Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.8.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2010/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 66/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii - wykaz zawierający substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10, które wymienione są w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.), oraz w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz. 1142.);";

2)
w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, składającym się:

a) z części A zawierającej substancje czynne stosowane w chemioterapii nowotworów oraz z części C zawierającej substancje czynne stosowane w terapii wspomagającej, stanowiącym załącznik nr 1 f do zarządzenia,

b) z części B zawierającej substancje czynne stosowane w chemoterapii nowotworów wraz z rozpoznaniami według ICD-10, które zostały określone w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, oraz w załączniku Nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanym dalej "katalogiem substancji".

3)
załącznik nr 1f do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 2 marca 2010 roku.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.

ZAŁĄCZNIK 

Katalog substancji czynnych stosowanych w terapii wspomagającej