyczne profilowe
2. KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA BIOLOGICZNEGO W CHOROBACH REUMATYCZNYCH
2.1 WARUNKI WYMAGANE
2.1.1 lekarzelekarze ze specjalizacją w zakresie reumatologii (4 etaty, w tym 2 z tytułem min. dr hab.)
2.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) nadzorowanie zgłaszalności przez poszczególne ośrodki chorych do leczenia,

2) nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki tak, aby od chwili kwalifikacji do zastosowania leczenia upłynął możliwie najkrótszy okres czasu,

3) zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym, o skuteczności prowadzonego leczenia i ewentualnych działaniach ubocznych,

4) nadzorowanie organizacji przyjmowania leku, zapewniającego dystrybucję leku zgodną zarówno z potrzebami ośrodków leczących, jak i decyzjami Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (szczelność systemu),

5) doświadczenie w prowadzeniu programów polityki zdrowotnej,

6) aktualizacja i nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami programu oraz prowadzenie archiwum niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz

2.1.3 zapewnienie realizacji badańLaboratorium diagnostyczne profilowane

spełnienie wszystkich wymogów diagnostycznych, określonych w ramach programów leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych, do weryfikacji badań innych placówek

3. KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CHORÓB ULTRARZADKICH
3.1 WARUNKI WYMAGANE
3.1.1 lekarzelekarze ze specjalizacją z pediatrii, neurologii, neurologii dziecięcej i chorób wewnętrznych
3.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) koordynacja kwalifikacji włączenia do leczenia pacjentów z chorobą Gauchera, Hurler, Pompego, z mukopolisacharydozą typu II oraz typu VI oraz hiperhomocysteinemią,

2) zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym,

3) nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki,

4) program archiwizacji danych wszystkich pacjentów kwalifikowanych do leczenia enzymatyczną terapią zastępczą w systemie komputerowym

3.1.3 zapewnienie realizacji badańLaboratorium diagnostyczne profilowane

Spełnienie wszystkich wymogów diagnostycznych, określonych w ramach programów lekowych leczenia chorób ultrarzadkich, do weryfikacji badań innych placówek

4. KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA W PROGRAMIE ZAPOBIEGANIA KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A i B
4.1 WARUNKI WYMAGANE
4.1.1 lekarzelekarz ze specjalizacją w zakresie hematologii lub angiologii lub transfuzjologii lub pediatrii lub onkologii i hematologii dziecięcej
4.1.2 organizacja udzielania świadczeń1) zapewnienie warunków realizacji zadań Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B,

2) zapewnienie niezbędnego zaplecza organizacyjnego dla działania Zespołu Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B,

3) zorganizowanie zakupu wspólnego czynników krzepnięcia na podstawie upoważnienia od poszczególnych świadczeniodawców realizujących program "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B",

4) nadzór nad prowadzonym rejestrem zgodnym z wymaganiami programu oraz prowadzenie archiwum niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Wykaz programów zdrowotnych (lekowych)

CZĘŚĆ  A

- PROGRAMY LEKOWE

Lp.KODNUMER ZAŁĄCZNIKA z Obw. MZROZPOZNANIE KLINICZNE

ICD-10

NAZWA PROGRAMUSUBSTANCJE CZYNNE
123456
103.0000.301.02B.1.B 18.1Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby

typu B

INTERFERON PEGYLOWANY ALFA -2A; INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA -2A; INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA -2B; INTERFERON alfa naturalny; LAMIWUDYNA; ENTEKAWIR; ADEFOWIR; TENOFOWIR
203.0000.302.02B.2.B 18.2Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby

