Dzienniki resortowe

NFZ.2012.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74/2012/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 8 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1))zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 70/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., zarządzeniem nr 77/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2011 r., zarządzeniem nr 80/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 82/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 84/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r., zarządzeniem nr 91/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 29/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r., zarządzeniem nr 52/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 53/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2012 r., zarządzeniem nr 72/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 73/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w "Tab. 1.2 rehabilitacja lecznicza", "Tab. 1.8 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie" i "Tab. 1.10 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień", w kryterium "Jakość", w części: "zewnętrzna ocena jakości", treść wierszy w kolumnach 1-9 otrzymuje brzmienie:
"
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalującaTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
Jakośćzewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakości (dotyczy zakresów realizowanych w trybie stacjonarnym)Jedna lub więcej odpowiedzi do wyboruCertyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy2,0
Certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
3certyfikaty jakości (dotyczy zakresów realizowanych w trybie ambulatoryjnym)Jedna odpowiedź do wyboruCertyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
";
2) w "Tab. 1.1.1 leczenie szpitalne - chemioterapia w trybie stacjonarnym", "Tab.1.1.2 leczenie szpitalne - chemioterapia w trybie jednodniowym", "Tab. 1.1.3 leczenie szpitalne - chemioterapia w trybie ambulatoryjnym", "Tab. 1.1.4 leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne", "Tab. 1.1.5 leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) ", "Tab. 1.11.1 leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja", "Tab.1.11.2 leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - hospitalizacja planowa", "Tab. 1.11.3 leczenie szpitalne - szpitalny oddział ratunkowy (SOR) / izba przyjęć (IP) " i "Tab.1.15 leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - zespół chirurgii jednego dnia /zespół opieki dziennej", w kryterium "Jakość", w części: "zewnętrzna ocena jakości", treść wierszy w kolumnach 1-9 otrzymuje brzmienie:
"
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalującaTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
Jakośćzewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakościJedna lub więcej odpowiedzi do wyboruCertyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy2,0
Certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
";
3) w "Tab. 1.3 programy profilaktyczne", "Tab.1.9 leczenie stomatologiczne", "Tab.1.12 opieka paliatywna i hospicyjna", "Tab. 1.13.3 kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna" i "Tab. 1.14 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze" w kryterium "Jakość", w części: "zewnętrzna ocena jakości", treść wierszy w kolumnach 1-9 otrzymuje brzmienie:
"
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalującaTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
Jakośćzewnętrzna ocena jakości3certyfikaty jakościJedna odpowiedź do wyboruCertyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy3,0
";
4) w "Tab. 1.6 lecznictwo uzdrowiskowe", w kryterium "Jakość", poziomie skalującym- treść, w części: "wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń" oraz "zewnętrzna ocena jakości" treść wierszy w kolumnach nazwanych: "Maksymalna liczba punktów oceny", "treść", "typ odpowiedzi", "treść", "liczba punktów jednostkowych" otrzymuje brzmienie:
"
Tab. 1.6 - lecznictwo uzdrowiskowe
kryterium% udział punktów z kryteriumpoziom skalującyszczegółowe parametry ocenymożliwe odpowiedzi
treśćMaksymalna liczba punktów ocenytreśćtyp odpowiedzitreśćliczba punktów jednostkowych
Jakośćwybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń14warunki lokalizacyjnew miejscujedna odpowiedź do wyborukompleksowo zmodernizowana cała baza zabiegowa (dot. pomieszczeń i urządzeń) po roku 20097
kompleksowa modernizacja/remont całej bazy hotelowej i żywieniowej (wraz z wyposażeniem) po 2009 roku7
zewnętrzna ocena jakości3certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyborucertyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu złożenia oferty3
".
§  2. Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2013 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz.1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238 poz.1578 i Nr 257, poz.1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz.123 i poz. 476.