Zm.: zarządzenie w sprawie określenia obszarów, na których występuje niedobór kadr medycznych. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia obszarów, na których występuje niedobór kadr medycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1997.8.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 kwietnia 1997 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia obszarów, na których występuje niedobór kadr medycznych.

Na podstawie § 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294, z 1992 r. Nr 20, poz. 79, z 1994 r. Nr 31, poz. 112 oraz z 1995 r. Nr 123, poz. 595) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 marca 1996 r. w sprawie określenia obszarów, na których występuje niedobór kadr medycznych (Dz. Urz. MZiOS Nr 4, poz. 9 oraz Nr 8, poz. 24) wprowadza się następującą zmianę – w ust. 30 w pkt 2 po wyrazach "magistrów analityki medycznej" po myślniku dodaje się wyrazy "miasto i gmina Opatów – w zakresie lekarzy dentystów".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.