typu C

INTERFERON PEGYLOWANY ALFA -2A; INTERFERON PEGYLOWANY ALFA -2B; INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA -2A; INTERFERON REKOMBINOWANY ALFA -2B; INTERFERON alfa naturalny, RYBAWIRYNA
303.0000.303.02B.3.C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)IMATYNIB; SUNITYNIB
403.0000.304.02B.4.C 18 - C 20Leczenie zaawansowanego raka jelita grubegoBEWACYZUMAB; CETUKSYMAB; PANITUMUMAB
503.0000.305.02B.5.C 22.0Leczenie raka wątrobokomórkowegoSORAFENIB
603.0000.306.02B.6.C 34Leczenie niedrobnokomórkowego raka płucaPEMETREKSED; DOCETAKSEL; GEFITYNIB; ERLOTYNIB
703.0000.307.02B.7.C 44, C 49Leczenie zaawansowanego włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP)IMATYNIB
803.0000.308.02B.8.C 48, C 49Leczenie mięsaków tkanek miękkichTRABEKTEDYNA
903.0000.309.02B.9.C 50Leczenie raka piersiTRASTUZUMAB; LAPATYNIB; KAPECYTABINA
1003.0000.310.02B.10.C 64Leczenie raka nerkiSUNITYNIB; SORAFENIB; EWEROLIMUS
1103.0000.311.02B.11.C 71Leczenie glejaków mózguTEMOZOLOMID
1203.0000.312.02B.12.C 82, C 83Leczenie chłoniaków złośliwychRYTUKSYMAB
1303.0000.313.02B.13.C 90Leczenie szpiczaka plazmatyczno-komórkowego (plazmocytowego)BORTEZOMIB
1403.0000.314.02B.14.C 92.1Leczenie przewlekłej białaczki szpikowejIMATYNIB; DASATYNIB; NILOTYNIB
1503.0000.315.02B.15.D 66, D 67Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i BKoncentrat czynnika krzepnięcia VIII;

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX

1603.0000.316.02B.16.D 75.2Leczenie nadpłytkowości samoistnejANAGRELID
1703.0000.317.02B.17.D 80, W TYM:

D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM:

D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83,

W TYM: D 83.0,

D 83.1, D 83.3,

D 83.8, D 83.9;

D 89

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieciIMMUNOGLOBULINY
1803.0000.318.02B.18.E 22.8Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieciLEUPRORELINA; TRIPTORELINA
1903.0000.319.02B.19.E 23Leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadkiSOMATOTROPINA
2003.0000.320.02B.20.E 34.3Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1MEKASERMINA
2103.0000.321.02B.21.E 72.1Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemiiBETAINA BEZWODNA
2203.0000.322.02B.22.E 74.0Leczenie choroby PompegoALGLUKOZYDAZA ALFA
2303.0000.323.02B.23.E 75Leczenie choroby Gaucher'aIMIGLUCERAZA
2403.0000.324.02B.24.E 76.0Leczenie choroby HurlerLARONIDAZA
2503.0000.325.02B.25.E 76.1Leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera)IDURSULFAZA
2603.0000.326.02B.26.E 76.2Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux - Lamy)GALSULFAZA
2703.0000.327.02B.27.E 84Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydoząTOBRAMYCYNA
2803.0000.328.02B.28.G 24.3, G 24.5, G 24.4, G 51.3, G 24.8, G 24.4Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzyTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
2903.0000.329.02B.29.G 35Leczenie stwardnienia rozsianegoINTERFERON BETA, OCTAN GLATIRAMERU
3003.0000.330.02B.30.G 80Leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcymTOKSYNA BOTULINOWA TYPU A
3103.0000.331.02B.31.I 27, I27.0Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP)SILDENAFIL; ILOPROST; BOSENTAN; TREPROSTINIL
3203.0000.332.02B.32.K 50Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)INFLIKSYMAB; ADALIMUMAB
3303.0000.333.02B.33.M 05, M 06, M 08Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnymINFLIKSYMAB; ETANERCEPT; ADALIMUMAB; RYTUKSYMAB; METOTREKSAT PODSKÓRNY
3403.0000.334.02B.34.M 05, M 06, M 08Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o dużej i umiarkowanej aktywności choroby lekami modyfikującymi przebieg chorobyMETOTREKSAT PODSKÓRNY
3503.0000.335.02B.35.L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)INFLIXIMAB; ETANERCEPT; ADALIMUMAB
3603.0000.336.02B.36.M 45Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)INFLIXIMABUM; ETANERCEPTUM; ADALIMUMAB
3703.0000.337.02B.37.N 18Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerekEPOETYNA ALFA; DARBEPOETYNA ALFA; GLIKOL METOKSYPOLIETYLENOWY EPOETYNY BETA
3803.0000.338.02B.38.N 18Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN)SOMATOTROPINA
3903.0000.339.02B.39.N 25.8Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanychCYNAKALCET
4003.0000.340.02B.40.P 27.1Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną)PALIWIZUMAB
4103.0000.341.02B.41.Q 87.1Leczenie dzieci z Zespołem Prader - WilliSOMATOTROPINA
4203.0000.342.02B.42.Q 96Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT)SOMATOTROPINA
4303.0000.343.02B.43.B 18, W TYM:

B 18.0, B 18.1, B 18.8, B 18.9; B 19 W CAŁOŚCI; C 82; C 83; Z 94

Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach

lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem

LAMIWUDYNA

CZĘŚĆ  B

- KWALIFIKACJE DO PROGRAMÓW LEKOWYCH

Lp.KODNUMER ZAŁĄCZNIKA

z Obw. MZ

ROZPOZNANIE KLINICZNE

ICD-10

NAZWA PROGRAMU
12345
103.0000.201.02B.19., B.20., B.38., B.41., B.42.E 23, E 34.3, N 18, Q 87.1, Q 96Kwalifikacja do stosowania hormonu wzrostu
203.0000.202.02B.33., B.34., B.35., B.36.M 05, M 06, M 08, M 45, L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3Kwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych
303.0000.203.02B.21., B. 22., B.23., B.24., B.25., B.26.,E 72.1, E 74.0, E 75, E 76.0, E 76.1, E 76.2Kwalifikacja i weryfikacja leczenia chorób ultrarzadkich
403.0000.204.02B.15.D 66, D 67Kwalifikacja i weryfikacja leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KWALIFIKACJA do STOSOWANIA HORMONU WZROSTU

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczeniaKwalifikacja do stosowania hormonu wzrostu
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)E 23 - somatotropinowa niewydolność przysadki

Q 96 - zespół Turnera (ZT)

N 18 - przewlekła niewydolność nerek (PNN)

Q 87.1 - Zespół Prader-Willi (PWS)

E 34.3 - karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana (ciężki pierwotny niedobór insulinopodobnego czynnika wzrostu-1)

1.3świadczenia skojarzonenie dotyczy
1.4częstość występowania jednostki chorobowej lub procedury medycznejczęstość zależna od jednostki chorobowej objętej terapią hormonem wzrostu:

- wrodzona postać somatotropinowej niedoczynności przysadki (SNP) występuje z częstością 1/6 000 - 1/10 000 urodzeń;

- ZT występuje z częstością 1 na 2 000 - 2 500 żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej. Dlatego szacuje się, że każdego roku rodzi się w Polsce ponad 100 dziewczynek z zespołem Turnera, a liczebność tej grupy w kraju szacuje się na ok. 10 000 osób;

- według EDTA niewydolność nerek i niskorosłość w jej przebiegu częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Jest to spowodowane większą częstością występowania wrodzonych nefropatii u chłopców niż u dziewczynek. Wśród chorób nerek doprowadzających do niskorosłości mocznicowej wymienia się wrodzone wady nerek i choroby metaboliczne (oksaloza, cystynoza), które mogą doprowadzić do niewydolności nerek od wczesnego dzieciństwa;

- częstość PWS w różnych krajach szacowana jest na 1/ 10 000 - 1/ 25 000 urodzeń; uwzględniając liczbę dzieci w Polsce i rzadkość schorzenia docelowo liczba leczonych pacjentów nie powinna przekroczyć 100-150 pacjentów;

- skrajna niskorosłość w następstwie ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1 występuje bardzo rzadko, gdyż spowodowana jest mutacjami receptora hormonu wzrostu (GH), zaburzeniami pozareceptorowej drogi przekazywania "sygnału" działania hormonu wzrostu, jak również mutacjami genu IGF-1 lub promotora tego genu. W porównaniu do pierwotnego niedoboru IGF-1 zdecydowanie częściej występuje wtórny niedobór IGF-1 w następstwie niedożywienia, zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego, chorób wątroby, niedoczynności tarczycy, przewlekłego leczenia dużymi dawkami glikokortykoidów itp. Z uwagi na rzadkość występowania docelowo liczba leczonych pacjentów nie powinna przekraczać 100-150 osób.

