Dzienniki resortowe

NFZ.2013.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWY FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 21 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. Zarządzenie stosuje się do świadczeń rozliczanych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 kwietnia 2013 r. i okresach następnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dane dotyczące rozliczenia świadczeń udzielonych z zastosowaniem leku Ustekinumab, określonego w przepisach niniejszego zarządzenia są przekazywane do dnia 1 kwietnia 2013 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378 z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Komunikat szczegółowy NFZ:*

Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Spis treści

1. OBJAŚNIENIA

1.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT"

1.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"

1.3. WPISY W POZOSTAŁYCH KOLUMNACH

2. KOMUNIKAT ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH (I FAZY)

2.1. OGÓLNA BUDOWA KOMUNIKATU DANYCH

2.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA KOMUNIKATU DANYCH O ŚWIADCZENIACH AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH

2.2.1. Nagłówek komunikatu - elementy "komunikat" i "swiadczeniodawca"

2.2.2. Elementy "zestaw-swiadczen" i "dane-zestawu"

2.2.3. Element "pacjent"

2.2.4. Element "nfz:program-zdrow"

2.2.5. Element "zlecenie"

2.2.6. Element "hospitalizacja"

2.2.7. Element "swiadczenie"

2.2.8. Element "kom-org"

2.2.9. Element "personel-real"

2.2.10. Element "autoryzacja"

2.2.11. Element "przyczyna"

2.2.12. Element "transport"

2.2.13. Element "sesja"

2.2.14. Element "procedura"

2.2.15. Element "ratownictwo"

2.2.16. Element "wystawione-zlecenia"

2.2.17. Element "pozycja-rozl"

2.3. KOMUNIKAT POTWIERDZENIA DANYCH O ŚWIADCZENIACH AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH

3. ELEMENTY PROTOKOŁU WYMIANY DANYCH

3.1. BUDOWA ZESTAWU ŚWIADCZEŃ

3.2. REGUŁY WERSJONOWANIA

3.3. REGUŁY KORYGOWANIA DANYCH

3.4. INNE WYMAGANIA W PROTOKOLE WYMIANY DANYCH

3.4.1. Unikalność hospitalizacji:

3.4.2. Przekazywanie zestawów świadczeń:

3.4.3. Zasady nazewnictwa i kompresji plików:

1. Objaśnienia

Jasnofioletowym tłem oznaczone są elementy wprowadzone w komunikatach szczegółowych NFZ, tzn. nie występujące w komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ.

1.1. Wpisy w kolumnie "Format"

data - oznacza datę zapisaną w postaci RRRR-MM-DD

data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)

rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR

miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM

rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM

liczba(m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki

[w art. dom.] - oznacza tzw. wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;

do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.

1.2. Wpisy w kolumnie "Krotność"

1z - oznacza, że w konkretnym komunikacie może wystąpić tylko jeden z atrybutów lub elementów na tym samym poziomie hierarchii w ramach elementu bezpośrednio nadrzędnego, które oznaczono symbolem "1z";

0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;

1.3. Wpisy w pozostałych kolumnach

Płeć (w kolumnie "Opis") - oznacza, że atrybut może przyjmować następujące wartości zgodnie z normą PN-ISO 5218:

0 - płeć nieokreślona

1 - mężczyzna

2 - kobieta

9 - nieznana

2. Komunikat świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

2.1. Ogólna budowa komunikatu danych

Uwaga! Przedstawiona poniżej generalna struktura komunikatu obejmuje tylko główne elementy. Szczegółowa specyfikacja przedstawiona jest w następnym podrozdziale.

Poziom w hierarchiiElementKrotnośćOpis elementu
0komunikat1Główny element komunikatu wymiany danych obejmujący wszystkie inne elementy zawierające poszczególne grupy informacji. Postać zgodna z ogólnym formatem nagłówka wszystkich komunikatów.
1swiadczeniodawca1Identyfikacja świadczeniodawcy i jego systemu informatycznego
1zestaw-swiadczen1-nElement umożliwiający grupowanie świadczeń, niezbędny dla tych przypadków, gdy ze względu na przyjęte zasady sprawozdawczości muszą być one przekazywane równocześnie. W szczególności dotyczy to wszystkich pobytów na oddziałach podczas hospitalizacji pacjenta.
2dane-zestawu0-1Element pomocniczy (techniczny) występujący wtedy, gdy przekazywane są informacje charakteryzujące wykonane świadczenie. Nie występuje (a wraz z nim żaden z podległych elementów), jeżeli świadczeniodawca przekazuje jedynie informację o potrzebie usunięcia danych o zestawie świadczeń, wysłanych w jednym z poprzednich komunikatów.
3pacjent1Element obejmujący dane charakteryzujące świadczeniobiorcę, o których mowa w § 4 rozporządzenia.
3nfz:program-zdrow0-1Element zawierający dodatkowe dane dotyczące programów zdrowotnych leczenia dzieci ze śpiączką.
3zlecenie0-1Element zawierający podstawowe dane dotyczące fazy zlecenia świadczenia. Nie występuje, jeżeli świadczenia udzielono bez zlecenia.
3hospitalizacja0-1Element obejmujący dodatkowe dane wymagane tylko w przypadku sprawozdawania obejmującego świadczenia udzielone podczas hospitalizacji.
3swiadczenie1-nElement obejmujący dane charakteryzujące świadczenie.
4dane-swiadczenia0-1Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji nieprzekazywanych w przypadku usuwania świadczenia.
5kom-org1Dane identyfikujące komórkę organizacyjną, w której udzielono świadczenia.
5personel-real1Dane identyfikujące osobę udzielającą lub odpowiedzialną za udzielenie świadczenia.
5nfz:autoryzacja0-1Dane dot. autoryzacji wykonania świadczenia (np. kupon RUM).
5przyczyna1Przyczyny medyczne udzielenia świadczenia.
5transport0-1Element zawierający dodatkowe dane rejestrowane w związku z przewozem pacjenta.
5nfz:sesja0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku z sesją lub cyklami leczenia w ramach której udzielono świadczenia. Grupuje pacjentów uczestniczących w tej samej sesji lub cyklu leczenia.
5procedura0-nElement umożliwiający przekazanie precyzyjniejszych danych o wykonanym świadczeniu np. konkretne procedury medyczne.
5ratownictwo0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku z wyjazdem.
5nfz:wystawione-zlecenia0-nDane charakteryzujące zlecenia wystawione w trakcie udzielania świadczeń medycznych (np. skierowanie do specjalisty, wystawiona recepta).

Element przetwarzany tylko w Śląskim OW NFZ

5nfz:pozycja-rozl0-nPozycja rozliczeniowa (zrealizowany produkt) związana z wykonanym świadczeniem.

Wszystkie przedstawione wyżej elementy podstawowe tworzą jedynie 'szkielet' komunikatu. Konkretne dane przekazywane są w atrybutach tych elementów. Szczegółowa budowa poszczególnych elementów przedstawiona jest w tabelach poniżej.

2.2. Szczegółowa specyfikacja komunikatu danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych

2.2.1. Nagłówek komunikatu - elementy "komunikat" i "swiadczeniodawca"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zwanym dalej "rozporządzeniem" jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "SWIAD"
wersja1do 2 cyfrNumer wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "7"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "6.0"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuOdpowiednio, jak dla atrybutu id-odb.
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuOdpowiednio, jak dla atrybutu id-inst-odb.
nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca dokonujący sprawozdania
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości:

R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika

Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

2.2.2. Elementy "zestaw-swiadczen" i "dane-zestawu"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
1zestaw-swiadczen1-nZestaw świadczeńGrupuje świadczenia, których charakterystyka przekazywana jest w elemencie "swiadczenie".
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy, w której został zarejestrowany zestaw świadczeńNie występuje, jeśli identyfikator instalacji jest taki sam jak przekazany w atrybucie "//komunikat/swiadczeniodawca/@id–inst".
id-zest-swiad1do 20 cyfrIdentyfikator zestawu świadczeńAtrybut techniczny pozwalający na synchronizację danych pomiędzy systemami informatycznymi świadczeniodawcy i podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń
nr-wersji1liczba (4,0) Numer wersji (modyfikacji) danych zestawu świadczeń, z wyjątkiem danych rozliczeniowych zdefiniowanych przez płatnikaAtrybut techniczny wykorzystywany do numerowania wersji przekazywanych danych w przypadku ich poprawiania.
Szczegółowe zasady zmiany numeru wersji - zobacz punkt 3 (Elementy protokołu wymiany danych).
nfz:nr-wersji-rozl1liczba (4,0) Nr wersji (modyfikacji) zbioru danych rozliczeniowych związanych z niniejszym zestawem świadczeńAtrybut techniczny wykorzystywany do numerowania wersji przekazywanych danych (blok rozliczeniowy) w przypadku ich poprawiania.

Szczegółowe zasady zmiany numeru wersji - zobacz punkt 3 (Elementy protokołu wymiany danych)

typ11 literaTyp zestawu świadczeńPomocniczy atrybut techniczny pozwalający na lepszą weryfikację poprawności struktury przekazanego komunikatu w zależności od rodzaju świadczeń przekazywanych w sprawozdaniu.

Wartości:

S - dla świadczeń opieki stacjonarnej

A - dla pozostałych świadczeń

usun0-11 litera

[N]

Żądanie usunięcia całego zestawu świadczeńWartości:

T - żądanie usunięcia

N - przekazanie danych

Jeżeli atrybut nie występuje, przyjmuje się, że jego wartość wynosi "N".

mom-wprow1data i czasData i czas pierwszej rejestracji zestawu świadczeń w systemie świadczeniodawcyPomocniczy atrybut techniczny umożliwiający przede wszystkim zabezpieczenie przed zamieszaniem w danych po niekontrolowanym przywróceniu przez świadczeniodawcę stanu bazy danych z przeszłości (np. po awarii).
mom-modyf1data i czasData i czas ostatniej modyfikacji zestawu świadczeń w systemie świadczeniodawcyPomocniczy atrybut techniczny umożliwiający przede wszystkim zabezpieczenie przed zamieszaniem w danych po niekontrolowanym przywróceniu przez świadczeniodawcę stanu bazy danych z przeszłości (np. po awarii).
2dane-zestawu0-1Dane obejmujące świadczenia wchodzące w skład zestawu świadczeńElement techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji nieprzekazywanych w przypadku usuwania zestawu świadczeń. Jeśli atrybut "usun" w elemencie "zestaw-swiadczen" ma wartość "T", to element "dane-zestawu" (wraz z wszystkimi elementami podrzędnymi) nie występuje.
swiadcz-ratuj-zycie0-11 litera [N]Czy wykonane świadczenie było świadczeniem ratującym życie tj. czy zostało udzielone w warunkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 13a rozporządzenia.Wartości:

T - Tak

N - Nie

Atrybut powoduje ustawienie lub zmianę statusu pozycji rozliczeniowej (//nfz:dane-poz-rozl/@swiadcz-ratuj-zycie) na wartość zgodną z deklaracją niniejszego atrybutu z wyjątkiem pozycji rozliczeniowych ujętych w szablonach rachunków. (potwierdzonych przez proces naliczania lub potwierdzonych pozytywnie komunikatem II fazy).
nfz:charakter0-11 cyfra

[0]

Charakter zestawu świadczeńWartości:

0 - Charakter nie określony,

1 - Obrażenia mnogie

2.2.3. Element "pacjent"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3pacjent1Dane pacjenta
4autoryzacja-karta0-1Identyfikacja pacjenta za pomocą karty pacjentaElementy występuje tylko w przypadku, gdy zestaw świadczeń został autoryzowany kartą pacjenta funkcjonującą na terenie Śląskiego OW NFZ. Przez autoryzację należy rozumieć odczytanie karty pacjenta za pomocą czytnika i zarejestrowanie tego faktu w systemie świadczeniodawcy z dokładnością do sekundy.
nr-karty110 cyfrNumer karty
nr-duplikat12 cyfryNumer duplikatu karty
data1data i czasData i czas autoryzacji zestawu świadczeń kartąData początkowa pierwszego świadczenia w danym zestawie świadczeń musi być zgodna z datą autoryzacji zarejestrowaną w systemie świadczeniodawcy i rozumianą jako data elektronicznej weryfikacji karty. W przeciwnym wypadku, element "autoryzacja-karta" w ogóle nie występuje.
4ident-pacj1Identyfikacja pacjenta
typ-osoby0-11 litera [P]Informacja, dla jakiej osoby przekazano dane identyfikacyjneP - pacjent

O - rodzic albo opiekun prawny

typ-id0-1do 2 znaków

[P]

Kod typu identyfikatoraZgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia
id-osoby1do 30 znakówIdentyfikator pacjenta
pesel-ue0-111 znakówPESEL pacjenta posiadającego uprawnienie do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacjiAtrybut przekazywany wyłącznie w przypadku gdy, osoba uprawniona do świadczeń na podstawie koordynacji posiada własny numer PESEL
4pacjent-stat0-1Dane stałystyczne o pacjenciePrzekazywane wyłącznie w sytuacji, gdy nie przekazano własnego numeru PESEL pacjenta, z wyjątkiem osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - w ich przypadku zawsze przekazuje się dane o płci i dacie urodzenia.
plec11 cyfraPłeć pacjentaNa podstawie normy ISO 5218
data-urodz0-1dataData urodzenia pacjentaNiewymagana w przypadku pacjentów "NN" lub "NW" oraz ratownictwa medycznego, gdy ustalenie tych danych jest niemożliwe.
4dane-osob0-1Dane osobowe pacjentaNie występuje wyłącznie w przypadku ubezpieczonych, których identyfikatorem jest własny numer PESEL. Niewymagany w przypadku, gdy //ident-pacj/@typ-id jest "NN" lub "NW" i ustalenie danych jest niemożliwe.
imie1do 30 znakówImię
imie20-1do 30 znakówDrugie imię
nazwisko1do 60 znakówNazwisko
5adres0-1Adres w państwie stałego zamieszkania pacjentaPodawany wyłącznie w przypadku udzielenia świadczenia: - świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, - osobom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia, - bez numeru PESEL. Niewymagany w przypadku: - gdy //ident-pacj/@typ-id jest "NN" lub "NW" i ustalenie danych jest niemożliwe, - osób bezdomnych"
panstwo0-12 znaki

[PL]

Kod państwa stałego zamieszkaniaWedług normy PN-ISO 3166-1
kod-pocztowy0-1do 10 znakówKod pocztowy, jeżeli występuje
miejscowosc1do 56 znakówMiejscowość zamieszkania
ulica0-1do 65 znakówUlica
nr-domu1do 9 znakówNumer domu
nr-lok0-1do 10 znakówNumer lokalu
teryt0-17 znakówKod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYTPrzekazywany jeżeli //dane-osob/adres/@panstwo = "PL"
5adres-w-polsce0-1Adres przebywania w Rzeczpospolitej PolskiejPrzekazywany, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania (zamieszkanie poza terytorium Rzeczypospoliej Polskiej).
kod-pocztowy0-16 znakówKod pocztowy, jeżeli występuje
miejscowosc1do 56 znakówMiejscowość zamieszkania
ulica0-1do 65 znakówUlica
nr-domu1do 8 znakówNumer domu
nr-lok0-1do 5 znakówNumer lokalu
teryt17 znakówKod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT
4uprawnienie0-nDane dotyczące ubezpieczenia lub sposobu finansowania świadczeńPoszczególne świadczenia z jednego zestawu świadczeń mogą być udzielane na podstawie różnych uprawnień, np. z tytułu ubezpieczenia albo decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Element przekazywany dla świadczeń z roku 2012 i lat wcześniejszych

nfz:id-upraw1liczba(10,0) Unikalny identyfikator uprawnienia w ramach zestawu świadczeńIdentyfikuje uprawnienie, które posłuży do rozliczenia produktu
panstwo0-12 znaki

[PL]

Kod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeńWedług normy PN-ISO 3166-1
tytul-uprawn0-1do 2 znaków

[U]

Tytuł uprawnieniaZgodnie z tabelą nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia
5podmiot-fin1UWAGA! Może wystąpić tylko jeden z elementów nfz-min, gmina, instytucja
6nfz-min0-1

1z

Oddział NFZ lub odpowiednie ministerstwo
kod12 cyfryKod oddziału NFZ lub ministerstwa
6gmina0-1

1z

Gmina, w której wydano decyzję dla świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
teryt17 cyfrKod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYTIdentyfikacja gminy poprzez kod TERYT określa również jednoznacznie organ wydający decyzję (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
organ1do 50 znakówNazwa organu wydającego
6instytucja0-1

1z

Instytucja właściwa
kod-inst1do 10 znakówNumer identyfikacyjny instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacjiNumer instytucji na dokumencie upoważniającym jest to pierwszy człon (przed myślnikiem) symbolu instytucji właściwej na dokumencie.
akronim-nazwy0-1do 25 znakówAkronim nazwy instytucji właściwejDla numeru identyfikacyjnego instytucji jest to drugi człon symbolu instytucji właściwej na dokumencie.
nfz:id-inst-cwu0-1do 30 znakówIdentyfikator instytucji właściwej w słowniku CWUNie występuje, tylko jeśli instytucja nie jest jeszcze wpisana do CWU.
5dokument0-1Dokument poświadczający prawo do świadczeńMoże wystąpić tylko jeden z elementów karta, decyzja, dokument-ue, dokum-inne-upraw, karta-polaka
6karta0-1

1z

Karta ubezpieczenia zdrowotnegoDotyczy polskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego
numer1do 20 znakówNumer karty ubezpieczenia zdrowotnego
6decyzja0-1

1z

Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
numer0-1do 40 znakówNumer decyzji
data-od1dataData, od której przysługuje prawo do świadczeń
6dokum-ue0-n

1z

Dokument uprawniający do świadczeń wydany na podstawie przepisów o koordynacji
7ekuz0-1

1z

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
numer1do 20 znakówNumer
data-do1dataData końcowa okresu ważności
7certyfikat0-1

1z

Certyfikat
nfz:numer-cert0-1do 20 znakówNumer identyfikacyjny certyfikatu
data-wyst0-1dataData wystawienia
data-od0-1dataData początkowa okresu ważności
data-do1dataData końcowa okresu ważności
7poswiadcz0-1

1z

Poświadczenie
numer1do 20 znakówNumer poświadczeniaNumer ten, zbudowany zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy, zawiera również rodzaj poświadczanego druku serii E100

Numer w formacie: OW/EEE/RR/NNNNN

Gdzie OW - nr oddziału wojewódzkiego NFZ, EEE - dokument E100, RR - rok, NNNNN - kolejny numer poświadczenia

W miejscu należy przekazywać jedynie numer druku danej serii bez poprzedzającej ją litery - przykładowo dla druku E100 będzie to "100"
data-wyst1dataData wystawienia
data-od1dataData początkowa okresu ważności
data-do0-1dataData końcowa okresu ważności
7druk-e0-1

1z

Formularz serii E, dokument przenośny S lub DA1
rodzaj1do 4 znakówRodzaj formularzaOznaczenie bez spacji lub myślnika
data-wyst1dataData wystawienia
data-od0-1dataData początkowa okresu ważności
data-do0-1dataData końcowa okresu ważności
6dokum-inne-upraw0-1

1z

Dokument potwierdzający uprawnieniaDokument potwierdzający uprawnienia zgodnie z tabelą nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia:

- dla świadczeń w ramach okresów sprawozdawczych przed 2013 r.I, AL, NA. PS, CU, ZA, UC, CH, EM.

- dla świadczeń w ramach okresów sprawozdawczych od 2013 r.

IA, IB, AL, NA. PS, CU, ZA, UC, CH, EM.

nazwa1do 100 znakówNazwa dokumentu
nr-dok1do 10 znakówNumer dokumentu
data-wyst1dataData wystawienia
podm-wyst1do 30 znakówPodmiot wystawiający
npwz0-17 znakówNumer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił dokumentPrzekazywany tylko w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie.
6karta-polaka0-1

1z

Karta Polaka
numer1do 10 znakówNumer karty
data-waznosci1dataData ważności
4okres-fin-zest-swiadcz0-nDane dotyczące okresów finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu z wskazaniem dokumentu uprawniającego w przypadkach gdy dla danego tytułu istnieje obowiązek wykazania dokumentu uprawniającegoPoszczególne świadczenia z jednego zestawu świadczeń mogą być udzielane na podstawie różnych uprawnień, np. z tytułu ubezpieczenia albo decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Element przekazywany w celu rozliczania świadczeń wykazywanych w ramach umów na rok 2013 i lata późniejsze

Przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu nie mogą mieć wspólnych części (jednoznaczne wskazanie tytułu uprawnień);

Przekazanie okresów:

o1: 2013-01-01 _ 2013-01-10

o2: 2013-01-10 _ 2013-01-12

będzie skutkowało odrzuceniem na etapie walidacji zestawu świadczeń z powodu przekazania pokrywających się w czasie okresów finansowania.

Przekazane okresy finansowania zestawu świadczeń muszą obejmować cały dotychczas sprawozdany okres udzielania świadczeń w ramach zestawu.

id-okresu1liczba(10,0) Unikalny identyfikator okresu finansowania zestawu świadczeń z danego tytułuIdentyfikuje okres finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu w ramach zestawu świadczeń
panstwo12 znakiKod państwa odpowiedzialnego za ubezpieczenie lub finansowanie świadczeńWedług normy PN-ISO 3166-1
tytul-uprawn1do 2 znakówTytuł uprawnieniaZgodnie z tabelą nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia
data-od1DataData początku okresu finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu
data-do1dataData końca okresu finansowania zestawu świadczeń z danego tytułu
5of-podmiot-fin1UWAGA! Może wystąpić tylko jeden z elementów of-nfz-min, of-gmina, of-instytucja
6of-nfz-min0-1

1z

Oddział NFZ lub odpowiednie ministerstwo
kod12 cyfryKod oddziału NFZ lub ministerstwa
6of-gmina0-1

1z

Gmina, w której wydano decyzję dla świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy
teryt17 cyfrKod gminy krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYTIdentyfikacja gminy poprzez kod TERYT określa również jednoznacznie organ wydający decyzję (wójt, burmistrz, prezydent miasta).
organ1do 50 znakówNazwa organu wydającego
6of-instytucja0-1

1z

Instytucja właściwa
kod-inst1do 10 znakówNumer identyfikacyjny instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacjiNumer instytucji na dokumencie upoważniającym jest to pierwszy człon (przed myślnikiem) symbolu instytucji właściwej na dokumencie.
akronim-nazwy0-1do 25 znakówAkronim nazwy instytucji właściwejDla numeru identyfikacyjnego instytucji jest to drugi człon symbolu instytucji właściwej na dokumencie.
id-inst-cwu0-1do 30 znakówIdentyfikator instytucji właściwej w słowniku CWUNie występuje, tylko jeśli instytucja nie jest jeszcze wpisana do CWU.
5of-dokument0-1Dokument poświadczający prawo do świadczeńMoże wystąpić tylko jeden z elementów of-karta, of-decyzja, of-dokum-ue, of-dokum-inne-upraw, of-karta-polaka, of-rmua, of-leg-ubezp, of-leg-em, of-zgloszenie, of-zaswiadczenie, of-inny, of-dokument-el, of-oswiadczenie

Nie przekazywany w przypadku gdy:

1. typ identyfikatora pacjenta jest równy NN lub

2. typ identyfikatora pacjenta jest równy NW lub

3. tytuł wartość atrybutu // okres-fin-zest-swiadcz/@tytul-uprawn=" UP" lub

4. tytuł wartość atrybutu // okres-fin-zest-swiadcz/@tytul-uprawn=" B" lub

5. tytuł wartość atrybutu // okres-fin-zest-swiadcz/@tytul-uprawn=" T"

6. tytuł wartość atrybutu // okres-fin-zest-swiadcz/@tytul-uprawn=" RM"

6of-karta0-1

1z

Karta ubezpieczenia zdrowotnegoDotyczy polskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego
numer1do 20 znakówNumer karty ubezpieczenia zdrowotnego
6of-decyzja0-1

1z

Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
numer0-1do 40 znakówNumer decyzji
data-od1dataData początku obowiązywania decyzjiNajczęściej data wystawienia/wygenerowania dokumentu
data-do1dataData końca obowiązywania decyzji
6of-dokum-ue0-n

1z

Dokument uprawniający do świadczeń wydany na podstawie przepisów o koordynacji
7of-ekuz0-1

1z

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
numer1do 20 znakówNumer
data-do1dataData końcowa okresu ważności
7of-certyfikat0-1

1z

Certyfikat
numer-cert0-1do 20 znakówNumer identyfikacyjny certyfikatu
data-wyst0-1dataData wystawienia
data-od0-1dataData początkowa okresu ważności
data-do1dataData końcowa okresu ważności
7of-poswiadcz0-1

1z

Poświadczenie
numer1do 20 znakówNumer poświadczeniaNumer ten, zbudowany zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy, zawiera również rodzaj poświadczanego druku serii E100

Numer w formacie: OW/EEE/RR/NNNNN

Gdzie OW - nr oddziału wojewódzkiego NFZ, EEE - dokument E100, RR - rok, NNNNN - kolejny numer poświadczenia

W miejscu należy przekazywać jedynie numer druku danej serii bez poprzedzającej ją litery - przykładowo dla druku E100 będzie to "100"
data-wyst1dataData wystawienia
data-od1dataData początkowa okresu ważności
data-do0-1dataData końcowa okresu ważności
7of-druk-e0-1

1z

Formularz serii E, dokument przenośny S lub DA1
rodzaj1do 4 znakówRodzaj formularzaOznaczenie bez spacji lub myślnika
data-wyst1dataData wystawienia
data-od0-1dataData początkowa okresu ważności
data-do0-1dataData końcowa okresu ważności
6of-dokum-inne-upraw0-1

1z

Dokument potwierdzający uprawnieniaDokument potwierdzający uprawnienia zgodnie z tabelą nr 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia:

IA, IB, AL, NA. PS, CU, ZA, UC, CH, EM.

nazwa1do 100 znakówNazwa dokumentu
nr-dok1do 10 znakówNumer dokumentu
data-wyst1dataData wystawienia
podm-wyst1do 30 znakówPodmiot wystawiający
npwz0-17 znakówNumer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił dokumentPrzekazywany tylko w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie.
6of-karta-polaka0-1

1z

Karta Polaka
numer1do 10 znakówNumer karty
data-waznosci1dataData ważności
6of-rmua0-1

1z

Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
nip0-110 cyfrNumer NIP podmiotu wystawiającego (płatnika) Atrybut nie przekazywany tylko w przypadku, gdy nie występuję na dokumencie.
6of-leg-ubezp0-1

1z

Legitymacja ubezpieczeniowa
nip0-110 cyfrNumer NIP płatnikaAtrybut nie przekazywany tylko w przypadku, gdy nie występuję na dokumencie.
6of-leg-em0-1

1z

Legitymacja rencisty/emeryta
numer0-1do 18 znakówNumer legitymacjiAtrybut nie przekazywany tylko w przypadku, gdy nie występuję na dokumencie.
instytucja1do 10 znakówSkrót instytucji wystawiającejInstytucje: ZUS, KRUS, MSWiA, MON, SP, MSW
6of-zgloszenie0-1

1z

Zgłoszenie do ubezpieczenia z dowodem opłacenia składekZgłoszenie typu: ZUA, ZZA, ZCNA
nip0-110 cyfrNumer NIP płatnikaAtrybut nie przekazywany tylko w przypadku, gdy nie występuję na dokumencie.
6of-zaswiadczenie0-1

1z

Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń
nip0-110 cyfrNumer NIP płatnikaAtrybut nie przekazywany tylko w przypadku, gdy nie występuję na dokumencie.
6of-inny0-1

1z

Inny dokument potwierdzający uprawnienia
nazwa1do 80 znakówNazwa dokumentu
numer0-1do 30 znakówIdentyfikator dokumentuAtrybut przekazywany o ile numer występuje na dokumencie
data-wyst0-1dataData wystawienia dokumentuAtrybut przekazywany o ile data występuje na dokumencie
podmiot1do 100 znakówNazwa podmiotu, który wystawił dokument
6of-dokument-el0-1

1z

Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ
id0-1od 8 do 20 znakówIdentyfikator dokumentustatus_cwu_odp@id_operacji z komunikatu XML - Komunikat odpowiedzi z usługi eWUŚ.

W przypadku nie przekazania identyfikatora dokumentu SI OW NFZ dokona sprawdzenia, czy w dniu zdefiniowanym w atrybucie "data" dokonano odpytania o stan uprawnienia osoby w systemie eWUŚ i czy dokument ten potwierdza uprawnienia wynikające z okresu finansowania (//okres-fin-zest-swiadcz/@data-od i (//okres-fin-zest-swiadcz/@data-do).

W przypadku podania identyfikatora dokumentu SI OW NFZ sprawdzi, czy przekazany w atrybucie " id" identyfikator dokumentu został wydany przez system eWUŚ w dniu wskazanym w atrybucie "data" i czy dokument ten potwierdza uprawnienia wynikające z okresu finansowania (//okres-fin-zest-swiadcz/@data-od i (//okres-fin-zest-swiadcz/@data-do).

data1dataData wygenerowania dokumentuData ta jest datą uzyskania odpowiedzi z systemu eWUŚ i jest podawana na podstawie // status_cwu_odp/@ data_czas_operacji z komunikatu XML - Komunikat odpowiedzi z usługi eWUŚ.
6of-oswiadczenie0-1

1z

OświadczenieOświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
id1do 20 znakówIdentyfikator oświadczenia nadawany przez świadczeniodawcę
data1dataData złożenia oświadczenia
data-od0-1dataData rozpoczęcia udzielania świadczeniaWypełniane tylko w przypadku gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w stanach nagłych lub w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, oświadczenie może zostać złożone w terminie późniejszym.
data-do0-1dataData zakończenia udzielania świadczeniaWypełniane tylko w przypadku gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w stanach nagłych lub w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, oświadczenie może zostać złożone w terminie późniejszym.
typ-oswiadczenia11 literaP -oświadczenie pacjenta

O - oświadczenie opiekuna

podstawa-uprawnien-do-swiadczen11 cyfra1 - z tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym

2 - z tytułu uzyskania decyzji (wójta/burmistrza/prezydenta) potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

3 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz jest w okresie ciąży, porodu lub połogu

4 - spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - posiada obywatelstwo polskie i nie ukończył 18. roku życia (występuje tylko w przypadku typu oświadczenia - O)

5 - spełnia warunki określone w art. 67 ust. 4-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - osoba która po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowała prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

4upraw-dodatkowe0-nInformacje o uprawnieniu dodatkowym pacjenta
upraw-dod1do 7 znakówKod dodatkowego uprawnienia pacjentaWystępuje w każdym przypadku, gdy podstawą udzielenia świadczenia było dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością, zgodnie z art. 24a-24c i art. 47c ustawy lub uprawniające do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a, 12 i 13 ustawy (kody wymienione w tabeli nr 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia). Należy wyliczyć kody wszystkich uprawnień, z jakich pacjent skorzystał
5dok-upr-dod0-1Dokument potwierdzający uprawnienia dodatkowe
nazwa1do 100 znakówNazwa dokumentu
id-dok0-1do 20 znakówIdentyfikator dokumentu
data-wyst1dataData wystawienia dokumentu
data-do0-1dataData końcowa okresu ważności

2.2.4. Element "nfz:program-zdrow"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3nfz:program-zdrow0-1Element zawierający dodatkowe dane dotyczące programu zdrowotnego leczenia dzieci ze śpiączką.
id-programu1liczba (8,0) Unikalny identyfikator programu zdrowotnego nadawany przez świadczeniodawcę w odniesieniu do danego pacjenta.
id-instalacji0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy w którym został zarejestrowany niniejszy programPodawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie "//komunikat/swiadczeniodawca/@id–inst".
data-przyjecia1dataData przyjęcia do zakładu.Zgodnie z wymaganiem opisanym w § 24a pkt. 6 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
data-wybudzenia0-1dataData wybudzenia dziecka ze śpiączkiZgodnie z wymaganiem opisanym w § 24a pkt. 6 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

2.2.5 Element "zlecenie"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3zlecenie0-1Dane charakteryzujące fazę zlecenia świadczeniaZgodnie z § 3 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia.
typ0-11 litera

[S]

Typ zleceniaAtrybut techniczny określający, czy podmiot zlecający jest świadczeniodawcą czy inną instytucją uprawnioną do wystawiania skierowań.

Wartości:

S - zlecenie wystawione przez świadczeniodawcę

I - zlecenie wystawione przez inną instytucję

id-zlec0-1do 20 znakówIdentyfikator zleceniaPrzekazuje się, jeżeli występuje na dokumencie zlecenia
data1dataData zlecenia
4swd-zlec0-1

1z

Świadczeniodawca i jego komórka organizacyjna, w której wystawiono zlecenie wykonania świadczeniaMusi wystąpić jeden z elementów: "swd-zlec" lub "instyt-zlec"
typ-id0-11 litera

[R]

Typ identyfikatora świadczeniodawcy: R lub KWartości:

R - 14 cyfr numeru REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

id-swd1do 14 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy zlecającego
id-kom-org13 lub 4 cyfryIdentyfikator komórki organizacyjnej u świadczeniodawcy, w której wystawiono zlecenieCzęść VII kodu resortowego. Jeśli nie nadano, to należy przekazać "000"
id-typ-kom- org14 cyfryIdentyfikator typu komórki organizacyjnej u świadczeniodawcy, w której wystawiono zlecenieCzęść VIII kodu resortowego. Jeśli nie nadano, to należy przekazać "0000"
5personel-zlec1Dane identyfikujące osobę zlecającą wykonanie świadczenia.
typ-pers0-1do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowej osoby zlecającejZgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
npwz1do 20 znakówNumer prawa wykonywania zawodu
4instyt-zlec0-1

1z

Dane identyfikujące inny podmiot niż świadczeniodawca uprawniony do zlecania świadczeńMusi wystąpić jeden z elementów: "swd-zlec" lub "instyt-zlec"
nazwa1do 50 znakówNazwa instytucji

2.2.6. Element "hospitalizacja"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3hospitalizacja0-1Zestaw danych dotyczących hospitalizacjiPrzekazywany dodatkowo, tylko w przypadku udzielenia świadczeń w ramach hospitalizacji

Podawany obligatoryjnie dla zestawów świadczeń, dla których atrybut //zestaw-swiadczen/@typ = "S"

4księga1Dane księgi głównejZgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.
rok1rokRok, którego dotyczy księga główna
nr1do 8 cyfrNr księgi
poz1do 10 cyfrPozycja, pod którą zapisano pacjenta
nr-dziecka0-11 cyfraNr kolejny noworodka
4przyjecie1Dane dotyczące przyjęcia do szpitala
tryb1do 2 cyfrTryb przyjęciaZgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
data1dataData przyjęcia
5nfz:reh-stac0-1Dane dodatkowe przekazywane w przypadku rehabilitacji stacjonarnej neurologicznej i kardiologicznej. Dane określane są w momencie przyjęcia na hospitalizację.
uplyw-czas0-1Liczba (3,0) Liczba miesięcy od zachorowaniaAtrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej
przyj-wypis0-1Liczba (3,0) Liczba dni od wypisu chorego z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby do przyjęcia na oddział rehabilitacjiAtrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej

0 - oznacza przyjęcie bezpośrednio;

od 1 do 999 - określa liczbę dni od wypisu chorego z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby do przyjęcia na oddział rehabilitacji

6nfz:ocena0-1
barthel-adl0-1Liczba(2,0) Ocena czynności dnia codziennego wg skali Barthel ADLAtrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej
asia0-1Liczba (3,0) Ocena funkcjonalna wg skali ASIA (American Spinal Injury Association) w motorycznej ocenie siły mięśniowejAtrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej
gmfcs0-1Liczba (1,0) Ocena głębokości niepełnosprawności wg GMFCS (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy) Atrybut przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej
6nfz:ocena-pb0-1Ocena wg skali zaburzeń funkcji poznawczo - behawioralnychElement przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej
7nfz:dysfunkcja1-nTyp dysfunkcji i skala głębokości zaburzenia
rodzaj11 literaRodzaj dysfunkcjiPrzyjmuje wartość:

A - Zaburzenia mowy

B - Zaburzenia językowe

C - Zaburzenia komunikacji interpersonalnej (inne niż dyzartria i afazja)

D - Zaburzenia systemów uwagi

E - Zaburzenia funkcji pamięciowych

F - Zaburzenia wyższej organizacji ruchu (apraksje)

G - Zaburzenia percepcyjne (agnozje)

H - Zaburzenia systemu wykonawczego (programowania i kontroli świadomych zachowań celowych)

I - Zaburzenia emocjonalno - osobowościowe

J - Zaburzenia połykania (dysfagia)

stopien11 cyfraStopień nasileniaPrzyjmuje wartości od 1 do 4
6nfz:ocena-dzieci0-1Ocena zaburzenia znacząco zwiększającego wymagania rehabilitacyjne/pielęgnacyjneElement przekazywany w przypadku rehabilitacji neurologicznej dzieci
7nfz:dysfunkcja1-nTyp dysfunkcji i skala głębokości zaburzenia
rodzaj11 literaRodzaj dysfunkcjiA - Zaburzenia mowy

B - Zaburzenia połykania (dysfagia)

C - Spastyczność kończyny górnej lub dolnej, jeśli z powodu spastyczności istnieje uzasadnione ryzyko rozwoju wtórnych uszkodzeń strukturalnych o znaczącym wpływie na funkcjonowanie układu mięśniowo - szkieletowego - 4 stopień nasilenia.

D - Opóźnienie lub upośledzenie rozwoju umysłowego

E - Nabyte zaburzenia funkcji poznawczych

F - Zaburzenia emocjonalno - osobowościowe

G - Zaburzenia zachowania/konieczność stałego nadzoru

H - Zaburzenia kontroli mikcji i defekacji

I - Zaburzenia widzenia

J - Padaczka

K - Zaburzenia funkcji kończyn górnych

stopien11 cyfraStopień nasileniaPrzyjmuje wartości od 1 do 4
4wypis0-1Dane dotyczące wypisu ze szpitala
tryb1do 2 cyfrTryb wypisuZgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
data1dataData wypisu
przycz-zgonu0-1do 5 znakówPrzyczyna zgonu (wg ICD10) Jeżeli zgon był przyczyną zakończenia hospitalizacji
przyczyna-glowna1do 5 znakówPrzyczyna głównaZgodna z chorobą zasadniczą, wpisaną do historii choroby w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala. Kod wg klasyfikacji ICD-10.
5przyczyny-wsp0-5Dane dotyczące przyczyn współistniejących
przyczyna-wsp1do 5 znakówPrzyczyna współistniejącaKod wg klasyfikacji ICD-10.

2.2.7. Element "swiadczenie"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
3swiadczenie1-nDane charakteryzujące udzielone świadczenieDane obejmują świadczenie udzielone w ramach działania określonej komórki organizacyjnej
id-swiad1do 12 cyfrIdentyfikator świadczeniaAtrybut techniczny. Musi być unikalny co najmniej w ramach elementu "zestaw-swiadczen"
usun0-11 litera [N]Podane świadczenie należy traktować jako usunięteWartości:

T - żądanie usunięcia

N - przekazanie danych

Jeżeli atrybut nie występuje, przyjmuje się, że jego wartość wynosi "N".

4dane-swiadczenia0-1Dane obejmujące udzielone świadczenieElement techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji nieprzekazywanych w przypadku usuwania świadczenia. Jeśli atrybut "usun" w elemencie "swiadczenie" ma wartość "T", to element "dane-swiadczenia" (wraz z wszystkimi elementami podrzędnymi) nie występuje
nfz:nr-wersji-slow-swiad11 cyfraNr wersji słownika wg którego przekazano kod świadczenia w atrybucie kod-swiadPrzyjmuje wartości

1 - dla słowników z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

2 - dla słowników z rozporządzeń późniejszych.

kod-swiad1do 5 znakówKod świadczeniaZgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
W przypadku gdy atrybut

//swiadczenie/dane-swiadczenia/@nfz:nr-wersji-slow-swiad="1" zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

podtyp-swiadcz0-1do 3 znakówDodatkowe doprecyzowanie rodzaju świadczeńZawiera w zależności od typu świadczenia, zgodnie z treścią rozporządzenia, kod badania zdefiniowany przez płatnika. W przypadku badań dotyczy badań wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia.
data-od1dataData początku udzielania świadczenia
data-do0-1dataData końca udzielania świadczenia
tryb0-11 cyfraKod trybu przyjęcia pacjenta.Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

Atrybut nie przekazywany w przypadku POZ.

Podawany obligatoryjnie dla zestawów świadczeń dla których atrybut //zestaw-swiadczen/@typ = "A".

Niepodawany dla zestawów świadczeń stacjonarnych (tryb przyjęcia określony jest wtedy w elemencie //hospitalizacja/przy-jecie/@tryb)

dni-lecz0-1do 3 cyfrLiczba dni leczeniaLiczba dni w przypadku, gdy jednostką stałystyczną jest osoba leczona, cykl leczenia lub sesja
5z-listy-oczek0-1Dane charakteryzujące wpis na listę oczekujących z której wykreślono pacjentaPodawana tylko wtedy, gdy zrealizowane świadczenie jest przyczyną wykreślenia z listy oczekujących.
data-oczekiw1dataData wpisu na listę oczekującychPodawana tylko wtedy, gdy zrealizowane świadczenie jest podstawą do wykreślenia z listy oczekujących.
kod-kateg11 znakKryterium medyczne przypisane pacjentowi na liście oczekującychWartości:

1 - przypadek stabilny

2 - przypadek pilny

Określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy

kod-proc0-1do 20 znakówKod procedury medycznej, zakresu świadczeń lub świadczenia wysokospecjalistycznegoWystępuje, gdy lista, z której wykreślono pacjenta dotyczy określonej procedury medycznej. Kod procedury, zakresu świadczeń lub świadczenia wysokospecjalistycznego według słownika zdefiniowanego przez płatnika
id-kom-org13 lub 4 cyfryIdentyfikator komórki organizacyjnej według księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, której dotyczy lista oczekującychGdy nienadany, należy przekazać "000".

Świadczenie może być zrealizowane w innej komórce świadczeniodawcy, niż ta której dotyczy lista oczekujących.

5przepustka0-nDane dotyczące przepustkiPrzepustka zgodnie z definicją określoną § 1 w ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
nr-przepust1do 3 cyfrNumer przepustkiUnikalny kolejny numer przepustki w ramach świadczenia.
data-od1data i czasData i godzina rozpoczęcia przepustkiCzas należy przekazywać z dokładnością do minut wskazując w sekcji sekund wartość "00"
data-do1data i czasData i godzina zakończenia przepustkiCzas należy przekazywać z dokładnością do minut wskazując w sekcji sekund wartość "00"

2.2.8. Element "kom-org"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5kom-org1Dane identyfikujące komórkę organizacyjną, w której udzielono świadczenia
id-kom-org13 lub 4 cyfryIdentyfikator komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeniaCzęść VII kodu resortowego. Jeśli nie nadano, to należy przekazać "000"
nfz:id-tech-kom-org1do 12 cyfrIdentyfikator techniczny komórki organizacyjnej w systemie płatnika

2.2.9. Element "personel-real"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5personel-real1Dane identyfikujące osobę udzielającą lub odpowiedzialną za udzielenie świadczenia.Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.
W przypadku ratownictwa medycznego jako osobę udzielającą świadczenie należy podać dane kierownika zespołu wyjazdowego, którego dane zostały wymienione w elemencie //ratownictwo/personel-real
typ-pers0-1do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowejKod grupy zawodowej według tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
typ11 znakTyp kodu1 - Nr prawa wykonywania zawodu, jeżeli istnieje odpowiedni unikalny numer prawa wykonywania zawodu dla danej grupy zawodowej.

2 - Numer PESEL w przypadku, gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany numer prawa wykonywania zawodu.

wartosc1do 20 znakówWartośćWartość według deklaracji w atrybucie //swiadczenie/dane-swiadczenia/personel-real/@typ

2.2.10. Element "autoryzacja"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5nfz:autoryzacja0-1Dane charakteryzujące autoryzację realizacji świadczenia
typ11 znakSposób autoryzacjiWartości:

R - standaryzowany formularz stosowany do ewidencji świadczeń i wystawiania recept w systemie Rejestru Usług Medycznych

ident1do 20 znakówIdentyfikator autoryzacjiNr kuponu RUM
data1dataData operacji autoryzacjiData pobrania kuponu z książeczki lub wydrukowania kuponu z karty ubezpieczenia.

2.2.11. Element "przyczyna"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5przyczyna0-1Przyczyna medyczna udzielenia świadczeniaZgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia
glowna1do 5 znakówPrzyczyna głównaKod według klasyfikacji ICD-10
wsp10-1do 5 znakówPrzyczyna współistniejąca nr 1jw.
wsp20-1do 5 znakówPrzyczyna współistniejąca nr 2jw.
wsp30-1do 5 znakówPrzyczyna współistniejąca nr 3jw.

2.2.12. Element "transport"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5transport0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku z transportem pacjenta.
kod-celu12 znakiKod celu przewozuZgodnie z tabelą nr 6 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
doplata-pacj0-1liczba(8,2) Dopłata poniesiona przez osobę, której udzielono świadczenia.

2.2.13. Element "sesja"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5nfz:sesja0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku z sesją lub cyklami leczenia w ramach której udzielono świadczenia.Sesja grupuje pacjentów uczestniczących w tej samej sesji, w przypadku cyklów leczenia grupuje świadczenia.
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy, w której została zarejestrowana niniejsza sesjaPodawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie "//komunikat/swiadczeniodawca/@id–inst".
typ11 znakWyróżnik sesji lub cykluWartości:

S - sesja

C - cykl

id-sesji1liczba (10,0) Jednoznaczny identyfikator sesji w ramach instalacji świadczeniodawcy i typu //sesja/@typ
data-zak0-1dataData zakończenia sesji lub cyklu leczenia

2.2.14. Element "procedura"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5procedura0-nDane dotyczące procedury medycznej wykonanej w ramach świadczeniaZgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
id-proc1do 12 znakówIdentyfikator usługi medycznejAtrybut techniczny. Musi być unikalny co najmniej w ramach elementu "zestaw-swiadczen"
typ-kodu11znakOznaczenie słownika, z którego pochodzą kody procedurWartość kodu określona przez płatnika
kod1do 8 znakówKod procedury medycznejKod procedury zgodny z typem słownika określonym w atrybucie "typ-kodu".
krotnosc0-1do 3 cyfr

[1]

Liczba powtórzeń wykonanej proceduryDla wartości "1" (domyślnej) atrybut może być pominięty.
data-wyk0-1dataData wykonania proceduryWystępuje w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.
nfz:id-kom-org0-13 lub 4 cyfryIdentyfikator komórki organizacyjnej w której udzielano świadczenieCzęść VII kodu resortowego. Jeśli nie nadano, to należy przekazać "000". Atrybut wymagany obligatoryjnie w przypadku usług realizowanych w trakcie hospitalizacji o charakterze innym niż pobyt w oddziale szpitalnym:

a) Jeżeli usługa jest rozliczana odrębną umową np. dializoterapia, chemioterapia należy wykazać odrębny kontakt (element "swiadczenie") we właściwej komórce organizacyjnej bez względu czy nastąpił formalny wypis z oddziału, na którym pacjent przebywa. Dla tego świadczenia data początku i końca muszą być sobie równe.

b) Jeżeli usługa jest realizowana przez podwykonawcę i może zostać opisana jako procedura ICD9 mająca wpływ na wyznaczenie grupy JGP należy wykazać ją jako procedurę ICD9 w ramach pobytu na oddziale ze wskazaniem faktycznego miejsca wykonania procedury.

c) Jeżeli procedura ICD9 jest realizowana u tego samego świadczeniodawcy ale w innej komórce organizacyjnej i nie jest rozliczana odrębną umową np. diagnostyka laboratoryjna należy ją wykazywać jako wykonaną na tym oddziale na którym przebywa pacjent.

nfz:id-tech-kom-org0-1do 12 cyfrIdentyfikator techniczny komórki organizacyjnej w systemie płatnikaAtrybut przekazywany w przypadku wystąpienia //procedura/@nfz:id-kom-org

2.2.15. Element "ratownictwo"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5ratownictwo0-1Dodatkowe dane rejestrowane w związku z wyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.
przyczyna-wyjazdu11 znakKod przyczyny wyjazdu.Zgodnie z kodem określonym w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia
nr-powiadomienia1do 16 znakówNr powiadomienia w księdze pogotowia ratunkowego.Numer powiadomienia wraz z rokiem i numerem tej księgi.
kod-zespolu1do 10 znakówKod zespołu ratownictwa medycznego.Kod zespołu ratownictwa medycznego udzielającego świadczenia, określony w wojewódzkim planie działania systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)
powiadomienie-zdarzenie1data + czasPowiadomienie o zdarzeniuData i czas powiadomienia o zdarzeniu.
przekazania-dyspozycji1data + czasPrzekazanie dyspozycji wyjazdu do zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznegoData i czas przekazanie dyspozycji (zlecenia) wyjazdu zespołowi ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego.
wyjazd1data + czasWyjazd zespołu ratownictwa medycznegoData i czas wyjazdu do zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego.
przybycie1data + czasPrzybycie na miejsce zdarzeniaData i czas przybycia na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
tryb-zakonczenia11 znakSposób zakończenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznegoZgodnie z kodem określonym w tabeli nr 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
zakonczenie-czynnosci1data + czasZakończenie medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego.Data i czas zakończenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego w trybie określonym w atrybucie //ratownictwo@tryb-zakonczenia
oddział-ratunkowy-przek0-1data + czasPrzekazanie opieki nad pacjentem szpitalnemu oddziałowi ratunkowemu lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.Atrybut nieprzekazywany dla świadczeń realizowanych po 1 stycznia 2013
czy-rejon11 litera [T]Informacja o podjęciu medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez zespół w obrębie rejonu operacyjnego i/lub poza rejonem operacyjnym.Możliwe wartości:

T - tak medyczne czynności ratunkowe były podejmowane w obrębie rejonu operacyjnego.

N - medyczne czynności ratunkowe były podejmowane poza rejonem operacyjnym.

D - medyczne czynności ratunkowe były podejmowane w obrębie rejonu operacyjnego oraz poza rejonem operacyjnym.

zgon-osoby0-11 znakInformacje o przypadku zgonu osobyZgodnie z kodem określonym w tabeli nr 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
6personel-real2-5Dane identyfikujące członków zespołu ratownictwa medycznego uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowychZgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.

W przypadku:

- specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego, należy podać dane identyfikujące przynajmniej trzech członków zespołu;

- podstawowego zespołu ratownictwa medycznego należy podać dane identyfikujące przynajmniej dwóch członków zespołu.

typ-pers1do 2 cyfrTyp grupy zawodowejKod grupy zawodowej według tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.
typ11 znakTyp koduMożliwe wartości:

1 - Nr prawa wykonywania zawodu

jeżeli istnieje odpowiedni unikalny numer prawa wykonywania zawodu dla danej grupy zawodowej.2 - Numer PESEL

w przypadku, gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany nr prawa wykonywania zawodu.

wartosc1do 20 znakówWartośćWartość według deklaracji w atrybucie //ratownictwo/personel-real/@typ
kierownik-zrm11 znakInformacja o pełnieniu przez członka zespołu ratownictwa medycznego funkcji kierownika zespołuMożliwe wartości:

T - kierownik zespołu ratownictwa medycznego

N - osoba niebędąca kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego

2.2.16. Element "wystawione-zlecenia"

Element przetwarzany tylko w Śląskim OW NFZ

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5nfz:wystawione-zlecenia0-nDane charakteryzujące wystawione zleceniaDotyczy zleceń wystawionych w trakcie udzielania świadczeń medycznych (np. skierowanie do specjalisty, wystawiona recepta) - tylko dla systemu START na Śląsku
typ-zlecenia11 znakTyp zleceniaR - recepta

S - skierowanie

typ-numeracji-zlecenia11 znakTyp numeracji zleceniaR - kupon RUM

X - inny

ident1do 22 znakówIdentyfikator (numer) zlecenia
przyczyna0-1do 5 znakówPodstawa do wystawienia zleceniaSłownik rozpoznań - ICD10
data1dataData zleceniaData wystawienia zlecenia
typ-pers0-1do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowej osoby zlecającejZgodnie z tabelą nr 1 załącznika nr 4
npwz1do 20 znakówNumer prawa wykonywania zawodu osoby zlecającej

2.2.17. Element "pozycja-rozl"

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat [w art. dom.]OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
5nfz:pozycja-rozl0-nPozycja rozliczeniowa raportu
id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy, w której została zarejestrowana niniejsza pozycja rozliczeniowaPodawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie "//komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst".
id-poz-rozlicz1liczba (10,0) Jednoznaczny identyfikator pozycji w ramach instalacji świadczeniodawcy
nr-wersji-pr1liczba (4,0) Nr kolejny wersji danych tej pozycjiAtrybut techniczny wykorzystywany do numerowania wersji danych przekazywanych w ramach elementu pozycja-rozl i elementów zagnieżdżonych).

Szczegółowe zasady zmiany numeru wersji - zobacz pkt 3 (Elementy protokołu wymiany danych)

6nfz:pozycja-kor0-1

1z

Żądanie skorygowania (wygenerowania storno) pozycji rozliczeniowej w bazie danych płatnika

Element nie zawiera atrybutów ani elementów zagnieżdżonych

W przypadku przekazania żądania usunięcia w bazie danych płatnika musi istnieć aktywna pozycja o danym id-inst, danym id-poz-rozlicz i mniejszym nr-wersji-pr niż przekazana w XML W przeciwnym razie system zgłosi błąd
6nfz:dane-poz-rozl0-1

1z

Dane pozycji raportuNie występuje dla pozycji usuwanych.
id-upraw0-1liczba(10,0) Identyfikator uprawnieniaOdwołuje się do jednego z identyfikatorów uprawnień przekazanego w atrybucie uprawnienia@nfz:id-upraw

Atrybut nie przekazywany dla pozycji rozliczeniowych z roku 2013 i lat następnych tj. //nfz:dane-poz-rozl/rok>=2013

nr-wersji-grupera0-110 znakówNumer wersji grupera wg której została wyznaczona grupaAtrybut przekazywany w przypadku wyznaczania taryfy grupy na podstawie algorytmu grupera JGP.

Nie przekazywany w przypadku sprawozdawczości świadczeń z zakresu AOS.

W danym okresie sprawozdawczym obowiązuje jedna wersja grupera wg której są wyznaczane grupy. Okres sprawozdawczy na podstawie którego, ustalona zostaje wersja grupera wyznaczany jest w oparciu o atrybut wypis@data.

prod-jedn1do 16 znakówKod świadczenia z katalogu płatnikaŚwiadczenie z katalogu płatnika dawniej było nazywane "produktem jednostkowym".
prod-kontr1do 14 znakówKod zakresu świadczeń wg słownika płatnikaZakres świadczeń dawniej był nazywany "produktem kontraktowym".
wyroznik1liczba (4,0) Wyróżnik (wariant) zakresu świadczeń
nr-umowy1do 24 znakówNumer umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie której zrealizowano niniejszą pozycję rozliczeniową
rok1rokRok okresu sprawozdawczego, wg którego ustalane są warunki rozliczenia.
miesiac1MiesiącMiesiąc okresu sprawozdawczego, wg którego ustalane są warunki rozliczenia.
swiadcz-ratuj-zycie11 znakCzy wykonane świadczenie z katalogu płatnika było świadczeniem ratującym życieWartość atrybutu zgodna z //dane-zestawu/@swiad-ratuj-zycie
data-od1DataData początku wykonania świadczenia z katalogu płatnika
data-do1DataData końca wykonania świadczenia z katalogu płatnika
cena1liczba (12,4) Cena 1 jednostki rozliczeniowej wynikająca z planu rzeczowo-finansowego umowyCena punktu rozliczeniowego, osobodnia itp.
waga-pkt1liczba (12,4) Waga punktowa
taryfa0-1liczba(12,4)

[1.0000]

Wartość taryfy JGP lub wartość jednostki rozliczeniowej w przypadku PL/Chem.Atrybut przekazywany gdy taryfa została wyznaczona przez gruper JGP lub od 1 lipca 2012 r. w przypadku leków podawanych w programach zdrowotnych (lekowych) (PL) i chemioterapii (Chem).

W przypadku leków podawanych w programach zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii podaje się wartość jednostki rozliczeniowej obliczonej dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, publikowanym w dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą refundacyjną, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku w następujący sposób:

(cena za opakowanie/liczbę rozliczeniowych jednostek miary) /cenę za punkt.

Wynik należy zaokrąglić do 4 miejsc po przecinku.

Jako liczbę rozliczeniowych jednostek miary należy traktować ilość rozliczeniowych jednostek miary w opakowaniu dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN.

Jako rozliczeniową jednostkę miary należy traktować jednostkę wynikającą z grupy substancji (produktu jednostkowego). I może to być zarówno 1 mg, 1 ml jak również 1000000 jm.

Jako cenę za opakowanie dla danego kodu EAN należy traktować cenę z faktury zakupu leku dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, nie wyższą niż wysokość limitu finansowania zgodną z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, publikowanym w dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku.

krotn-fakt1liczba (12,4) Faktyczna krotność realizacji świadczenia z katalogu płatnika (dawniej produktu jednostkowego) Przekazywana wartość może być rożna od wartości atrybutu "nfz:dane-poz-rozl@krotnosc" jedynie w przypadku przekazania jednej z wartości opisanych przy atrybucie "nfz:dane-poz-rozl@specj-rozlicz". W pozostałych przypadkach obie te wartości muszą być identyczne.
krotnosc1liczba (12,4) Krotność realizacji świadczenia z katalogu płatnika możliwa do rozliczenia wg zapisów umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnychW większości przypadków jest ona równa krotności faktycznej realizacji. Jednak np. w przypadku urazów wielonarządowych będzie to dla pierwszego świadczenia 100% faktycznej krotności, dla drugiego 60% faktycznej krotności, dla trzeciego 30% i dla czwartego 10 %.

Wpisanie 0 w to pole oznacza przekazywanie informacji o wykonaniu wyłącznie w celach stałystycznych

specj-rozlicz0-1do 3 znakówKod specjalnego rozliczenia produktu będącego przyczyną różnicy między krotnością faktyczną a rozliczeniowąNie występuje, jeśli nie ma różnicy krotności lub krotność rozliczeniowa jest równa 0 (czyli pozycja rozliczeniowa przekazywana tylko w celach stałystycznych).

Wartości:

- UJ1 - "1,54 - dla dwóch obrażeń" - UJ2 - "1,78 - dla trzech obrażeń" - UJ3 - "1,85 - dla narządów czterech lub więcej obrażeń"

- ZG - świadczenia rozliczane według wartości wskazanej na zgodzie płatnika - UE - świadczenia rozliczane według rzeczywistych kosztów, udzielone pacjentom w ramach przepisów o koordynacji

- SK - świadczenie rozliczone na podstawie specyfikacji kosztowej

W przypadku korekt dotyczących rozliczeń okresów sprawozdawanych przed wprowadzeniem niniejszego zarządzenia atrybut dopuszcza przyjmowanie dodatkowych wartości:

- UW1 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego) - 100% - UW2 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego) - 60% - UW3 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego) - 30% - UW4 - Świadczenie dotyczące urazowego uszkodzenia wielomiejscowego (wielonarządowego) - 10%

- SZ1 - Świadczenie zabiegowe w czasie leczenia w OAiIT - 60%

- WD1 - Pierwsze świadczenie wykonane z co najmniej dwóch dojść (100%) - WD2- Drugie i kolejne świadczenie wykonane z co najmniej dwóch dojść (60%)

W nowowprowadzonych przypadkach sposób wyliczania krotności jest następujący:

ZG - świadczenia rozliczane wg wartości wskazanej na zgodzie płatnika ("krotn-fakt" przy każdym podaniu =1, zaś atrybut "krotnosc"= wartość zgody płatnika/cena za punkt);

UE - świadczenia rozliczane wg rzeczywistych kosztów, udzielone pacjentom w ramach przepisów o koordynacji (atrybut "krotn-fakt" = 1, zaś atrybut "krotnosc"= rzeczywisty koszt świadczenia/cenę za punkt);

SK - świadczenie rozliczone na podstawie specyfikacji kosztowej (atrybut "krotn-fakt" = 1, zaś atrybut "krotnosc"= rzeczywisty koszt świadczenia/cenę za punkt) ;

lb-jedn-rozlicz1liczba (12,4) Liczba jednostek rozliczeniowych zgłaszana przez świadczeniodawcęIloczyn wagi punktowej taryfy i atrybutu krotność po zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku.
doplata-pacj0-1liczba (8,2) Dopłata pacjentaPodawane obligatoryjnie, jeżeli pacjent wniósł częściową opłatę.
koszt0-1liczba (12,2) Koszt ponoszony w związku z wykonaniem świadczenia z katalogu płatnika przez świadczeniodawcęWykorzystywany między innymi do przedstawiania kalkulacji rzeczywistych kosztów świadczeń udzielonych pacjentom na izbach przyjęć w ramach przepisów o koordynacji.
7nfz:leki0-n
id-leku11 cyfraIdentyfikator leku.Wartości przekazywane w przypadku stosowania terapii biologicznej w ciężkiej łuszczycy:

4 - Adalimumab

5 - Etanercept

6 - Infliksimab

7 - Ustekinumab (nie przekazywany dla świadczeń w okresie sprawozdawczym od 2 kwietnia 2013 r.)

jed-miary11 cyfraJednostka miary lekuPrzyjmuje wartość: 1 - j.m. 2 - mg
ilosc-leku1liczba (12,3) Ilość leku podanego pacjentowi wyrażona w jednostkach miary
data-od1dataData rozpoczęcie terapii wskazanym lekiem.
data-do1dataData zakończenia terapii wskazanym lekiem.
7nfz:spo0-1Przekazywane tylko w przypadku świadczeń SPO (świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze)
skala-barthel0-1liczba (2,0) Atrybut nie przekazywany dla dzieci do 3 r.ż.
skala-glasgow0-1liczba (3,0) Atrybut nie przekazywany dla dzieci do 4 r.ż.
7nfz:oc0-1Informacje dotyczące rozliczenie pozycji z tytułu OC
status11 duża literaStatus rozliczenia z tytułu OCPrzyjmuje wartości

Z - zgłoszenie przez świadczeniodawcę zapytania do OW NFZ w sprawie możliwości rozliczenia pozycji z tytułu OC

R - żądanie rozliczenia pozycji z tytułu OC na podstawie pisma OW NFZ o numerze jak poniżej

nr-pisma0-1Ciąg do 20 znakówNr pisma OW NFZ do świadczeniodawcy potwierdzający możliwość dokonania rozliczenia z tytułu OC
7nfz:zgoda-plat0-nZgoda płatnikaWystępuje o ile wykonanie świadczenia z katalogu płatnika (dawniej produktu jednostkowego) wymaga zgody płatnika
typ-zgody11 cyfraTyp zgody płatnikaWartości:

4 - Zgoda indywidualna na świadczenie z katalogu płatnika dla pacjenta

5 - Udział w badaniu klinicznym

nr-zgody1do 17 znakówNr zgody płatnika
7nfz:chemioterapia0-1Dane dodatkowe dla produktów lekowychElement podawany w przypadku produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach terapeutycznych, od 1 lipca 2012 w ramach programów zdrowotnych (lekowych).
lek-ean0-1do 14 cyfrEuropejski kod towarowy (EAN) produktu lekowego

lub inny kod odpowiadający kodowi EAN.

Od 1 lipca 2012 r. kod EAN leku lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, publikowanym w dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku który został podany pacjentowi w ramach realizacji programu zdrowotnego (lekowego) lub chemioterapii
id-schematu0-1liczba (10,0) Wariant schematu leczeniaIdentyfikator ze słownika wariantów schematów leczenia publikowanym przez płatnika.

Id wariantu schematu = Id schematu z roku 2006 (dotyczy schematów z roku 2006, które zachowują ważność w roku 2007 i następnych).

Dla umów od 1ipca 2008, wymagany dla danych z zakresu programów terapeutycznych z wyłączeniem programu dot. chemioterapii niestandardowej.

Dla umów od 1 lipca 2012 r., wymagany dla danych z zakresu programów zdrowotnych (lekowych).

grupa-subst0-1do 13 znakówIdentyfikator grupy substancji leczniczychNie występuje dla standardowych schematów leczenia (grupa substancji jest wtedy określona przez produkt jednostkowy).
dzien-podania0-1liczba(3,0) Nr dnia podania produktu leczniczego zgodnie z opisem schematu leczeniaPodawany obligatoryjnie, o ile wyspecyfikowano w opisie schematu leczenia (kursu).
typ-param11 znakTyp parametru, na podstawie którego wyznaczono krotność dawki produktu leczniczego do podania pacjentowiB - bezpośrednie określenie dawki (bezparametrowe)

M - na podstawie masy ciała [kg]

P –na podstawie powierzchni ciała [m2]

I - indywidualne określenie dawki

masa0-1liczba (7,4) Masa pacjentaAtrybut wymagany w następujących sytuacjach:

- dla sprawozdawczości świadczeń przed rokiem 2008 o ile na ten parametr wskazano w atrybucie typ-param.

- dla wszystkich świadczeń z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych od roku 2008 oraz programów zdrowotnych (lekowych) od 1 lipca 2012 r. dla których atrybut typ-param=M

powierzchnia0-1liczba (7,4) Powierzchnia ciała pacjentaAtrybut wymagany w następujących sytuacjach:

- dla sprawozdawczości świadczeń przed rokiem 2008 o ile na ten parametr wskazano w atrybucie typ-param.

- dla wszystkich świadczeń z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych od roku 2008 oraz programów zdrowotnych (lekowych) od 1 lipca 2012 r. dla których określono atrybut typ-param=P

podane-do-domu11 znakCzy leki zostały podane pacjentowi do zażycia w domuWartości:

T - Tak

N –Nie

liczba-dni0-1liczba(3,0) Liczba dni, na które wydano pacjentowi leki do zażycia w domuPodawane w przypadku, gdy leki zostały podane pacjentowi do zażycia w domu (atrybut podane-do-domu = 'T')

Wymagane dla sprawozdawczości umów począwszy od roku 2008

il-subst-cz1liczba (12,4) Ilość podanej pacjentowi substancji czynnejIlość wyrażona w jednostkach przypisanych do grupy substancji czynnych, do której należy użyty preparat.

Informacja pomocnicza do kontroli poprawności przekazywanych danych.

