Zm.: zarządzenie w sprawie określenia obszarów, na których występuje niedobór kadr medycznych. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia obszarów, na których występuje niedobór kadr medycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1996.8.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 lipca 1996 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obszarów, na których występuje niedobór kadr medycznych

Na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294, z 1992 r. Nr 20, poz. 79, z 1994 r. Nr 31, poz. 112 oraz z 1995 r. Nr 123, poz. 595) zarządza się, co następuje:
§  1.
W pkt 11 załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie określenia obszarów, na których występuje niedobór kadr medycznych (Dz. Urz. MZiOS Nr 4, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po wyrazach "W woj. słupskim" dodaje się po myślniku wyrazy "miasto Bytów" oraz po myślniku "miasto Słupsk,
2)
po wyrazach "- miasto Sławno" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy po myślniku "gmina Postomino".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.