Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.24.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2010/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 1 września 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 1)), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionego zarządzeniem Nr 92/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz zarządzeniem Nr 32/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2)
załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3)
załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
§  2.
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1.
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Katalog grup

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Część I

Dializoterapia wątrobowa

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczenia5.53.01.0001479 - Dializoterapia wątrobowa
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10) K 72.0 Ostra i podostra niewydolność wątroby

Metoda wybiórczego eliminowania toksyn, umożliwia podtrzymywanie i stabilizację funkcji wątroby.

Eliminacja z krwi pacjenta egzotoksyn jak i endotoksyn powstających w przebiegu uszkodzenia narządowego (wątroby, nerek) zarówno fizycznie rozpuszczonych w osoczu jak i będących w połączeniu z białkami krwi (albuminami).

K72.1 Przewlekła niewydolność wątroby

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaDo wykonania świadczenia kwalifikowani są pacjenci m.in. z:

- ostrą niewydolnością wątroby

- zaostrzeniem przewlekłego uszkodzenia wątroby (głównie polekowego lub poalkoholowego)

1.4specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM) 50.921 dializa wątrobowa
1.5oczekiwane wyniki postępowania (efekt działania - kryteria wyjścia) - samoistna poprawa czynności wątroby także innych współwystępujących powikłań narządowych

- stabilizacja stanu chorego oczekującego na transplantację wątroby - w praktyce klinicznej kontynuowane są zabiegi do czasu pozyskania dawcy wątroby lub utraty kwalifikacji pacjenta do przeszczepu wątroby lub możliwości przeprowadzania zabiegu (śmierć mózgu, wstrząs, czynne krwawienie, DIC)

2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oraz

zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn zm.).

2.2zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- toksykologia

- nefrologia

- transplantologia

- anestezjologia i intensywna terapia

Część II

Przeszczepienie nerki - kategoria I

Przeszczepienie nerki - kategoria I < 18 r.ż.

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczenia5.51.01.0011093 - Przeszczepienie nerki - kategoria I

5.51.01.0011095 -

Przeszczepienie nerki - kategoria I < 18 r.ż.

1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10) N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek
1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKryteria kwalifikacji do przeszczepu nerki:

- Pacjent przewlekle dializowany lub przygotowywany do leczenia nerkozastępczego

- z rozpoznaną schyłkowa niewydolnością nerek (klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min/1,75 m2, a w cukrzycy < 20ml/min/1,75m2)

- zgłoszenie do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie, po wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu tj. zgodnie z zasadami kwalifikacji i zgłoszenia chorego do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne
1.5częstość występowania proceduryŚredniorocznie w Polsce wykonuje się obecnie około 500-1000 zabiegów przeszczepienia nerki.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM) 00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi

00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi

39.958 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii

55.691 Alloprzeszczep nerki

56.511 Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego

56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową

56.515 Wytworzenie przetoki metodą Brickera

56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka

56.517 Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z zewnętrznym odprowadzeniem moczu

56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem

56.741 Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem płata pęcherzowego

56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem

56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza

57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego

57.872 Powiększenie pęcherza

57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)

57.874 Rekonstrukcja pęcherza moczowego z wytworzeniem szczelnego zbiornika

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia) - leczenie immunosupresyjne

- stała opieka nefrologiczna

- stała opieka transplantologiczna

- leczenie powikłań

- edukacja pacjenta.

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowe i grzybicze)

Powikłania urologiczne:

- przeciekanie moczu

- przetoki moczowe

- upośledzony odpływ moczu spowodowany zatkaniem, uciskiem, skręceniem lub zwężeniem moczowodu

- odpływ pęcherzowo-moczowodowy

- zakażenie dróg moczowych.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oraz

zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie nerki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia

2) typowanie tkankowe

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia

6) ocenę wyników

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- transplantologia kliniczna

- chirurgia ogólna

- chirurgia dziecięca

3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

Część III

Przeszczepienie nerki - kategoria II

Przeszczepienie nerki - kategoria II < 18 r.ż.

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczenia5.51.01.0011094 - Przeszczepienie nerki - kategoria II

5.51.01.0011096 -

Przeszczepienie nerki - kategoria II < 18 r.ż.

1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10) N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek
1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKryteria kwalifikacji do przeszczepu nerki:

- Pacjent przewlekle dializowany lub przygotowywany do leczenia nerkozastępczego

- z rozpoznaną schyłkowa niewydolnością nerek (klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min/1,75 m2, a w cukrzycy < 20ml/min/1,75m2)

- zgłoszenie do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie, po wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu tj. zgodnie z zasadami kwalifikacji i zgłoszenia chorego do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne
1.5częstość występowania proceduryŚredniorocznie w Polsce wykonuje się obecnie 500-1000 zabiegów przeszczepienia nerki.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM) 55.691 Alloprzeszczep nerki
1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia) - leczenie immunosupresyjne

- stała opieka nefrologiczna

- stała opieka transplantologiczna

- leczenie powikłań

- edukacja pacjenta

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowe i grzybicze).

Powikłania urologiczne:

- przeciekanie moczu

- przetoki moczowe

- upośledzony odpływ moczu spowodowany zatkaniem, uciskiem, skręceniem lub zwężeniem moczowodu

- odpływ pęcherzowo-moczowodowy

- zakażenie dróg moczowych.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oraz

zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn zm.).

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie nerki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia

2) typowanie tkankowe

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia

6) ocenę wyników

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- transplantologia kliniczna

- chirurgia ogólna

- chirurgia dziecięca

3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

Część IV

Przeszczepienie nerki i trzustki

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczenia5.51.01.0011097 - Przeszczepienie nerki i trzustki
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10) N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek

E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKryteria kwalifikacji do przeszczepu nerki:

- pacjent przewlekle dializowany lub przygotowywany do leczenia nerkozastępczego

- z rozpoznaną schyłkowa niewydolnością nerek (klirensem kreatyniny poniżej 15 ml/min/1,75 m2, a w cukrzycy < 20ml/min/1,75m2)

- zgłoszony do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie, po wykluczeniu przeciwwskazań do zabiegu tj. zgodnie z zasadami kwalifikacji i zgłoszenia chorego do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie nerki.

Wskazaniem do równoczesnej transplantacji trzustki jest cukrzyca typu 1 powikłana schyłkową niewydolnością nerek na tle nefropatii cukrzycowej.

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne.
1.5częstość występowania proceduryW Polsce średniorocznie wykonuje się około 20 zabiegów przeszczepienia nerki i trzustki.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM) 00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi

00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi

39.958 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii

52.82 Alloprzeszczep trzustki

55.691 Alloprzeszczep nerki

56.511 Wytworzenie wstawki (conduit) z jelita biodrowego

56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową

56.515 Wytworzenie przetoki metodą Brickera

56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka

56.517 Wszczepienie moczowodu do jelita biodrowego z zewnętrznym odprowadzeniem moczu

56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem

56.741 Przeszczepienie moczowodu z wytworzeniem płata pęcherzowego

56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem

56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza

57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego

57.872 Powiększenie pęcherza

57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)

57.874 Rekonstrukcja pęcherza moczowego z wytworzeniem szczelnego zbiornika

1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia) - leczenie immunosupresyjne

- stała opieka nefrologiczna

- stała opieka diabetologiczna

- stała opieka transplantologiczna

- leczenie powikłań

- edukacja pacjenta

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego

- poprawa jakości życia chorych i powrót do normalnej aktywności życiowej

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę.

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowe i grzybicze).

Zapalenie trzustki, przetoka trzustkowa.

Powikłania urologiczne:

- przeciekanie moczu

- przetoki moczowe

- upośledzony odpływ moczu spowodowany zatkaniem, uciskiem, skręceniem lub zwężeniem moczowodu

- odpływ pęcherzowo-moczowodowy

- zakażenie dróg moczowych.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oraz

zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowanie świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie nerki oraz trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia

2) typowanie tkankowe

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia nerki i trzustki, z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych wyrobów medycznych i środków pomocniczych

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia

6) ocenę wyników

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- transplantologia kliniczna;

- chirurgia ogólna

- chirurgia dziecięca

3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

Część V

Przeszczepienie trzustki

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczenia5.51.01.0007030 - Przeszczepienie trzustki
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10) E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)

E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi)

T86.8 Niepowodzenie i odrzut innych przeszczepionych narządów i tkanek

G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu.4)

H36.0 Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią. 3)

I79.2 Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

N08.3 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem.2)

1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaWskazaniem do równoczesnej transplantacji trzustki jest cukrzyca powikłana niewydolnością nerek na tle nefropatii cukrzycowej oraz innymi powikłaniami.

Pacjent zgłoszony do Krajowej Listy Osób oczekujących na przeszczepienie

1.4świadczenia skojarzoneLeczenie immunosupresyjne.
1.5częstość występowania proceduryW Polsce wykonuje się zabiegi przeszczepienia trzustki jedynie sporadycznie.
1.6specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM) 52.82 Alloprzeszczep trzustki
1.7zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia) - leczenie immunosupresyjne

- stała opieka diabetologiczna

- stała opieka transplantologiczna

- leczenie powikłań

- edukacja pacjenta

1.8oczekiwane wyniki postępowania- poprawa stanu klinicznego

- poprawa jakości życia chorych

- wydłużenie czasu przeżycia pacjenta

1.9ryzyka powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowaniaOdrzucenie przeszczepu przez biorcę

Zakażenia oportunistyczne (wirusowe, pierwotniakowe i grzybicze).

Zapalenie trzustki, przetoka trzustkowa.

Powikłania naczyniowe:

- zakrzep żylny lub tętniczy

- zwężenie zespoleń naczyniowych.

2.Warunki wykonania i finansowania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

oraz

zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).

2.2warunki finansowania świadczeniaFinansowania świadczenia obejmuje w szczególności:

1) transport i przechowywanie trzustki lub nawiązanie współpracy z ośrodkiem dawcy i sprowadzenie narządu do przeszczepienia

2) typowanie tkankowe

3) przygotowanie biorcy do przeszczepienia od chwili przyjęcia do ośrodka przeszczepowego w celu wykonania procedury, włączając w to transport biorcy

4) wykonanie zabiegu przeszczepienia trzustki z zastosowaniem koniecznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków pomocniczych

5) leczenie biorcy w okresie pooperacyjnym do 30 dni od daty wykonania przeszczepienia

6) ocenę wyników

7) inne czynności niezbędne do organizacji i koordynacji wykonania świadczenia

8) raportowanie wyników przeszczepienia do Rejestru Przeszczepień.

Świadczenie nie obejmuje wstępnej kwalifikacji biorców oraz żywego dawcy.

2.3zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- transplantologia kliniczna

- chirurgia ogólna

- chirurgia dziecięca

3Istniejące wytyczne postępowania medycznegoZespół ekspertów w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Transplantologia kliniczna pod redakcją W. Rowińskiego, J. Wałaszewskiego, L. Paczka. PZWL, 2004

Część VI

Ciężka łuszczyca

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczenia5.51.01.0009040 Ciężka łuszczyca
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10) L40.0 Łuszczyca pospolita
1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKwalifikacja do udzielenia świadczenia może nastapić gdy:

- nie uzyskano poprawy po leczeniu z zastosowaniem przynajmniej dwóch różnych metod klasycznej terapii ogólnej (leczenie PUVA lub metotreksatem lub cyklosporyną lub retinoidami), brak poprawy po klasycznym leczeniu ogólnym może być stwierdzony dopiero w przypadku zastosowania maksymalnych dopuszczalnych dawek danego leku przez okres 3 miesięcy

albo

- występują przeciwwskazania do stosowania wyżej wymienionych metod terapii ogólnej, przeciwwskazanie do stosowania terapii ogólnej musi być oparte na charakterystyce danego produktu leczniczego lub aktualnej wiedzy medycznej

i jednocześnie uzyskano następujące oceny nasilenia procesu łuszczycowego:

- według skali PASI >10

- według skali BSA>10%

- według skali DLQI>10

Przeciwwskazaniami do świadczenia są:

1) nadwrażliwość na lek lub składniki preparatu

2) ciąża i okres karmienia piersią

3) równoczasowe stosowanie innego leczenia immunosupresyjnego (za wyjątkiem skojarzonego stosowania metotreksatu z infliksymabem)

4) stwierdzenie:

- czynnej lub utajonej infekcji wirusowe, bakteryjnej, grzybiczej i pierwotniakowej, zwłaszcza zakażenia wirusami HIV, wirusowego zapalenia wątroby B i C oraz Mycobacterium tuberculosis

- tocznia rumieniowatego układowego

- choroby demielinizacyjnej

- ciężkiej niewydolności układu krążenia (NYHA III i IV)

- czynnej choroby nowotworowej lub choroby nowotworowej, której leczenie zakończone zostało w ciągu ostatnich 5 lat (z wyjątkiem raka podstawnokomórkowego skóry).