1.5kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczenia- określone odpowiednio w opisach programów lekowych leczenia niskorosłych dzieci z SNP, ZT i PNN, PWS oraz ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1

Kwalifikacja odbywa się w oparciu o:

A. wnioski o zakwalifikowanie do leczenia hormonem wzrostu oraz insulinopodobnym czynnikiem wzrostu - 1 dla pacjentów z:

1) somatotropinową niewydolnością przysadki;

2) zespołem Turnera;

3) przewlekłą niewydolnością nerek;

4) zespołem Prader-Willi;

5) ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu 1

B. karty wyników badań laboratoryjnych wymaganych w trakcie leczenia GH oraz leczenia rekombinowanym IGF-1, zgodnie z opisami odpowiednich programów lekowych

1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)89.00 - badanie i porada lekarska, konsultacja
1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)w przypadku pozytywnej kwalifikacji włączenie do odpowiedniego programu lekowego
1.8oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia)weryfikacja kwalifikacji do leczenia hormonem wzrostu i monitorowanie programu;

dziecko z SNP, zespołem Turnera, zespołem Prader-Willi oraz z przewlekłą niewydolnością nerek nieleczone hormonem wzrostu będzie nieuchronnie pogłębiało niedobór wzrostu, a trudności w adaptacji do środowiska będą narastały. Sprawność ruchowa takiego dziecka będzie zachowana, ale zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego i siła mięśniowa będą się relatywnie zmniejszać. Dziecko takie często będzie nieakceptowane przez środowisko, a brak właściwej stymulacji środowiska doprowadzi do gorszego rozwoju, zmniejszenia aktywności życiowej i intelektualnej. Dlatego też u takich osób w wieku dojrzałym nastąpi stopniowa i nieodwracalna degradacja socjalna. W przypadku nieleczonych pacjentów z zespołem Prader-Willi nasilać się będzie również otyłość, dochodząca do monstrualnych rozmiarów, prowadząc do wczesnego ujawnienia się powikłań skrajnej otyłości i znacznego skrócenia długości życia tych pacjentów. W przypadku ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1 nieleczenie tych pacjentów doprowadzi natomiast, podobnie jak w przypadku nieleczenia pacjentów z SNP, do narastającej niskorosłości i wszystkich społecznych następstw skrajnej niskorosłości.

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniazwiększone ryzyko nagłego zgonu dzieci z zespołem Prader i Willi leczonych GH szczególnie w początkowym okresie terapii, spowodowane jest przede wszystkim wystąpieniem lub nasileniem nocnych bezdechów.
2.Warunki wykonania
2.1specyfikacja i liczba badań diagnostycznych, niezbędnych dla wykonania świadczeniazostała określona w opisach programów leczenia hormonem wzrostu (leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki (snp) hormonem wzrostu, leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (pnn) hormonem wzrostu, leczenia niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (zt) hormonem wzrostu, leczenia dzieci z zespołem Prader-Willi rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu) oraz programie leczenia ciężkiego pierwotnego niedoboru insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1
2.2zakres oczekiwanych informacji na podstawie wykonanych badań diagnostycznych- w przypadku pacjentów z SNP, ZT, PNN i ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 uniknięcie trwałego kalectwa na skutek skrajnej niskorosłości (karłowatości) oraz uzyskanie przez pacjentów odpowiedniej mineralizacji kośćca przed wkroczeniem w wiek dojrzały;

- w przypadku pacjentów z PWS - przedłużenie czasu przeżycia oraz poprawa jakości życia (zmniejszenie zagrożenia wystąpienia monstrualnej otyłości oraz jej powikłań)

2.3średni czas udzielania świadczeniazależy od wieku, w którym pacjent został wprowadzony do programu i rodzaju schorzenia (średnio 4 - 5 lat)
2.4sprzęt i aparatura medyczna- laboratorium diagnostyczne profilowe;

- odpowiednio wyposażony zakład radiodiagnostyki;

- możliwość przeprowadzenia specjalistycznych konsultacji i badań genetycznych;

- program archiwizacji danych pacjenta w systemie komputerowym

2.5warunki organizacyjne udzielania świadczeńOśrodek będący realizatorem konsultacji koordynatora musi zapewnić warunki do realizacji następujących zadań Zespołu Koordynacyjnego:

- nadzorowanie zgłaszalności przez poszczególne ośrodki dzieci, u których istnieje prawdopodobieństwo występowania niskorosłości w następstwie SNP, ZT, PNN, PWS i ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1 na "wczesnych" etapach rozwoju;

- nadzorowanie procesu diagnostycznego prowadzonego przez poszczególne ośrodki tak, aby od chwili rozpoznania SNP, ZT, PNN, PWS do zastosowania leczenia hormonem wzrostu, podobnie jak w przypadku ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1 do zastosowania leczenia rekombinowanym IGF-1, upłynął możliwie najkrótszy okres czasu;

- zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym, o skuteczności prowadzonego leczenia i ewentualnych działaniach ubocznych;

- bieżąca ocena istniejącego zapasu hormonu wzrostu oraz IGF-1, ze stałą kontrolą dynamiki ich zużycia, w celu ułatwienia planowania terminu następnego zakupu tych preparatów;

- doświadczenie w prowadzeniu programów polityki zdrowotnej, szczególnie w zakresie terapii hormonem wzrostu i rekombinowanym IGF-1;

- prowadzenie bazy danych wszystkich pacjentów kwalifikowanych do leczenia hormonem wzrostu i IGF-1 oraz archiwum niezbędnej dla potrzeb sprawozdawczości;

- zorganizowanie zakupu wspólnego hormonu wzrostu/ insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 na podstawie upoważnienia od poszczególnych świadczeniodawców realizujących programy lekowe (leczenie SNP, ZT, PNN, Zespołu Prader- Willi, ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1).

2.6kwalifikacje specjalistów wykonujących zawód w pracowni- lekarze ze specjalizacją w zakresie pediatrii, endokrynologii, nefrologii wytypowani przez poszczególne ośrodki prowadzące leczenie hormonem wzrostu
2.7umiejętności i doświadczenie zawodowej.w.
2.8zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczeniapediatria
3.Skuteczność medyczna i ekonomiczna
3.1specyfikacja kosztów świadczenia6,25 pkt
3.2potwierdzenie skuteczności procedury medycznej z podaniem stopnia ufności wyniku (korzyści uzyskane dzięki jej zastosowaniu - efektywność medyczna)- w przypadku dzieci z SNP, ZT, PWS i ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1 uniknięcie trwałego kalectwa w następstwie skrajnej niskorosłości;

- w przypadku dzieci z PWS poprawa jakości życia i przedłużenie czasu przeżycia pacjentów z tym zespołem

4.istniejące wytyczne postępowania medycznegoOgólnopolski program leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży w następstwie somatotropinowej niedoczynności przysadki, zespołu Turnera i przewlekłej niewydolności nerek przez zastosowanie hormonu wzrostu; Walczak M., Romer T.E., Lewiński A., Roszkowska-Blaim M., - zawarte w programach terapii pacjentów z SNP, ZT, PNN i PWS (m. in. Romer T. E., Walczak M., Wiśniewski A. oraz pozostali członkowie Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu). Dziecko wolno rosnące i niskie. Standardy Medyczne 2001; 3, (7/8), 18-30, oraz Walczak M., Romer T.E., Korman E. oraz pozostali członkowie Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu. Zasady postępowania w przypadku niskorosłości uwarunkowanej somatotropinową niedoczynnością przysadki. Klin.Pediat. 2005;13,(2), 212-21.
Wzory dokumentów niezbędnych dla kwalifikacji oraz monitorowania leczenia pacjenta, zgodnie z opisami programów, przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA CHORÓB ULTRARZADKICH

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczeniaKwalifikacja i weryfikacja leczenia chorób ultrarzadkich.
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10)E 74.0 - Choroba spichrzeniowa glikogenu, choroba Pompego,

E 75 - Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów,

E 76.0 - Mukopolisacharydoza typu I, MPS I, choroba Hurlera,

E 76.1 - Mukopolisacharydoza typu II, MPS II, Zespół Huntera,

E 76.2 - Mukopolisacharydoza typu VI, MPS VI, Zespół: Maroteaux-Lamy,

E 72.1 - Leczenie ciężkich, wrodzonych hiperhomocysteinemii

1.3świadczenia skojarzonenie dotyczy
1.4częstość występowania jednostki chorobowej lub procedury medycznejChoroba rzadka - występuje z częstością ≤ 5 przypadków na 10 000

Choroba ultra rzadka - występuje z częstością ≤ 1 przypadku na 50 000

1.5kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaZespół Koordynacyjny dokonuje kwalifikacji chorych do uczestnictwa w programie lekowym w oparciu o opis przedmiotowego programu. Rozpoczęcie terapii następuje wyłącznie po pozytywnej kwalifikacji pacjenta do leczenia przez Zespół Koordynacyjny.

Kwalifikacja oraz weryfikacja skuteczności leczenia odbywa się w oparciu o:

1. ocenę stanu zdrowia pacjenta,

2. analizę dokumentacji medycznej.

1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM)89.00 - badanie i porada lekarska, konsultacja
1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia)w przypadku pozytywnej kwalifikacji - włączenie do właściwego programu lekowego
1.8oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania)- zahamowanie postępu choroby

- poprawa stanu klinicznego

- poprawa funkcji motorycznych

- poprawa jakości życia chorych

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaLeki stosowane w ramach enzymatycznej terapii zastępczej w leczeniu chorób ultra rzadkich obarczone są zróżnicowanym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych związanych z zastosowaniem danej terapii - szczegółowe dane zawarte są w stosownej Charakterystyce Produktu Leczniczego. Enzymatyczna terapia zastępcza jest dostępna od kilku lat, stąd też nie są znane odległe, czy też inne, rzadko występujące powikłania po zastosowaniu tej terapii.
2.Warunki wykonania
2.1specyfikacja i liczba badań diagnostycznych, niezbędnych dla wykonania świadczeniazostała określona w opisach programów
2.2zakres oczekiwanych informacji na podstawie wykonanych badań diagnostycznych- ograniczenie ilości i ciężkości powikłań u chorych

- poprawa funkcji motorycznych oraz siły mięśni szkieletowych

- zahamowanie postępu choroby

- poprawa jakości życia chorych

2.3średni czas udzielania świadczeniazgodnie z kryteriami opisanymi w programach leczenia chorób ultrarzadkich
2.4sprzęt i aparatura medyczna- program archiwizacji danych dotyczących programów lekowych w systemie komputerowym (SMPT), wypełniany przez lekarzy prowadzących i przez Zespół Koordynacyjny.
2.5warunki organizacyjne udzielania świadczeńOśrodek będący realizatorem przedmiotowego świadczenia musi zapewnić warunki do realizacji następujących zadań Zespołu Koordynacyjnego:

- nadzorowanie zgłaszalności przez poszczególne ośrodki chorych do leczenia,

- nadzorowanie procesu rozpoczęcia terapii pacjentów zakwalifikowanych do leczenia

- zapewnienie niezakłóconego, ciągłego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami prowadzącymi terapię i ośrodkiem koordynującym, o skuteczności prowadzonego leczenia i ewentualnych działaniach ubocznych;

- nadzorowanie organizacji przyjmowania leku, zapewniającego dystrybucję leku zgodną z potrzebami ośrodków leczących, jak i decyzjami Zespołu Koordynacyjnego (szczelność systemu);

- doświadczenie w prowadzeniu programów polityki zdrowotnej,

- prowadzenie bazy danych wszystkich pacjentów kwalifikowanych do leczenia oraz archiwum, niezbędnego dla potrzeb sprawozdawczości i analiz.

2.6kwalifikacje specjalistów- lekarze ze specjalizacją w zakresie pediatrii, chorób wewnętrznych oraz lekarze z innymi specjalizacjami niezbędnymi do weryfikacji procesów diagnozowania chorób ultrarzadkich oraz ich terapii
2.7umiejętności i doświadczenie zawodowe- lekarze ze specjalizacją w zakresie pediatrii, chorób wewnętrznych oraz lekarze z innymi specjalizacjami mający wieloletnie doświadczenie w diagnozowania chorób ultrarzadkich oraz terapii tych chorób
2.8zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- pediatria lub choroby wewnętrzne
3.Skuteczność medyczna i ekonomiczna
3.1specyfikacja kosztów świadczenia6,25 pkt.
3.2potwierdzenie skuteczności procedury medycznej z podaniem stopnia ufności wyniku (korzyści uzyskane dzięki jej zastosowaniu - efektywność medyczna)- wydłużenie okresu przeżycia chorych

- zahamowanie postępu choroby - do zdefiniowania przez Zespół

- poprawa stanu klinicznego chorych - do zdefiniowania przez Zespół

- ograniczenie ilości i ciężkości powikłań chorób objętych terapią - do zdefiniowania przez Zespół

- poprawa jakości życia objętych terapią chorych

4.Istniejące wytyczne postępowania medycznego- według aktualnie obowiązujących standardów i wytycznych w tym wytycznych płatników publicznych innych krajów
Wzory dokumentów niezbędnych dla kwalifikacji oraz monitorowania leczenia pacjenta, zgodnie z opisami programów, przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich.

grafika