Zm.: zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2010.23.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2010/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 1 września 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 85/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadza się następujące zmiany:

1. w miejsce tabeli: "Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza" wprowadza się tabelę: "Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza" w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

2. w miejsce tabel: "Tab. 1.11 lecznictwo uzdrowiskowe" wprowadza się tabelę: "Tab. 1.11 lecznictwo uzdrowiskowe" w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§  2.
W miejsce opisu poziomu skalującego o treści "wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia 2009 i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym" wprowadza się treść "wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym" we wszystkich tabelach załącznika nr 1 do zarządzenia nr 73/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2009 r., których zapis dotyczy.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, w tym:
1.
Zmiana, o której mowa w § 1. ust 1. ma zastosowanie do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z mocą obowiązywania od 1 października 2010 r.
2.
Zmiana, o której mowa w § 1. ust 2. ma zastosowanie do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Tab. 1.6 rehabilitacja lecznicza
KryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyWarunki dodatkowo oceniane
TreśćWaga skalująca (S) - maksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziL.p.TreśćLiczba punktów jednostkowych
123456789
jakośćpersonel25lekarzeczas pracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń1lekarz specjalista - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego6,0
pielęgniarkiczas pracyjedna odpowiedź do wyboru2liczba wg normy zatrudnienia ustalonej przez kierownika zakładu na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314) 3,0
innyczas pracyjedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń3fizjoterapeuta posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz wczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej (nie mniej niż 1 rok) - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
4logopeda posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologopedii lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego2,0
5psycholog kliniczny - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
6psycholog kliniczny - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego2,0
7psycholog kliniczny posiadający 5-letni staż pracy z dziećmi z upośledzeniem widzenia - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
8psycholog kliniczny posiadający 5-letni staż pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
9psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - łączny wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego2,0
10specjalista w dziedzinie fizjoterapii - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
11specjalista w dziedzinie fizjoterapii - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego2,0
12technik masażysta - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego2,0
13terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny

(nie krótszym niż 1 rok) - studia pedagogiczne lub podyplomowe pedagogiczne - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1 etatu przeliczeniowego

2,0
14terapeuta zajęciowy - wymiar czasu pracy nie mniejszy niż równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego2,0
udzielanie świadczeń przez jedna odpowiedź do wyboru15terapeuta zajęciowy2,0
personel o określonych kwalifikacjach16psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej2,0
17neurologopeda posiadający specjalizację w dziedzinie neurologopedycznej lub ukończone studia podyplomowe w zakresie neurologopedii2,0
18lekarz specjalista kardiologii2,0
sprzęt i aparatura medyczna10dostępnośćw miejscujedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań 19urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości1,0
dotyczących danego zakresu świadczeń20wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych1,0
21zestaw do kriostymulacji parami azotu1,0
w lokalizacjijedna lub więcej odpowiedzi w 22UGUL lub inny system spełniający jego rolę1,0
zależności od wymagań dotyczących danego zakresu 23urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości1,0
świadczeń24wanny do masażu wirowego kończyn górnych i kończyn dolnych1,0
25zestaw do biostymulacji laserowej1,0
26zestaw do kriostymulacji parami azotu1,0
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń5warunki lokalizacyjnew lokalizacjijedna odpowiedź do wyboru27sala gimnastyczna1,0
zewnętrzna ocena jakości5certyfikaty jakościjedna lub więcej odpowiedzi do wyboru28certyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu zawarcia umowy2,5
29certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu zawarcia umowy2,5
wyniki kontroli rozpoczętych po dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym-5obniżenie jakości świadczeńjedna odpowiedź do wyboru30udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 1,0
ograniczanie dostępności do świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi31nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3,0
32nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1,0
33obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3,0
34pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy3,0
nieprawidłowa realizacja świadczeńjedna lub więcej odpowiedzi35niezasadne ordynowanie leków1,0
36nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń2,0
nieuprawnione zmiany warunków umowyjedna lub więcej odpowiedzi37nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności1,0
38udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie2,0
39nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2,0
inne naruszenia postanowień umowyjedna lub więcej odpowiedzi40przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych2,0
41udaremnienie lub utrudnianie kontroli3,0
negatywny wynik rekontrolijedna lub więcej odpowiedzi42niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych3,0
43stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach3,0
dostępnośćharmonogram pracy5liczba dni pracy poradni w tygodniujedna odpowiedź do wyboru44co najmniej 5 dni w tygodniu - nie krócej niż 10 godzin dziennie5,0
45co najmniej 5 dni w tygodniu5,0
kompleksowośćmożliwość kompleksowej 5dostęp do konsultacjijedna odpowiedź do wyboru46lekarz specjalista4,0
realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementyrealizacja świadczeń z wyodrębnionych grupjedna odpowiedź do wyboru47spełnienie warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń z grup:

RNM01, RNM02 lub RNM03, RNM04 lub RND01

5,0
procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)48spełnienie warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń z grup:

RNR01, RNR02 lub

RNR03, RNR04 lub

RND02 lub

RND03

3,0
49spełnienie warunków dodatkowo wymaganych dla realizacji świadczeń z grup:

RN001

2,0
ciągłośćmożliwość udzielania świadczeń w innych rodzajach, zapewniająca łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego5sformalizowane zasady współpracyjedna odpowiedź do wyboru50gwarancja bezpośredniej kontynuacji usprawniania - sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji5,0
zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń10spełnienie warunków koniecznychjedna odpowiedź do wyboru51deklaracja spełnienia wymagań w dniu złożenia oferty i okresie realizacji umowy1 pkt za każdy spełniony warunek na dzień składania oferty
cenaobliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 230cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy
Tab. 1.11 - lecznictwo uzdrowiskowe
Kryterium% udział punktów z kryteriumPoziom skalującySzczegółowe parametry ocenyMożliwe odpowiedzi
TreśćMaksymalna liczba punktów ocenyTreśćTyp odpowiedziTreśćLiczba punktów jednostkowych
12345678
jakość32%personel20lekarzeudział czasu pracy lekarzy w miejscu z kwalifikacjami określonymi w zał. 3,50% czasu pracy lekarzy ze specjalizacją z medycyny klinicznej10
liczba lekarzy o kwalifikacjach określonych w zał. 3 w przeliczeniu na liczbę pacjentówjeden przeliczeniowy etat lekarski na mniej niż 40 łóżek (pacjentów) 3
jedna odpowiedź do wyborujeden przeliczeniowy etat lekarski na mniej niż 50 łóżek (pacjentów) 3
jeden przeliczeniowy etat lekarski na mniej niż 70 łóżek (pacjentów) 3
pielęgniarkiudział czasu pracy pielęgniarek w miejscu z kwalifikacjami określonymi w zał. 350% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją7
warunki lokalizacyjnew miejscujedna odpowiedź do wyboru wpreferowane pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 1-osobowe3
zależności od wymagań dotyczącychpreferowane pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 2-osobowe3
wybrane parametry architektoniczne i sanitarne miejsc udzielania świadczeń8danego zakresu świadczeńpreferowane pokoje z pełnym węzłem sanitarnym 3-osobowe i 4-osobowe (dotyczy leczenia sanatoryjnego i szpitalnego dzieci) 3
w każdym pomieszczeniuinstalacja przywoławcza (w pokojach i łazienkach) 3
w miejscujedna odpowiedź do wyborukompleksowo zmodernizowana cała baza zabiegowa (dot. pomieszczeń i urządzeń) po roku 20055
kompleksowa modernizacja/remont całej bazy hotelowej i żywieniowej (wraz z wyposażeniem) po 2005 roku5
zewnętrzna ocena jakości4certyfikaty jakościjedna odpowiedź do wyborucertyfikat ISO w zakresie usług medycznych, ważny w dniu złożenia oferty2,5
certyfikat wydany przez Centrum Monitorowania Jakości, ważny w dniu złożenia oferty2,5
kompleksowość21%możliwość kompleksowej realizacji świadczeń w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne)10dostępność w lokalizacjibasen5
inne10występowanie w miejscujedna odpowiedź dobaza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa10
inne1innewyboruzapewnienie pajcentowi NFZ możliwości zdeponowania bagażu i przebywania na terenie ZLU, w przypadku jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe przed godziną 14 w pierwszym dniu turnusu; po godzinie 12 ostatniego dnia turnusu1
dostępność12%harmonogram pracyturnusy po sobie następujące przez cały rok2
równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększoną liczba skierowań w turnusach od maja do września3
harmonogram pracy7jedna odpowiedź do wyborurównomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona liczba skierowań w turnusach w zimowej i letniej przerwie szkolnej3
wystawianie na bieżąco skierowań na giełdę przez świadczeniodawcę2
dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo5dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowojedna lub więcej odpowiedzipokoje dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) 1
kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, żywieniowa) dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) 4
ciągłość5%zmniejszenie ryzyka przerwania ciągłości udzielania świadczeń5spełnienie wymagań (warunków koniecznych) jedna odpowiedź do wyborudeklaracja spełnienia wymagań w dniu złożenia oferty i okresie realizacji umowy1 pkt za każdy spełniony warunek na dzień składania oferty
cena30%obliczana zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 230cena ofertowa oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.
Razem procenty100%Razem punkty100-