1.4częstość występowania proceduryŁuszczyca dotyczy około 1- 3 % populacji.

Łuszczyca zwykła (plackowata, postacie umiarkowane i ciężkie) - częstość tych postaci w populacji (chorobowość) to ok. 1-1,5% (wszystkie postacie 1-3%); zapadalność - 1000-1500 przypadków rocznie.

1.5specyfikacja zasadniczych procedur medycznych wykonywanych w trakcie udzielania świadczenia (wg ICD 9 CM) 00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
1.6zalecenia dotyczące dalszego postępowania (zalecane lub konieczne kolejne świadczenia) Stała opieka dermatologiczna:

- w pierwszym roku terapii kontrola raz w miesiącu, w późniejszym okresie kontrole powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące

- kontrola powinna obejmować ocenę nasilenia procesu łuszczycowego według skali PASI oraz dokładne badanie pod kątem obecności ewentualnej infekcji, raz na trzy miesiące ocenę poziomu jakości życia

- w ciągu pierwszych 6 miesięcy terapii wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych (CRP, morfologia, ocena funkcji wątroby, poziom kreatyniny oraz badanie ogólne moczu) raz w miesiącu

- po 6 miesiącu terapii ww. badania powinny być wykonywane raz na 3 miesiące

- raz w roku należy wykonać: zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej oraz próbę tuberkulinową (lub badanie Quantiferon TBGold).

Edukacja pacjenta.

1.7oczekiwane wyniki postępowania- oceny skuteczności stosowanego leczenia dokonuje się pomiędzy 12 a 16 tygodniem terapii w zależności od stosowanego leku

- za zadowalającą poprawę kliniczną uznaje się:

- zmniejszenie wartości PASI o 75% (PASI-75) w porównaniu do wartości przed rozpoczęciem terapii biologicznej

lub

- poprawę wskaźnika PASI mieszczącą się w przedziale 50% - 75%, jeżeli równocześnie obserwuje się poprawę jakości życia ocenioną za pomocą skali DLQI o minimum 5 punktów,

- w przypadku nie uzyskania zadowalającej poprawy, leczenie należy przerwać

- ustąpienie objawów klinicznych ciężkiej łuszczycy oraz poprawa jakości życia pacjenta i powrót do normalnej aktywności życiowej

1.8ryzyko powikłań postępowania medycznego i częstość ich występowania- wzrost częstości infekcji

- zwiększenie ryzyka zgonu u pacjentów z niewydolnością krążenia

2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).
2.2zakres dziedzin medycyny uprawnionych do wykonania świadczenia- dermatologia i wenerologia
3Istniejące wytyczne postępowania medycznego1) Szepietowski J, Adamski Z, Chodorowska G, Gliński W, Kaszuba A, Placek W, Rudnicka L, Reich A: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów). Przegląd Dermatologiczny 2010; 97: 1-13

2) Menter A, Chair A, Gottlieb A, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritisWork J Am Acad Dermatol, 2008, 58/5, 826-850.

3) Furst DE, Keystone EC, Kirkham B, et al.Updated consensus stałement on biological agents for the treatment of rheumatic diseases, Downloaded from ard.bmj.com on 5 January 2009

4) Smith CH, Anstey AV, Barker JNWN, et al. British Association of Dermatologists' guidelines for biologic interventions for psoriasis 2009. BJD, 2009, 161, 987-1019.

5) Woolacott N, Bravo Vergel Y, Hawkins N, et al. Etanercept and infliximab for the treatment of psoriatic arthritis: a systematic review and economic evaluation. Health Technology Assessment 2006;10: 31; 1-258

6) Woolacott NF, Khadjesari ZC, Bruce IN, Riemsma RP. Etanercept and infliximab for the treatment of psoriatic arthritis: a systematic review. Clin Exp Rheumatol. 2006 Sep-Oct;24(5):587-93.

7) Work Group: Gottlieb A, Korman NJ, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis. Section 2. Psoriatic arthritis: Overview and guidelines of care for treatment with an emphasis on the biologics. J Am Acad Dermatol 2008;58:851-64

8) Reich K, Griffiths C, Barker J, et al. Recommendations for the Long-Term Treatment of Psoriasis with Infliximab: A Dermatology Expert Group Consensus. Dermatology, 2008, 217, 268-275

9) Gottlieb A, Menter A, Mendelsohn A, Shen YK, Li S, Guzzo C, Fretzin S, Kunynetz R, Kavanaugh A: Ustekinumab, a human interleukin 12/23 monoclonal antibody, for psoriatic arthritis: randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover trial. Lancet 2009; 373: 633-640

10) Gladman DD, Mease PJ, Ritchlin CT, Choy EHS, Sharp JT, Ory PA, Perdok RP, Sasso EH: Adalimumab for long-term treatment of psoriatic arthritis: Forty-eight week data from the adalimumab effectiveness in psoriatic arthritis trial. Arthritis Rheum 2007; 56: 476-488

Część VII

Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF.

1.Charakterystyka świadczenia
1.1nazwa świadczenia5.51.01.0002002 Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF
1.2określenie i kody powiązanych ze świadczeniem schorzeń (wg ICD 10) H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
1.3kryteria kwalifikacji chorych wymagających udzielenia świadczeniaKryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia:

1) obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej), klasycznej, ukrytej lub mieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) zajmującej ponad 50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT (optycznej koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej;

2) wiek powyżej 50 roku życia;

3) wielkość zmiany mniejsza niż 12 DA (12 powierzchni

tarczy nerwu wzrokowego);

4) ostrość wzroku w leczonym oku 0,1-0,5 określonej

według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent

ETDRS);

5) zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych;

6) brak dominującego zaniku geograficznego;

7) brak dominującego wylewu krwi.

1.4badania przy kwalifikacji do udzielania świadczenia1) badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku na tablicach Snellena lub ETDRS;

2) OCT (optyczna koherentna tomografia);

3) fotografia dna oka;

4) angiografia fluoresceinowa (w przypadkach trudnych z diagnostycznego punktu widzenia - angiografia indocyjaninowa).

1.5badania przeprowadzane przy kolejnym udzielaniu świadczenia oraz w trakcie monitorowania leczenia1) badanie okulistyczne z oceną ostrości wzroku

na tablicach Snellena lub ETDRS;

2) OCT (optyczna koherentna tomografia);

3) opcjonalnie - fotografia dna oka;

4) opcjonalnie - angiografia fluoresceinowa (w przypadkach trudnych z diagnostycznego punktu widzenia -angiografia indocyjaninowa).

Obowiązkowe jest wykonanie angiografii fluoresceinowej raz na 12 miesięcy (w przypadkach trudnych z diagnostycznego punktu widzenia - wykonanie angiografii indocyjaninowej).

1.6określenie czasu leczenia i kryteria wyłączeniaPostępowanie terapeutyczne obejmuje minimum trzykrotne udzielenie świadczenia, trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z leczenia zgodnie z kryteriami wyłączenia.

Kryteria wyłączenia:

1) zapalenie wnętrza gałki;

2) odwarstwienie siatkówki;

3) okres ciąży lub karmienia piersią;

4) progresja choroby definiowana jako znaczne pogorszenie ostrości wzroku (spadek o więcej niż 3 linie na tablicy Snellena lub do wartości 0,02 to jest 1/50 określonej według tablic Snellena);

5) wystąpienie działań niepożądanych uniemożliwiających dalsze stosowanie leku, w tym wystąpienie objawów nadwrażliwości na substancję czynną lub inne substancje pomocnicze.

1.7określenie warunków dla możliwości kolejnego udzielania świadczenia i oczekiwane wyniki postępowaniaKolejne udzielanie świadczenia tylko wtedy, gdy po trzykrotnym jego udzieleniu, grubość siatkówki w OCT (optycznej koherentnej tomografii) zwiększy się o więcej niż 100 μm lub VA spada o więcej niż 1 linię na tablicy Snellena (5 liter na tablicy ETDRS).
2.Warunki wykonania świadczenia
2.1warunki wykonania świadczeniaZgodnie z właściwym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (z późn. zm.).
2.2uprawnienia do wykonania świadczeniaŚwiadczenie może być udzielane wyłącznie przez lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki, posiadającego doświadczenie w wykonywaniu iniekcji do ciała szklistego. Iniekcja doszklistkowa preparatu musi być przeprowadzona w warunkach pełnej aseptyki w sali operacyjnej.