8nfz:faktura-zakup0-nInformacje na temat faktury zakupowej i pozycji w ramach której został zakupiony lekElement wymagany od dnia 1 lipca 2012 r. dla produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii i programach zdrowotnych (lekowych).
nip-sprzedajacego1Do 13 znakówNIP sprzedającego
nr-faktury1Do 25 znakówNumer faktury
nr-poz1Liczba(4, 0) Numer pozycji na fakturze
il-subst-cz1liczba (12,4) Ilość podanej pacjentowi substancji czynnej w ramach danej pozycji faktury.Ilość wyrażona w jednostkach przypisanych do grupy substancji czynnych, do której należy użyty preparat.
7nfz:dod-dok0-1Element grupujący elementy dodatkowe przekazane dla pozycji rozliczeniowej
8nfz:dokument1-nInformacja o wypełnieniu dodatkowego dokumentu wymaganego do wykonania świadczenia
kod-systemu1do 10 znakówSłownik unikalnych kodów systemów
id-dokumentu1do 24 znakówUnikalny identyfikator dokumentu w ramach systemu
wersja0-1do 10 cyfrWersja dokumentu
7nfz:umiej-wyk0-1Umiejscowienie wykonania świadczenia z katalogu płatnika (produktu jednostkowego) Należy przekazywać w sytuacjach określonych przez płatnika.
typ-kodu11 znakTyp kodu1 - kody uzębienia

2 - oznaczenie strony: lewa/prawa/obustronnie

kod1do 2 znakówKodDla typu kodu

1: kody zgodnie z normą: PrPN-EN ISO 3950 lub kod "ZD" w przypadku zęba dodatkowego

2: kody:

L - lewa strona

P - prawa strona

O - obustronnie

7nfz:dializa0-1Dane dodatkowe dla zabiegów hemodializyElement podawany w przypadku produktów stosowanych w dializie
pac-typ11 cyfraTyp leczenia pacjenta u świadczeniodawcyPrzyjmuje wartości:

0 - pacjent stale leczony w stacji dializ 1 - pacjent gościnny

wart-hem0-1Liczba (6,2) Poziom stężenia hemoglobinyWartość podana w jednostkach miary g/dl. Atrybut przekazywany każdorazowo kiedy dokonano pomiaru.
8nfz:lek0-1Nie występuję w przypadku, gdy nie podano leku
id-leku11 cyfraIdentyfikator lekuPrzyjmuje wartość:

1 - Epoetinum 2 - Darbepoetinum

3 - Mircera

jed-miary11 cyfraJednostka miary lekuPrzyjmuje wartość: 1 - j.m. 2 - mg
ilosc-leku1liczba (12,3) Ilość leku podanego pacjentowi wyrażona w jednostkach miary
7nfz:poz0-1Dodatkowe informacje opisujące świadczenia POZPrzekazywane, gdy są wymagane
8nfz:efekty-programu0-nEfekt udziału w programie profilaktycznymPrzekazywane dla wybranych programów profilaktycznych w momencie zakończenia realizacji świadczenia w programie profilaktycznym POZ
kod-efektu14 cyfryKod efektuPrzyjmuje wartości określone w zarządzeniu określającym warunki zawarcia i realizacji umów w POZ
8nfz:opieka-srod0-1Informacje o wyniku kwalifikacji pacjenta do objęcia opieka środowiskową
barthel1Liczba(3,0) Wynik wg zmodyfikowanej skali Barthel
zakwalifikowany11 literaCzy pacjent zakwalifikowany do objęcia opieką środowiskową?T- Tak

N - Nie

opieka-do0-1DataDo kiedy objęty opiekąZe względu na konieczność przeprowadzania kwalifikacji co najmniej co 3 miesiące nie wyróżnia się znacznika 'opieka bezterminowa'

2.3. Komunikat potwierdzenia danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych

Poziom w hierarchiiElementAtrybutKrotnośćFormat

[w art. dom.]

OpisDodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0komunikat1Główny element komunikatu
xmlns1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw (domyślnej) dla elementów komunikatu określonych rozporządzeniemDla formatów komunikatów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zwanym dalej "rozporządzeniem" jest to stała wartość: "www.csioz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"
xmlns:nfz1Stała wartośćIdentyfikator przestrzeni nazw i jej alias, dla elementów komunikatu określonych przez NFZDla komunikatów stosowanych przez NFZ jest to stała wartość:

"www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/1"

typ1do 5 znakówTyp komunikatu (symbol) W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "P_SWI"
wersja1do 2 cyfrNr wersji typu komunikatuW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "7"
nfz:wersja1do 3 znakówNr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZW przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "6.0"
id-odb1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu
id-inst-odb0-1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatuJeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
nr-gen-odb0-1liczba (8,0) Numer generacji potwierdzanego komunikatuMoże nie wystąpić w przypadku gdy potwierdzanie dotyczy innego zbioru zestawów świadczeń niż przekazany w danym komunikacie
id-nad1do 16 znakówIdentyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatuKod Oddziału Wojewódzkiego NFZ
id-inst-nad1do 38 znakówIdentyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatuIdentyfikator systemu informatycznego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
nr-gen1liczba (8,0) Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy
czas-gen1data + czasData i czas wygenerowania komunikatuInformacja pomocnicza.
nfz:info-aplik-nad0-1do 40 znakówInformacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat.Informacja pomocnicza, przydatna np. w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta, itp.
nfz:info-kontakt-nad0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadawcy, np. administratora systemuInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.

1swiadczeniodawca1Świadczeniodawca, który przekazał potwierdzane dane
typ-id-swd11 znakTyp identyfikatora świadczeniodawcyWartości:

R - nr REGON

K - nr księgi rejestrowej rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

X - identyfikator techniczny nadany przez płatnika

Odbiorca komunikatu (płatnik) ustala akceptowane typy identyfikatorów (spośród ww.)

X - identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
id-swd1do 16 znakówIdentyfikator świadczeniodawcy
id-inst1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcyUnikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy.

Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy.

nfz:info-kontakt0-1do 100 znakówKontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcyInformacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów.

Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

1problem0-1

1z

Informacja o ew. problemach związanych z przetwarzaniem komunikatu
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
opis1do 250 znakówOpis problemu
1potw-danych0-1

1z

Element grupujący potwierdzenia poszczególnych danych przekazanych w komunikacie.
2potw-zest-swiad0-nInformacja o przyjęciu lub odrzuceniu wersji danych zestawie świadczeńNie występuje tylko wtedy, gdy w potwierdzanym komunikacie nie było żadnych zestawów świadczeń (przypadek teoretyczny).
nfz:id-inst0-1do 38 znakówId instalacji systemu informatycznego w którym zarejestrowano zestaw świadczeń
id-zest-swiad1do 20 znakówIdentyfikator zestawu świadczeńIdentyfikator przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/zestaw-swiadczen/@id-zest-swiad
nr-wersji1do 4 cyfrNr modyfikacji zestawu świadczeńNumer przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/zestaw-swiadczen/@nr-wersji
nr-wersji-usun0-1do 4 cyfrNr usuniętego zestawu świadczeńAtrybut występuje w przypadku żądania usunięcia zestawu w komunikacie I fazy (SWIAD). Zostanie zwrócony numer wersji zestawu usuniętego w systemie OW NFZ. Może być niższy lub równy niż wartość atrybutu nr-wersji.
usun0-11 litera [N]Informacja o statusie dostępności

zestawu świadczeń w systemie płatnika

Atrybut przekazywany w przypadku

potwierdzeń usuniętych zestawów

świadczeń

nfz:stat-imp-d-med11 cyfraStatus danych medyczno-administracyjnych podczas importu0 - pozycja przetworzona przez proc importu - zaimportowana

1 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano tą samą wersję danych, co zarejestrowana już u płatnika

2 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano starszą wersję danych, niż zarejestrowana w bazie płatnika

3 - pozycja przetworzona przez proces importu - niezaimportowana

nfz:stat-wal-d-med11 cyfraStatus bieżący walidacji danych medyczno-administracyjnych0 - dane niezwalidowane (odnosi się do danych niezaimportowanych)

1 - dane zwalidowane pozytywnie

2 - usunięto zestaw świadczeń na życzenie świadczeniodawcy (wskazany do usunięcia poprzez atrybut //komunikat/zestaw-swiadczen/@usun='T' w potwierdzanym komunikacie)

3 - dane zwalidowane negatywnie (wagi problemów przekazane są w elemencie "problem" dołączonym do elementu)

nfz:nr-wersji-rozl1liczba (4,0) Nr wersji (modyfikacji) danych rozliczeniowych zestawu świadczeńNumer przekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/zestaw-swiadczen/@nr-wersji-rozl
nfz:nr-wersji-rozl-usun0-1liczba(4,0) Nr usuniętej wersji rozliczeniowejAtrybut występuje w przypadku żądania usunięcia zestawu w komunikacie I fazy (SWIAD). Zostanie zwrócony numer wersji zestawu usuniętego w systemie OW NFZ. Może być niższy lub równy niż wartość atrybutu nfz:nr-wersji-rozl.
nfz:stat-imp-d-rozl0-11 cyfraStatus danych rozliczeniowych podczas importu0 - dane rozliczeniowe przetworzone przez proces importu - zaimportowane

1 - dane rozliczeniowe pominięte podczas importu - przesłano tą samą wersję danych, co zarejestrowana już u płatnika

2 - dane rozliczeniowe pominięte podczas importu - przesłano starszą wersję danych, niż zarejestrowana w bazie płatnika

3 - pozycja przetworzona przez proces importu - niezaimportowana

3problem0-nInformacja o ew. problemach związanych z całością zestawu świadczeń, a nie pojedynczym świadczeniemNie występuje, gdy nie ma żadnych problemów w zestawie świadczeń lub dotyczą one poszczególnych świadczeń składowych.
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości:

B - Błąd - problem powodujący odrzucenie danych

O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu

I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu

kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
opis1do 250 znakówOpis problemu
3potw-swiadcz0-nInformacja o ewentualnych problemach występującym w określonym świadczeniu oraz o powiązanych z nim produktachMoże nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych zestawu świadczeń (czyli na poziomie nadrzędnym).
id-swiad1do 12 cyfrIdentyfikator świadczeniaPrzekazany w potwierdzanym komunikacie w atrybucie //komunikat/zestaw-swiadczen/swiadczenie/@id-swiad.
4problem0-nInformacja o ewentualnych problemach związanych ze świadczeniem.Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów dotyczących tego świadczenia.
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości jak w //komunikat/potw-danych/potw-zest-swiad/problem/@waga
kod1do 10 znakówKod problemuZestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę potwierdzanych danych (płatnika).
opis1do 250 znakówOpis problemu
4nfz:potw-pozycji-rozl0-nInformacja o stanie określonego Produktu rozliczeniowegoNie występuje, jeśli świadczeniodawca nie przekazał żadnych pozycji rozliczeniowych związanych z tym świadczeniem.

Może także nie wystąpić, jeśli wykryto błąd w danych stałystycznych świadczenia (czyli na poziomie nadrzędnym).

id-inst0-1do 38 znakówIdentyfikator instalacji systemu świadczeniodawcy, w którym utworzono ProduktNie występuje, jeśli ta instalacja systemu jest wskazana w nagłówku komunikatu w atrybucie //komunikat/swiadczeniodawca/@id-inst (może być inna np. po re-instalacji systemu i odtworzeniu zawartości bazy danych)
id-poz-rozlicz1Liczba (10,0) Identyfikator pozycji rozliczeniowej w systemie informatycznym świadczeniodawcyIdentyfikator unikalny w ramach instalacji systemu świadczeniodawcy wskazanej w id-inst
nr-wersji-pr1liczba (4,0) Nr kolejny wersji danych tej pozycji rozliczeniowej
stat-imp-d-poz-rozl11 cyfraStatus danych pozycji rozliczeniowej podczas importu0 - pozycja przetworzona przez proces importu - zaimportowana

1 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano tą samą wersję danych, co zarejestrowana już u płatnika

2 - pozycja pominięta podczas importu - przesłano starszą wersję danych, niż zarejestrowana w bazie płatnika

3 - pozycja przetworzona przez proces importu - niezaimportowana

stat-wal-d-poz-rozl0-11 cyfraStatus bieżący walidacji danych.0 - dane niewalidowane (odnosi się do pozycji pominiętych podczas importu), występuje w przypadku gdy:

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "2"

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "3"

1 - dane zwalidowane pozytywnie, występuje w przypadku gdy:

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "0" lub

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "1"

3 - dane zwalidowane negatywnie (błędy walidacji danych

stałystycznych są przekazane w elemencie "problem" dołączonym do elementu), występuje w przypadku gdy:

// nfz:potw-pozycji-rozl /@stat-imp-d-poz-rozl = "0"

stat-wer-d-med11 cyfraStatus bieżący weryfikacji danych.0 - pozycja niezweryfikowana (dane oczekują na zweryfikowanie)

1 - dane zweryfikowane pozytywnie

2 - dane zweryfikowane negatywnie (błędy weryfikacji danych stałystycznych są przekazane w elemencie "problem" dołączonym do elementu)

5problem0-nInformacja o ew. problemach związanych z produktem.Nie występuje, gdy nie ma żadnych problemów związanych z tym produktem.
waga11 znakWaga wskazywanego problemuWartości jak w //komunikat/potw-danych/potw-zest-swiad/problem/@waga
kod1do 10 znakówKod przyczyny aktualnego stanu produktu (odrzucenia lub kwestionowania) Lista kodów ustalana przez płatnika.
opis1do 250 znakówOpis problemu

3. Elementy protokołu wymiany danych

3.1. Budowa zestawu świadczeń

a) Zestaw świadczeń dzieli się na dwie części: stałystyczno-medyczną (elementy zestaw–swiadczen i elementy w nim zagnieżdżone za wyjątkiem elementów nfz:pozycja–rozl i elementów w nich zagnieżdżonych) oraz rozliczeniową (elementy nfz:pozycja–rozl i elementy w nich zagnieżdżone).

