Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2007.17.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2007
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 61, poz. 410) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 20/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2004 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru działalności kantorowej, wzoru rejestru oraz trybu dokonywania wpisów do rejestru (Dz. Urz. NBP Nr 17, poz. 32 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) oświadczeniu - należy przez to rozumieć oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy-Prawo dewizowe.";

2) w § 3:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wnioski o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, przyjmują oddziały okręgowe właściwe dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej.

2. Dokonanie wpisu do rejestru podlega opłacie skarbowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru lub oświadczenie nie zawierają danych niezbędnych do dokonania wpisu do rejestru, przedsiębiorca jest obowiązany do uzupełnienia tych braków w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania oddziału okręgowego. Nie usunięcie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.",

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Jeżeli do wniosku o wpis nie został załączony dowód opłaty skarbowej, przedsiębiorca jest obowiązany do uzupełnienia tego braku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania oddziału okręgowego. Nie usunięcie tego braku powoduje zwrócenie wniosku stronie.";

3) w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Po dokonaniu wpisu do rejestru, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wpisu, wydawane jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, doręcza się zgodnie z odrębnymi przepisami.";

4) uchyla się § 5.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.