Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2011.38.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2011 r.

Dokument wygenerowany 2011-10-19, ze strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, opublikowany w serwisie 2011-10-17 12:21:30

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011/DSOZ

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 13 października 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

(Dz. Urz. NFZ z dnia 17 października 2010 r.)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne zmienionym zarządzeniem Nr 11/2010/DSOZ z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 35/2011/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, w załączniku nr 3. Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy, w I Części A: w pkt 9. Wymagania wobec oferentów w ppkt 1 w części określającej sposób ustalenia rozpoznania pod pojęciami "cytotechnik", "cytomorfolog" oraz "diagnosta laboratoryjny" należy rozumieć "diagnostę laboratoryjnego posiadającego tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej lub posiadającego udokumentowane umiejętności w wykonywaniu badań cytologicznych".
§  2.
1.
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2.
W przypadku toczącego się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanowienia § 1 wprowadza się po zakończeniu postępowania.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696; Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016.