3.2. Reguły wersjonowania

a) Jeżeli zmieni się jakikolwiek atrybut w bloku stałystyczno-medycznym (element zestaw-swiadczen i elementy w nim zagnieżdżone za wyjątkiem elementów nfz:pozycja-rozl i elementów w nich zagnieżdżonych), to należy zwiększyć wartość atrybutu zestaw-swiadczen@nr-wersji. Jeżeli nie ulegają zmianie dane stałystyczno-medyczne tylko rozliczeniowe, to wartość atrybutu zestaw-swiadczen@nr-wersji nie powinna ulegać zmianie.

b) Jeżeli zmieni się jakikolwiek atrybut w elemencie nfz:dane-poz-rozl i elementach w nim zagnieżdżonych, to należy zwiększyć wartość atrybutu nfz:pozycja-rozl@nr-wersji-pr odpowiedniej pozycji rozliczeniowej. Podniesienie numeru wersji (atrybut nfz:pozycja-rozl@nr-wersji-pr) dla pozycji rozliczeniowych, które zostały rozliczone spowoduje wystawienie w procesie naliczania świadczeń korekt dla tych pozycji rozliczeniowych, dlatego przekazanie pozycji rozliczeniowej i elementów podrzędnych z takimi samymi danymi jak poprzednio przesłane nie powinno wiązać się z podnoszeniem wersji.

c) Jeżeli:

i. zmieni się wersja jakiejkolwiek pozycji rozliczeniowej (atrybut nfz:pozycja-rozl@nr-wersji-pr),

ii. zostanie dodana nowa pozycja rozliczeniowa,

iii. zostanie przekazane żądanie usunięcia pozycji rozliczeniowej (element nfz:pozycja-kor), to należy zwiększyć wartość atrybutu zestaw-swiadczen@nr-wersji-rozl.

3.3. Reguły korygowania danych

a) Nie ma potrzeby ponownego przekazywania pozycji rozliczeniowej dla której nie uległy zmianie jej dane i bieżąca wersja tej pozycji rozliczeniowej została pozytywnie potwierdzona komunikatem zwrotnym P_SWI. Jeżeli jednak zostanie przekazana ponownie pozycja rozliczeniowa z niezmienionymi danymi, to musi mieć taką samą wartość atrybutu nfz:pozycja-rozl@nr-wersj-pr jak w momencie pierwszego przekazania.

b) Każda zmiana pozycji rozliczeniowej wymaga jawnego przekazania danych z systemu świadczeniodawcy.

i) w przypadku modyfikacji konieczne jest przesłanie wyższej wersji pozycji rozliczeniowej z nowym obrazem danych tej pozycji

ii) w przypadku żądania usunięcia konieczne jest przesłanie wyższej wersji pozycji rozliczeniowej z elementem nfz:pozycja-kor

c) Od wersji formatu 5;2.0 mogą być przekazywane wyłącznie pozycje rozliczeniowe dotyczące umów, dla których świadczeniodawca wskaza1 model naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ (taki model automatycznie jest wybierany dla umów dotyczących roku 2011 i lat późniejszych). Przekazanie zestawu świadczeń z pozycjami rozliczeniowymi dotyczących umów z lat wcześniejszych niż 2011 dla których świadczeniodawca nie dokonał zmiany modelu rozliczania świadczeń na - naliczanie świadczeń po stronie OW NFZ spowoduje negatywną walidację całego zestawu świadczeń.

d) Jeżeli istnieje konieczność usunięcia całego zestawu świadczeń, to winno odbyć się to poprzez przekazanie wartości "T" w atrybucie zestaw-swiadczen@usun oraz zwiększenie wersji stałystycznej zestawu (zestaw-swiadczen@nr-wersji). Jeżeli w jego ramach istniały rozliczone pozycje rozliczeniowe, operacja ta spowoduje wystawienie w procesie naliczania świadczeń korekt dla tych pozycji rozliczeniowych. Pozycje nierozliczone także zostaną automatycznie usunięte. Po usunięciu zestawu nie można ponownie przekazać tego samego zestawu z wyższą wersją. Operacja zostanie wykonana przez system pod warunkiem, że wszystkie pozycje rozliczeniowe rozliczone istniejące w bazie OW NFZ w chwili przetwarzania żądania usunięcia dotyczą umów dla których świadczeniodawca wskaza1 model naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ (taki model automatycznie jest wybierany dla umów dotyczących roku 2011 i lat późniejszych). Usunięcie zestawu świadczeń w sytuacji gdy powyższe założenie nie jest spełnione wymaga uprzedniego skorygowania pozycji rozliczeniowych na poziomie 1 i 2 fazy z wykorzystaniem formatów obowiązujących przed dniem wprowadzenia bieżącego zarządzenia.

e) Jeżeli istnieje konieczność usunięcia świadczenia, odbywa się to poprzez przekazanie wartości "T" w atrybucie swiadczenie@nfz:usun. Jeżeli w jego ramach istniały rozliczone pozycje rozliczeniowe, operacja ta spowoduje wystawienie w procesie naliczania świadczeń korekt dla tych pozycji rozliczeniowych. Pozycje nierozliczone także zostaną automatycznie usunięte. Po usunięciu świadczenia nie można ponownie przekazać tego samego świadczenia z wyższą wersją. Operacja zostanie wykonana przez system pod warunkiem, że wszystkie pozycje rozliczeniowe, powiązane z świadczeniem dla którego przekazano żądanie usunięcia, rozliczone, istniejące w bazie OW NFZ w chwili przetwarzania żądania usunięcia, dotyczą umów, dla których świadczeniodawca wskaza1 model naliczania świadczeń do zapłaty po stronie OW NFZ (taki model automatycznie jest wybierany dla umów dotyczących roku 2011 i lat późniejszych). Usunięcie świadczenia w sytuacji gdy powyższe założenie nie jest spełnione wymaga uprzedniego skorygowania pozycji rozliczeniowych powiązanych z tym świadczeniem na poziomie 1 i 2 fazy z wykorzystaniem formatów obowiązujących przed dniem wprowadzenia bieżącego zarządzenia.

f) Przy przekazywaniu świadczeń w celu rozliczenia w ramach umów do 31.01.2012 nie należy zmieniać wartości danych przekazanych w elemencie uprawnienie. W przypadku pomyłki należy dopisać nowe uprawnienie i odpowiednio zmodyfikować wartości atrybutu //nfz:dane-poz-rozl@id-upraw (wykonując odpowiednio korekty lub przesyłając nową wersję pozycji rozliczeniowej). Uprawnienie można usunąć tylko w przypadku, gdy wszystkie odwołujące się do niego pozycje rozliczeniowe zostały skorygowane.

g) Przy przekazywaniu świadczeń w celu rozliczenia w ramach umów na rok 2013 i lata późniejsze wymagane jest kompletne pokrycie okresu udzielenia świadczeń okresem finansowania poprzez odpowiednie przekazanie elementu okres-fin-zest-swiad. Dopuszcza się modyfikowania wartości elementu okres-fin-zest-swiad i elementów zagnieżdżonych, jednak jakakolwiek zmiana wartości cech, spowoduje ustawienie zestawu świadczeń do ponownej weryfikacji i może skutkować korektą świadczeń rozliczonych.

h) Modyfikacje, które wymagają korekty rachunku (dotyczy pozycji rozliczeniowych potwierdzonych komunikatem R_UMX ujętych w szablonach rachunków):

i. przy zmianie jakichkolwiek danych rozliczonej pozycji rozliczeniowej (dowolnego atrybutu elementu nfz:pozycja-rozl i elementów w nim zagnieżdżonych) - podniesienie wersji pozycji rozliczeniowej (nfz:pozycja-rozl@nr-wersj-pr).

ii. przy usunięciu pozycji rozliczeniowej, świadczenia lub zestawu świadczeń

iii. przy zmianie atrybutu pacjent@ident-pacj (z wyłączeniem zmiany z jednego z typów 2-7 na typ 1 z załącznika dotyczącego typów identyfikatorów pacjenta).

3.4. Inne wymagania w protokole wymiany danych

3.4.1. Unikalność hospitalizacji:

Wymagane jest rozliczanie hospitalizacji (unikalnej księgi głównej) w ramach jednego zestawu świadczeń z jednej instalacji (aplikacji) świadczeniodawcy. Bezwzględnie nie można dzielić tej samej hospitalizacji pomiędzy różne zestawy świadczeń i różne instalacje (aplikacje) świadczeniodawcy. System OW będzie weryfikował unikalność hospitalizacji i w przypadku, gdy zostanie ta sama hospitalizacja wykazana w innym zestawie świadczeń lub z innej instalacji (aplikacji), system OW NFZ odrzuci taki zestaw świadczeń z informacją że hospitalizacja istnieje.

3.4.2. Przekazywanie zestawów świadczeń:

Wymagane jest aby ilość zestawów świadczeń przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia jednym plikiem komunikatu "SWIAD", nie przekraczała 5000 zestawów świadczeń. Jeśli zachodzi potrzeba przekazania zestawów świadczeń w ilości większej niż dopuszczalna, należy je przekazać w odrębnych plikach. Pliki zawierające większą ilość zestawów świadczeń niż wskazana, nie będą przetwarzane przez system Płatnika, będą zwracane jako błędne.

3.4.3. Zasady nazewnictwa i kompresji plików:

- długość do 100 znaków (bez rozszerzenia);

- nazwy pliku muszą składać się ze znaków alfanumerycznych z wyłączeniem znaków specjalnych i polskich znaków diakrytycznych.

- dopuszczalne są następujące znaki: zakres 0-9; a-z; A-Z; _; -;

- komunikaty SWIAD przekazywane:

a) przez portal świadczeniodawcy, powinny być spakowane algorytmem ZIP

b) kanałem skrzynek pocztowych powinny być zaszyfrowane algorytmem gnupg i posiadać rozszerzenie "swx" (przykład kom_swiad.swx)

______

* oparte na komunikatach ramowych z rozporządzenia MZ