Zm.: zarządzenie w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych, które są bądź mogą być zakładami budżetowymi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.5.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 1973 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 marca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych, które są bądź mogą być zakładami budżetowymi.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 155 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1971 r. w sprawić określenia państwowych jednostek organizacyjnych, które są bądź mogą być zakładami budżetowymi (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

I. W części A. W zakresie budżetu centralnego:

1)
w dziale I. Jednostki badawcze:
a)
skreśla się pkt 57, 63 i 67,
b)
dodaje się pkt 74-83 w brzmieniu:

"74. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

75. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi,

76. Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie,

77. Instytut Sztuki PAN w Warszawie,

78. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie,

79. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie,

80. Zakład Prakseologii PAN w Warszawie,

81. Zakład Agrofizyki PAN w Lublinie,

82. Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie,

83. Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.";

2)
w dziale III. Domy wypoczynkowe - dodaje się pkt 10-12 w brzmieniu:

"10. Dom Wczasowy Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w Sopocie,

11. Domy Wypoczynkowe Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa,

12. Ośrodki Wczasowe Głównego Urzędu Statystycznego.";

3)
w dziale IV. Zakłady usługowe - dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4. Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej.";

4)
w dziale V. Inne jednostki państwowe:
a)
skreśla się pkt 7,
b)
dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12. Zarząd Artykułów Sanitarnych w Warszawie".

II. W części B. W zakresie budżetów terenowych:

1)
w dziale II. Urządzenia socjalne i kulturalne - dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Planetarium Lotów Kosmicznych w Olsztynie,

10. Dzienne domy pomocy społecznej.";

2)
w dziale III. Domy wypoczynkowe:
a)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "położone w Świnoujściu",
b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Zakładowy Ośrodek Wczasowy w Serocku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie",

c)
dodaje się pkt 9-13 w brzmieniu:

"9. Ośrodek Wczasowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie położony w Piaskach k/Rucianego,

10. Ośrodek Wczasów i Wypoczynku w Mielnie i Osiekach Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie,

11. Ośrodek Wczasowy Pracowników Rad Narodowych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy,

12. Ośrodek Wczasowy w Białce Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie,

13. Ośrodki Wczasowe Kuratorium Okręgu Szkolnego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy.";

3)
w dziale IV. Zakłady usługowe:
a)
pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Zakłady gospodarki komunalnej oraz zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

8. Zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarujące zasobami o powierzchni użytkowej lokali w zarządzanych budynkach od 2.000 m2 do 100.000 m2.",

b)
w pkt 10 dodaje się na końcu wyrazy "oraz przy dyrekcjach budownictwa rolniczego",
c)
dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11. Biura pośrednictwa zamiany mieszkań.";

4)
w dziale V. Inne jednostki państwowe - w pkt 2 dodaje się na końcu wyrazy "oraz laboratorium badania wód i ścieków Wydziału Urbanistyki i Architektury Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.