Dzienniki resortowe

NFZ.2013.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2013/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 14 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.))zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 74/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 81/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r., zarządzeniem nr 91/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r., zarządzeniem nr 101/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem nr 2/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., w załączniku nr 1 "Tab. 1.2 rehabilitacja lecznicza" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378 z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 54/2011 /DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 r.
Tab. 1.2 rehabilitacja lecznicza
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel35lekarzeczas pracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń1lekarz specjalista - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego6,0
2lekarz specjalista neurologii dziecięcej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego6,0
pielęgniarkiczas pracyjedna odpowiedź do wyboru3pielęgniarki - liczba odpowiadająca normom zatrudnienia ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)3,0
4pielęgniarki specjalistki lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub opieki długoterminowej lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych - równoważnik co najmniej 8 etatów przeliczeniowych na 15 łóżek3,0
innyczas pracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń5fizjoterapeuta posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej (nie mniej niż 1 rok) - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
6logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego2,0
7psycholog kliniczny - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
8psycholog kliniczny - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego2,0
9psycholog kliniczny posiadający 5-letni staż pracy z dziećmi z upośledzeniem widzenia - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
10psycholog kliniczny posiadający 5-letni staż pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
11psycholog kliniczny2,0
12psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - łączny wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego2,0
13specjalista w dziedzinie fizjoterapii - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
14specjalista w dziedzinie fizjoterapii - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego2,0
15specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej 1 etatu na 15 łóżek2,0
16technik masażysta - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
17terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny

(nie krótszym niż 1 rok) - studia pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego

2,0
18terapeuta zajęciowy - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego2,0
19neurologopeda2,0
udzielanie świadczeń przez personel o określonych kwalifikacjachjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń20terapeuta zajęciowy2,0
21psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej2,0
22neurologopeda posiadający specjalizację w dziedzinie neurologopedycznej lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii2,0
23lekarz specjalista kardiologii2,0
sprzęt i aparatura medyczna15dostępnośćw miejscujedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń24urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości1,0
25wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych1,0
26zestaw do kriostymulacji parami azotu1,0
27aparat EEG1,0
w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń28UGUL lub inny system spełniający jego rolę1,0
29urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości1,0
30wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych1,0
31zestaw do biostymulacji laserowej1,0
32zestaw do kriostymulacji parami azotu1,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń5warunki lokalizacyjnew lokalizacjijedna odpowiedź do wyboru33sala gimnastyczna1,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakości

(dotyczy zakresów realizowanych w trybie stacjonarnym)

jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru34certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy2,0
35certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
3certyfikaty jakości

(dotyczy zakresów realizowanych w trybie ambulatoryjnym)

jedna odpowiedź do wyboru36certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru37udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi38nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
39nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
40obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
41pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi42niezasadne ordynowanie leków1,0
43nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi44nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
45udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
46nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi47przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
48udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi49niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
50stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
dostępnośćharmonogram pracy10liczba dni pracy poradni w tygodniujedna odpowiedź do wyboru51co najmniej 5 dni w tygodniu - nie krócej niż 10 godzin dziennie5,0
52co najmniej 5 dni w tygodniu5,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)5dostęp do konsultacjijedna odpowiedź do wyboru53lekarz specjalista4,0
realizacja świadczeń z wyodrębnionych grupjedna odpowiedź do wyboru54spełnienie warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń z grup:

RNM01, RNM02 lub

RNM03, RNM04 lub

RND01

5,0
55spełnienie warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń z grup:

RNR01, RNR02 lub

RNR03, RNR04 lub

RND02 lub

RND03

3,0
56spełnienie warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń z grup: RNO012,0
ciągłośćmożliwość udzielania świadczeń w innych rodzajach, zapewniająca łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego5sformalizowane zasady współpracyjedna odpowiedź do wyboru57gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania - sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji5,0
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 220cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy